Wersja obowiązująca z dnia

Procedury spraw Wydziału Komunikacji


Wydział Komunikacji oraz Filia w Górowie Iławeckim prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00. Ponadto istnieje możliwość internetowej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji w Bartoszycach w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Rezerwacji można dokonać na stronie:   (https://bezkolejki.eu/spbartoszyce)

Informujemy, że od 13 stycznia 2023 r. kasa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach zlokalizowna przy ul. 11 Listopada 7 jest nieczynna. Istnieje możliwość płatnością bezgotówką kartą lub telefonem.

Informację o zmianie terminów i ważności dokumentów można znaleźć tutaj:

 Zmiana terminów/ ważność dokumentów

Pozostałe informacje Wydziału Komunikacji


Rejestracja pojazdów         telefony Bartoszyce: /539-782-540 / 539-782-541 / 539-782-542 / 539-782-543/

                                              telefony Górowo Iławeckie: / 897611360/


 1. Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego zakupionego w kraju
 2. Rejestracja pojazdu używanego zarejestrowanego w kraju
 3. Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy
 4. Odbiór dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu 
 5. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu / Zgłoszenie sprzedaży
 6. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
 7. Dopisanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego
 8. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 9. Wymiana dowodu rejestracyjnego
 10. Wymiana tablic rejestracyjnych / wtórnik tablic  rejestracyjnych
 11. Wyrejestrowanie pojazdu (kasacja, kradzież)
 12. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Prawa jazdy                              telefony: 539-782-545 / 539-782-544 /

                                                                                         telefony Górowo Iławeckie: / 897611360/


 1. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami/profil kandydata na kierowcę
 2. Wydanie wtórnika prawa jazdy
 3. Międzynarodowe prawo jazdy
 4. Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (w przypadku przekroczenia 20 punktów karnych)
 5. Przywrócenie cofniętych uprawnień
 6. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy bez wymiany dokumentu
 7. Wydawanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
 8. Potwierdzenie kwalifikacji
 9. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne
 10. Wymiana zagranicznego prawa jazdy

 


Rejestracja pojazdów


Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego zakupionego w kraju

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu:
 • Dowód własności pojazdu (faktura VAT);
 • świadectwo zgodności WE wraz z "oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdów";
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu wyprodukowanego w Unii Europejskiej. Może to być oświadczenie salonu sprzedaży o posiadaniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. (Akcyzie podlegają samochody osobowe i czterokołowce np. quad);
 • dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu wyprodukowanego spoza Unii Europejskiej. Wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży;

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli. (wzór pełnomocnictwa)

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • samochód (tablice zwyczajne) - 161,50 zł
 • samochód (tablice indywidualne) - 1081,50 zł
 • motocykl (tablica zwyczajna) – 121,50 zł
 • motocykl (tablica indywidualna) - 581,50 zł
 • motorower - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów.


Rejestracja pojazdu używanego zarejestrowanego w kraju

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Tablice rejestracyjne,

Istnieje możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z obowiązującymi przepisami oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. Tablice należy przedłożyć wraz z wnioskiem o rejestrację w celu dokonania ich legalizacji.

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli. (wzór pełnomocnictwa)

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • samochód (tablice zwyczajne) - 161,50 zł
 • samochód (tablice indywidualne) - 1081,50 zł
 • samochód (z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych- bez konieczności wydania pozwolenia czasowego)- 67,00 zł
 • samochód (z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych- z koniecznością wydania pozwolenia czasowego)- 81,00 zł
 • motocykl (tablica zwyczajna) – 121,50 zł
 • motocykl (tablica indywidualna) - 581,50 zł
 • motocykl (z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych- bez konieczności wydania pozwolenia czasowego)- 67,00 zł
 • motocykl (z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych- z koniecznością wydania pozwolenia czasowego)- 81,00 zł

 

 • motorower - 111,50 zł
 • motorower (z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych- bez konieczności wydania pozwolenia czasowego)- 67,00 zł
 • motorower (z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych- z koniecznością wydania pozwolenia czasowego)- 81,00 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy (z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych- bez konieczności wydania pozwolenia czasowego)- 67,00 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy (z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych- z koniecznością wydania pozwolenia czasowego)- 81,00 zł

 

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

 


 


 

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument (y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu.
 • Tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie.
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e).
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania, czy też braku takiej konieczności, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania BADANIA DODATKOWEGO na SKP, mającego na celu ustalenie wszelkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a nie zawartych w dokumentach pojazdu).
 • Tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • W przypadku, gdy pojazd został sprowadzony przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami i jest przedmiotem dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją na terytorium RP, dokumenty mogą być zastąpione:

- Dokument odprawy celnej przywozowej – może być zastąpiony adnotacją na dowodzie własności pojazdu zawierającą datę, numer dokumentu i nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;

Pojazd może zostać zarejestrowany warunkowo, pomimo braku dokumentów:

 • dowodu odprawy celnej,
 • akcyzy,

Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. W tym celu właściciel składa stosowne oświadczenie - że nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, wymagane są dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu).

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. ( wzór pełnomocnictwa)

Opłaty

 • samochód (tablice zwyczajne) - 161,50 zł
 • samochód (tablice indywidualne) - 1081,50 zł
 • motocykl (tablica zwyczajna) - 121,50 zł
 • motocykl (tablica indywidualna) - 581,50 zł
 • motorower - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Opłatę recyklingową (wymagana od pojazdu samochodowego o masie do 3,5 ton zaliczanego do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz trójkołowego pojazdu silnikowego wprowadzonego na terytorium kraju do końca 2015 r.) w wysokości 500 zł należy wnieść na rachunek nr:

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek ten nie dotyczy:

 • wyciągu ze świadectwa homologacji, świadectwa zgodności WE, odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.
 • dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju). Jednakże w sytuacji kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 


Odbiór dowodu rejestracyjnego

Status dowodu rejestracyjnego można sprawdziłeś na stronie www.info-car.pl 

Wymagane dokumenty:

 • pozwolenie czasowe lub stary dowód rejestracyjny;
 • w przypadku rejestracji warunkowej potwierdzenie zapłaty akcyzy lub dokument odprawy celnej.  Dotyczy tylko samochodów sprowadzonych z zagranicy, gdy podczas rejestracji nie miałeś dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub dowodu odprawy celnej przywozowej.
                

Ważne. W dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazd musi mieć ważne badanie techniczne.

 

W przypadku pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności do odbioru dowodu rejestracyjnego wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jednego z właścicieli posiadającego pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli. (wzór pełnomocnictwa). Jeżeli przy składaniu wniosku dołączyłeś pełnomocnictwo  i jest wciąż ważne, nie musisz go przesyłać ponownie.

 

 

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 


 

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu / Zgłoszenie sprzedaży

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek Zawiadomienie o zbyciu pojazdu;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu (np.: faktura, rachunek, umowa: sprzedaży, darowizny, zamiany);
 • W przypadku gdy dane zawiadamiającego o zbyciu pojazdu są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli (oświadczenie zawarte we wzorze zawiadomienia o zbyciu pojazdu).

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach:

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Możliwość składania za pośrednictwem  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek Zawiadomienie o nabyciu pojazdu;
 • dokument potwierdzający nabycie pojazdu (np.: faktura, rachunek, umowa: sprzedaży, darowizny, zamiany). Należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu pomiędzy właścicielem zawartym w dowodzie rejestracyjnym a zawiadamiającym.

W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli (oświadczenie zawarte we wzorze zawiadomienia o nabyciu pojazdu).

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w :

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Możliwość składania za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 


Dopisanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego

np. GAZ, TAXI, HAK, VAT, L, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, ZASTAW REJESTROWY

Wymagane dokumenty

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach:

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

 


Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
 • Badanie techniczne (w przypadku braku informacji w systemie CEPiK).
 • Oświadczenie właściciela o utracie dokumentu.
 • Polisa OC.

W przypadku wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo  lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

W przypadku wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje pozwolenie czasowe na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego jednak nie dłuższy niż 30 dni.

Opłaty

 • 73,50 zł - opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego.
 • 54,50 zł - opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach

1160 2202 0000 0000 6190 9659

 


Wymiana dowodu rejestracyjnego (Brak miejsca na wpisy kolejnego badania technicznego, zmiany miejsca zamieszkania nie powodującej zmiany miejscowej Urzędu, zmiany parametrów technicznych, konstrukcyjnych, nazwiska itp.)

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Badanie techniczne (jeśli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin badania).
 • Polisa OC.
 • Inne (w zależności od rodzaju sprawy).

W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo  lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 • Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu upłynął termin następnego badania technicznego organ rejestrujący przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny i zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny.
 • Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie upłynął termin następnego badania technicznego organ rejestrujący zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego i zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny.

W przypadku 1 i 2 organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje pozwolenie czasowe na okres do wydania dowodu rejestracyjnego jednak nie dłuższy niż 30 dni.

Opłaty

 • 73,50 zł - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego.
 • 54,50 zł - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 


Wymiana tablic rejestracyjnych / wtórnik tablic (y) rejestracyjnej (ych)

Wymiany / wtórnik tablic rejestracyjnych dokonuje się ze względu na zagubienie, kradzież lub zniszczenie.

Wymagane dokumenty

W przypadku wymiany tablic rejestracyjnych:

 • Wypełniony odpowiedni wniosek.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Polisa OC.
 • Tablice rejestracyjne (zniszczone).
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych (w przypadku kradzieży).
 • Oświadczenie właściciela o utracie tablic/y (w przypadku zagubienia).

W przypadku wymiany tablic rejestracyjnych pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku zniszczenia i kradzieży tablic).

Opłaty

 • samochód - 166,50 zł
 • motocykl  – 126,50 zł
 • motorower - 116,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 126,50 zł

W przypadku wtórnika tablicy rejestracyjnej:

 • Wypełniony wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej.
 • Oświadczenie właściciela o utracie tablic/y.
 • Polisa OC.

Opłaty

 • samochód  - 1 szt. - 53,00 zł. 2 szt. - 93,00 zł.
 • motocykl  – 53,00 zł
 • motorower – 43,00 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy – 53,00 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 


Wyrejestrowanie pojazdu (kasacja, kradzież)

Wyrejestrowania pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Wymagane dokumenty - kasacja

 • Wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Zaświadczenie o demontażu pojazdu.
 • Tablice rejestracyjne.
 • Akt własności (jeśli jest wymagany).

Wymagane dokumenty - kradzież

 • Wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Oświadczenie właściciela złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.

W przypadku wyrejestrowania pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji;
 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach:

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 


Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

 

Pojazd zarejestrowany podlega czasowemu wycofaniu z ruchu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Tablice rejestracyjne.
 • oświadczenie, że  samochód osobowy wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

 

W przypadku czasowego wycofania z ruchu pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • 80 zł - wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu ( z wyjątkiem samochodu osobowego)  z ruchu na okres 2  miesięcy.
 • 80 zł - wydanie decyzji o czasowym wycofaniu samochodu osobowego z ruchu na okres 3  miesięcy.
 • W przypadku wycofania pojazdu ( z wyjątkiem samochodu osobowego)  z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc o:

- 4,00 zł - od 3 do 12 miesięcy

- 2,00 zł - od 13 do 24 miesięcy

- 0,25 zł - od 25 do 48 miesięcy

 • W przypadku wycofania samochodu osobowego z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł.

 

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach


29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

  

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów.

 Uwagi

Czasowemu wycofaniu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy/naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • ciągniki samochodowe;
 • pojazdy specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:

a) w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

 

Pojazd (z wyjątkiem samochodu osobowego) może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego.

Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

W przypadku gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin badania technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku. Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu


Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 


 

 

Prawa jazdy


Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami/profil kandydata na kierowcę

Dokumenty niezbędne w celu ubiegania się o uzyskanie uprawnień do kierowania :

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
 • Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm (pozycja frontalna)
 • Zgoda rodzica lub opiekuna- jeżeli jest wymagana (osoby do 18 roku życia)
 • Zaświadczenie ze szkoły (osoby do 18 roku życia) – o rozpoczęciu nauki w szkole, która realizuje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o ile jest wymagane.
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy- jeżeli osoba posiada
 • Do wglądu dowód osobisty lub paszport

Klauzula informacyjna RODO

OPŁATY:

Opłata: 100,00 zł + 0,50 gr. opłata ewidencyjna ( po zdanym egzaminie)

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

 

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy  w terminie 2 dni roboczych generuje profil kandydata na kierowcę.

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Po zdanym egzaminie państwowym zostaje przekazana elektronicznie informacja do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Po dokonaniu opłaty za wydanie prawa jazdy zostaje złożone zamówienie na dokument  w PWPW.

 


Wydanie wtórnika prawa jazdy

Dokumenty niezbędne w celu uzyskania wtórnika prawa jazdy:     

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy- Wniosek 
 • Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm(pozycja frontalna)
 • Oświadczenie o utracie dokumentu prawa jazdy
 • Do wglądu dowód osobisty lub paszport

Klauzula informacyjna RODO

 OPŁATY:Opłata: 100,00 zł + 0,50 gr. opłata ewidencyjna

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 


Międzynarodowe prawo jazdy

Wymagane dokumenty          

 • Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (pozycja frontalna),
 • Kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy,
 • Do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Klauzula informacyjna RODO

OPŁATY:

Opłata: 35,00 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Termin załatwienia sprawy:

-  do 3 dni,

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi ( w przypadku przekroczenia 20 punktów karnych)

Dokumenty wymagane w celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę :

 • Wniosek o wydanie uprawnieńWniosek 
 • Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (pozycja frontalna)
 • Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców
 • Do wglądu dowód osobisty lub paszport

Klauzula informacyjna RODO

 OPŁATY:

Opłata: 100,00 zł + 0,50 gr. opłata ewidencyjna ( po zdanym egzaminie)

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy  w terminie 2 dni roboczych generuje profil kandydata na kierowcę.

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Po zdanym egzaminie państwowym zostaje przekazana elektronicznie informacja do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Po dokonaniu opłaty za wydanie prawa jazdy zostaje złożone zamówienie na dokument  w PWPW.

 


Przywrócenie cofniętych uprawnień

Dokumenty wymagane w celu przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami:

Do wglądu - dowód osobisty lub paszport

Jeżeli przyczyną cofnięcia uprawień był wyrok sądu, warunkiem przywrócenia uprawnień jest zakończenie orzeczonej wyrokiem kary (jeżeli okres kary nie przekroczył jednego roku), oraz:

 • - wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia- Wniosek 
 • - kontrolne orzeczenie lekarskie ( jeśli było wymagane),
 • - kontrolne orzeczenie psychologiczne ( jeżeli było wymagane),
 • - zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego (o ile było wymagane).

Jeżeli przyczyną cofnięcia uprawnienia była utrata przez kierowcę kwalifikacji, co stwierdza się na podstawie wyniku egzaminu państwowego (negatywny egzamin kontrolny w przypadku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji-  po przekroczeniu 24 PKT karnych):

 • - wniosek Wniosek 
 • Dodatkowym warunkiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego (po uprzednim pobraniu profilu kandydata na kierowcę)

Jeżeli przyczyną są przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem:

 • - wniosek – Wniosek 
 • - załączniki: aktualne (kontrolne) orzeczenie lekarskie z Wojewódzkiego Ośrodka  Medycyny Pracy.

Jeżeli przyczyną są przeciwwskazania psychologiczne do kierowania pojazdem:

 •  wniosek – Wniosek   obowiązujący
 • załączniki: aktualne kontrolne orzeczenie psychologiczne wystawione przez uprawnioną jednostkę.

 W przypadku dostarczenia orzeczeń z terminem ważności niezbędna jest wymiana prawa jazdy oraz dostarczenie wymaganych dokumentów do wymiany prawa jazdy.

Jeżeli okres cofnięcia uprawnień jest dłuższy niż rok warunkiem niezbędnym, bez względu przyczynę cofnięcia jest przystąpienie do egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje. 

Klauzula informacyjna RODO

Opłata:

Opłaty za przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku dostarczenia terminowych orzeczeń:

- Opłata: 100,00 zł + 0,50 gr. opłata ewidencyjna

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy bez wymiany dokumentu

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy bez wymiany dokumentu( np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h):

Po upływie 3 lub 6 miesięcy – końca okresu zatrzymania wskazanego w decyzji

 • - wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy- Wniosek 
 • -  potwierdzenie dokonania opłaty (opłata ewidencyjna),

Do wglądu dowód osobisty lub paszport

Jeżeli kierowca po raz trzeci został zatrzymany przez organy kontroli ( nie stosował się do decyzji Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy) warunkiem niezbędnym w celu przywrócenia uprawnień, po upływie 6 miesięcy stosuje się przepisy jak wobec osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Klauzula informacyjna RODO

OPŁATY:

- Opłata: 0,50 gr. opłata ewidencyjna

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

 

Wydawanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami

Wymagane dokumenty :

 • Podanie o wydanie zaświadczenia,
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej  za wydanie zaświadczenia,
 • Do wglądu:

 - dowód osobisty lub paszport

- prawo jazdy (jeśli osoba posiada)

Klauzula informacyjna RODO

Opłaty:

-  Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł 

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 


Potwierdzenie kwalifikacji

Dokumenty niezbędne w celu ubiegania się o wpis potwierdzający posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej (kod 95):

 • Wniosek o wydanie uprawnień z własnoręcznym podpisem – Wniosek 
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego
 • Orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badania (badanie do pracy na stanowisku kierowcy)
 • Orzeczenie psychologiczne od uprawnionego psychologa
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (pozycja frontalna)
 • Do wglądu dowód osobisty lub paszport

Klauzula informacyjna RODO

OPŁATY:

Opłata: 100,00 zł + 0,50 gr. opłata ewidencyjna

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 


Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Dokumenty niezbędne w celu wydania lub przedłużenia terminu ważności zezwolenia:

Wymagane dokumenty             

 • Wniosek o wydanie zezwolenia
 • Orzeczenie lekarskie
 • 3 Orzeczenie psychologiczne
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu ( zaświadczenie od pracodawcy)
 • Do wglądu dowód osobisty lub paszport

Klauzula informacyjna RODO

OPŁATY:

Opłata: 50,00 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Wymiana zagranicznego prawa jazdy:

Dokumenty wymagane:

 • Wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy
 •  Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4, 5 cm (pozycja frontalna)
 • Uwierzytelnione tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy (jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w ustawie , dodatkowym warunkiem jego wymiany jest pozytywny wynik egzaminu – część teoretyczna)
 •  Załączniki:

- prawo jazdy ( kserokopia )

 •  Do wglądu:

- dowód osobisty, karta stałego pobytu

Przy odbiorze prawa jazdy należy zwrócić zagraniczny dokument.

Klauzula informacyjna RODO

 OPŁATY:

 Opłaty za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 0,50 zł. opłaty ewidencyjnej 

 Opłata: 100,00 zł + 0,50 gr. opłata ewidencyjna ( po zdanym egzaminie)

 Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 Zmiana terminów/ ważność dokumentów

 

REJESTRACJA POJAZDÓW

Od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wydłuża się do 60 dni termin na:

- zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego  z terytorium Unii Europejskiej,

- zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego. 

 

Podstawa prawna: art. 31ia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), który został wprowadzony  art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1192 z 2021 r.).

 

„Art. 31ia. W okresie od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy    o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:

1) wydłuża się do 60 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1."

 

 

Czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ww. ustawy.

 

Podstawa prawna: art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695)

Art. 85. 1. Czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568), oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

2. Czasowa rejestracja pojazdu, o której mowa w ust. 1, zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy,

 

 

 

 

Przedłużono termin  obowiązku odczytu wskazania drogomierza po jego wymianie, do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jeżeli obowiązkowy termin 14 dni na dokonanie odczytu upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna: art. 15zzzv ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

Art. 15zzzv. W przypadku gdy termin, o którym mowa w art. 81b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

 

 

Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne

 

Podstawa prawna: art. 15zzzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

Art. 15zzzx. Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

 

 

 

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

 

W przypadku gdy ważność niżej wymienionych dokumentów, uprawnień  i wpisu  upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ich ważność ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

1) prawa jazdy,

 2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

 5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

 6) legitymacji egzaminatora,

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

 8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Podstawa prawna: art. 15zzzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

Art. 15zzzw. W przypadku gdy ważność: 1) prawa jazdy, 2) pozwolenia na kierowanie tramwajem, 3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, 4) świadectwa kierowcy, 5) legitymacji instruktora nauki jazdy, 6) legitymacji egzaminatora, 7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy), 8) uprawnień do kierowania pojazdami, 9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego – upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

 

 

Badania lekarskie oraz  badania psychologiczne,  których  ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna: art. 31m ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

 

Art.  31m.  

1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

 

 

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zawiesza się wykonywanie obowiązku:

 

- ukończenia szkolenia okresowego,

- uzyskania wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzającego spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz odpowiednio pkt 5 lub 6 (brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, zwane dalej "kwalifikacją”, ukończenia szkolenia okresowego),

- przeprowadzenia badania lekarskiego kierowców wykonujących przewóz drogowy,

- przeprowadzenia badania psychologicznego kierowców wykonujących przewóz drogowy,

- kierowania przez przedsiębiorcę kierowców na szkolenie okresowe, badania lekarskie i badania psychologiczne.

 

Podstawa prawna: art. 12a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).


Art.  12a.  

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:

1)art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);

2) 70 art. 39a ust. 1 pkt 6, art. 39d ust. 2, art. 39f, art. 39j, art. 39k i art. 39l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);

3)art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

3.  71 W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

4.  72 Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także żołnierzy zawodowych, w tym również do pierwszego badania okresowego.

 

 

 

 

 

Załączniki