Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: WK

Ogłoszono przez Andrzej Cegiełka | wersja archiwalna

Procedury na czas epidemii koronawirusa

Rejestracja pojazdów  

 • Brak miejsca na pieczątkę z przeglądu technicznego w dowodzie rejestracyjnym
 • Odbiór nowego dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu 
 • Rejestracja nowego pojazdu (z salonu) 
 • Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 
 • Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu 
 • Wpisanie w dowód rejestracyjny: HAK, GAZ, VAT, L, TAXI 
 • Wtórnik dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu 
 • Wtórnik tablic rejestracyjnych 

Zgłoszenie nabycia / zbycia / wyrejestrowanie pojazdu 

 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 
 • Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży, złomowania, wywozu za granicę, trwałej i zupełnej utraty 
 • Zgłoszenie nabycia pojazdu 
 • Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu 

Brak miejsca na pieczątkę z przeglądu technicznego w dowodzie rejestracyjnym

Wymagane dokumenty

Gdy w dowodzie rejestracyjnym nie ma już miejsca na kolejną pieczątkę z przeglądu, w normalnej sytuacji musisz wymienić dowód rejestracyjny.

Jednak w obecnej sytuacji sugerujemy nie podejmować żadnych czynności. Możesz dalej poruszać się pojazdem. Podczas kontroli drogowej nie musisz już wcale posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego, także policjant nawet nie będzie wiedział, że nie ma już w nim miejsca. Wszystkie niezbędne dane, w tym badanie techniczne, policjant sprawdzi w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Jeśli natomiast, musisz wymienić dowód z naprawdę poważnego powodu, np. wyjeżdżasz samochodem ciężarowym po towar za granicę, to aby to zrobić wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu jeśli była wydana;
 • zaświadczenie od diagnosty z ważnym badaniem technicznym, jeśli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin badania technicznego;
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
 • dowód opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego;
 • aktualne ubezpieczenie OC.

Wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli pojazdu. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisani są współwłaściciele - napisz oświadczenie, że działasz za ich zgodą.

Gdy załatwiasz sprawę za kogoś, przynieś pełnomocnictwa od wszystkich właścicieli. Skorzystaj z naszego wzoru.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji

ul. Grota Roweckiegoi 1, 11-200 Bartoszyce

W przedsionku budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę - nie ma możliwości płatności w urzędzie).

Opłaty

Za wymianę dowodu rejestracyjnego musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić tylko przelewem:

 • przelewem na konto:
  • przerejestrowanie pojazdu - w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
  • pełnomocnictwo - w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);

Wysokość opłat:

 • 73,50 zł gdy upłynął termin przeglądu w dowodzie rejestracyjnym i masz zaświadczenie ze stacji diagnostycznej z nowym przeglądem;
 • 54,50 zł gdy masz ważny przegląd w dowodzie rejestracyjnym lub gdy nie potrzebujesz pozwolenia czasowego;
 • 17 zł pełnomocnictwo od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

możesz korzystać z pojazdu. Dlatego te sprawy będą realizowane, gdy pozwolą nam na to nasze możliwości. Priorytetem są te pojazdy, które nie mogą poruszać się bez zarejestrowania czyli nowe oraz sprowadzone.

Jeśli mimo to, decydujesz się pozostawić dokumenty, to po wymianie dowodu skontaktujemy się celem omówienia sposobu odbioru gotowych dokumentów.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.