Wersja obowiązująca z dnia

RACHUNKI BANKOWE STAROSTWA

Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Bartoszycach obowiązujące od dnia 01 sierpnia 2021 r.  prowadzone przez BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.

 

95 1600 1462 1016 7934 7000 0002 wpłaty petentów za sprawy prowadzone w:

Wydziale Komunikacji (z wyłączeniem kar komunikacyjnych) za prawo jazdy, za dowody rejestracyjne, za pozwolenia czasowe, za tablice rejestracyjne, za nalepki kontrolne, za nalepki legalizacyjne, za kartę pojazdu, za zezwolenia na przejazd, za zaświadczenia

Wydziale Ochrony Środowiska za karty wędkarskie, za rejestracje łodzi

Wydziale Architektury i Budownictwa za dzienniki budowy

Referacie Gospodarki Nieruchomościami  za dzierżawę, za media z umów cywilno-prawnych dotyczących nieruchmości powiatowych

 

68 1600 1462 1016 7934 7000 0003 wpłaty petentów za sprawy prowadzone w:

Wydziale Komunikacji za kary z tytułu nieterminowego zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu oraz o niezarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z UE,

Wydziale Finansowym za zwrot kosztów komorniczych, za zwrot kosztów upomnień,

 

41 1600 1462 1016 7934 7000 0004 wpłaty petentów za sprawy prowadzone w:

Referacie Gospodarki Nieruchomościami  za wieczyste użytkowanie gruntów, za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, za dzierżawy, za trwały zarząd, za media z umów cywilno-prawnych, za służebności, za sprzedaż majątku - dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa

Wydziale Finansowym za koszty zastępstwa prawnego, za zwrot kosztów komorniczych

 

14 1600 1462 1016 7934 7000 0005 wpłaty petentów za sprawy prowadzone w:

Wydziale Organizacyjnym w zakresie wpłacania wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania

Wydział Finansowy w zakresie obsługi kół łowieckich

 

03 1600 1462 1016 7934 7000 0009 wpłaty  za sprawy prowadzone w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nierruchomościami:

- petentów i geodetów za wydanie map, baz danych, wyrysów i wypisów oraz innych materiałów z zasou geodezyjnego i kartograficznego według dokumentów obliczenia opłaty;

- inwestorów i projektantów za koordynację usytuowania sieci uzbrojenia terenu według dokumentów obliczenia opłaty.