Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

POWIAT BARTOSZYCKI     

Podstawowe dane kontaktowe 

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach  

ul. Grota Roweckiego 1 

11-200 Bartoszyce

tel: 89* 762-17-20         fax: 89* 762-53-10      

e-mail: starostwo@powiat.bartoszyce.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej Powiatu na platformie ePUAP:    /powiatbartoszycki/SkrytkaESP

strona internetowa:  www.powiatbartoszyce.pl

System Informacji Przestrzennej Powiatu Bartoszyckiego: Geoportal

link do: Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

KONTAKT Z NAMI

 

Informacje dotyczące sesji Rady Powiatu: 

ESESJA

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Bartoszycach z siedzibą w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (iod@powiat.bartoszyce.pl) lub pisemnie na adres Administratora danych.  Więcej informacji RODO

 

Najczęściej odwiedzane

Sprawy załatwiane elektronicznie

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Powiat Bartoszycki udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Skrzynka ePUAP

Możesz kontaktować się z nami za pomocą platformy usług publicznych ePUAP dostępnej na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.

Adres skrytkiESP Powiatu Bartoszyckiego:    /powiatbartoszycki/SkrytkaESP