Wersja obowiązująca z dnia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach

Powiat Bartoszycki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang w odniesieniu do tytułów lub tekstów alternatywnych.
 • Na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa.
 • Większość tabel zbudowana jest prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • Cześć filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Izdebska.
 • E-mail: izdebska.ewa@powiat.bartoszyce.pl
 • Telefon: 539 782 562

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Bartoszyckiego
 • Adres: ul. Grota - Roweckiego 1
  11-200 Bartoszyce
 • E-mail: starostwo@powiat.bartoszyce.pl
 • Telefon: (89) 762 17 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota-Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy jest bezpośredni dojazd do budynku. Osoby poruszające się na wózkach mogą korzystać z windy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Na parterze znajduje się tablica z wykazem poszczególnych stanowisk pracy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Załączniki