Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Łomecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512 (Leginy) – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212

Numer zamówienia: ZDP-DT.3430.2.2019

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce (pok. nr 2 - Sekretariat)

TED/UZP: 535213-N-2019

Przedmiotem zamówienia jest:

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia  30.04.2019r. do godz. 11:00.

 

zapytaniA Do SPECYFIKACJI Istotnych warunków Zamówienia

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w dniach dnia 17 i 23.04.2019r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie 1

W przedmiarze występuje pozycja „Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający i obniżony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm”

Zwracamy się z prośbą o dodanie specyfikacji dotyczącej krawężników betonowych.

Odpowiedź

Zamawiający załącza szczegółowe specyfikacje techniczne nr D-08.01.01b – Ustawienie krawężników betonowych.

 

Pytanie 2

W przedmiarze występuje pozycja „Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.”

Zwracamy się z prośbą o dodanie specyfikacji dotyczącej obrzeży.

Odpowiedź

Zamawiający załącza szczegółowe specyfikacje techniczne nr D-08.03.01 – Betonowe obrzeża chodnikowe.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie pod zjazdami rur PP ø400 o parametrach równoważnych jak dla rur HDPE?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie pod zjazdami rur PP.

 

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o załączenie przekrojów normalnych dotyczących zjazdów, chodnika i zatoki autobusowej.

Odpowiedź

Zamawiający zamieścił szczegóły konstrukcyjne chodnika i zatoki autobusowej. Konstrukcja zjazdów przedstawia się następująco:

  • warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu 4 cm,
  • skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,
  • warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 4 cm,
  • skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2,
  • podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15 cm,
  • warstwa odcinająca – kruszywo naturalne o CBR>25%; k>8m/d gr. po zagęszczeniu 15 cm.

Pytanie 5

W opisie technicznym projektu stałej organizacji ruchu przewiduje się ustawienie lustra drogowego w ilości 1 sztuki.

Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź

Zamawiający koryguje pozycję nr 30 Przedmiaru robót w tym zakresie. Zaktualizowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy zamawiający zamieszcza w załączeniu.

 

Pytanie 6

W opisie technicznym projektu stałej organizacji ruchu przewiduje się oznakowanie poziome P-12 „Linia bezwzględnego zatrzymania się” w ilości 3m2

Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź

Zamawiający dodaję pozycję nr 31 do Przedmiaru robót uwzględniającą oznakowanie poziome. Zaktualizowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy zamawiający zamieszcza w załączeniu.

 

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że występujące w opisie technicznym Projektu stałej organizacji ruchu bariery drogowe ochronne stalowe w ilość 320mb są już ustawione, a pozycja „Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – urządzenia bezpieczeństwa ruchu U14a malowane mechaniczne” dotyczy jedynie odmalowania istniejących barier.

Prosimy też o szczegółowe wyjaśnienie w jaki sposób w/w pozycja została zwymiarowana.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż bariery stalowe ochronne wskazane w projekcie organizacji ruchu są już ustawione. Zakres inwestycji nie obejmuje ustawienia nowych barier drogowych.       

Zamawiający koryguję pozycję nr 32 Przedmiaru robót w tym zakresie. Pozycja ta odnosi się do odmalowania samej barieroporęczy znajdującej się na samym obiekcie mostowym. Jest to zgodne z opisem na rysunku SOR rys. 1.1 w km 0+418,70. Zaktualizowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy zamawiający zamieszcza w załączeniu.

 

Pytanie 8

Zgodnie rys 3 Przekroje Normalne przewiduje się wykonanie poszerzenia jezdni. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej korytowania pod poszerzenie jezdni.

Zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź

Zamawiający informuję, że korytowanie pod poszerzenie jezdni ujęte jest w pozycji roboty ziemne.

 

Pytanie 9

W opisie technicznym do projektu w konstrukcji zjazdów przewiduje się warstwę odcinającą o grubości 15cm, a w przedmiarze pod zjazdami przewiduje się warstwę odcinającą o łącznej grubości 35cm.

Jaką grubość warstwy odcinającej należy ostatecznie przyjąć pod konstrukcję zjazdów?

Odpowiedź

Zamawiający informuję, że pod konstrukcję zjazdów należy przyjąć warstwę odcinającą o grubości 15 cm.

 

Pytanie 10

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST: Warstwy Odsączającej SST D-04.02.01, Obrzeża betonowe SST D-08.03.01, Krawężniki betonowe SST D-08.01.01a, Pobocza  SST D-05.01.03 , Przepusty SST D-06.02.01, Rury Osłonowe SST D-03.01.03a.

Odpowiedź

Zamawiający zamieścił nw. specyfikacje techniczne:

D-03.01.03a – Przepusty z rur spiralnie karbowanych pod koroną drogi.

D-06.03.01 – Wykonanie poboczy z pospółki.

Zamawiający umieszcza w załączeniu następujące specyfikacje techniczne:

D-08.01.01b – Ustawienie krawężników betonowych.

D-08.03.01 – Betonowe obrzeża chodnikowe.

D-01.03.04 – Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych.

D-04.02.01 – Warstwa odcinająca.

 

Pytanie 11

Prosimy o dołączenie do dokumentacji budowy przekroi normalnych przez zatokę autobusową i chodnik.

Odpowiedź

Zamawiający zamieścił przekroje normalne przez zatokę autobusową i chodnik.

 

Oferty należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia  30.04.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w pok. nr 1 dnia 30.04.2019r. do godz. 11:15.

 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 540079364-N-2019 z dnia 23-04-2019 r.

Bartoszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 535213-N-2019 
Data: 09/04/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Krajowy numer identyfikacyjny 51075058000000, ul. Dąbrowa  56A, 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 764 20 02, e-mail zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl, przetargi.zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl, faks 89 764 20 02. 
Adres strony internetowej (url): https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV.6.2) 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-26, godzina: 11:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-30, godzina: 11:00 

 

ZAPYTANIA DO SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w dniach dnia 17 i 19.04.2019r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie 1

W dokumentacji technicznej i przedmiarach jest mowa o wykonywaniu przepustów z rur ø400, ø600 i ø800. Zwracamy się z prośbą o załączenie specyfikacji dotyczącej rur pod przepusty.

Odpowiedź

Zamawiający załącza szczegółowe specyfikacje techniczne nr D-03.01.03a - Przepusty z rur spiralnie karbowanych pod koroną drogi.

 

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o podanie kilometracji przepustów przewidzianych do wykonania wraz ze średnicami i długościami.

Odpowiedź

Na PZT w załączonej dokumentacji do przetargu znajduje się lokalizacja przepustów, pikietaż oraz rodzaj przepustu.

 

Pytanie 3

Na PZT rys. 1.4 w km 3+773 przewiduje się remont istniejącego przepustu z rury ø500 o długości L=10,0m.W przedmiarze brak pozycji dotyczącej rury ø500. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem w tym miejscu przewiduje się przepust ø600.

Odpowiedź

Przepust  należy wykonać z rury o średnicy Ø 600 mm.

 

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji.

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi decyzjami i zezwoleniami potrzebnymi do wykonania zamówienia które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji.

 

Pytanie 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacja projektową.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacja projektową.

 

Pytanie 7

W związku z niewielką odległością drzew od projektowanej krawędzi jezdni i możliwością kolidowania z poboczem, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew i posiada odpowiednie pozwolenia? Jeśli tak zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji do kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew.

 

Pytanie 8

W związku z odwołaniami się SST pkt D 050305a oraz D 050305b do nieaktualnych przepisów i norm tj. WT-1 i WT-2 z 2010 roku, zwracamy się z prośba o możliwość wykonania nawierzchni wiążącej i ścieralnej zgodnie z WT-1 i WT-2 z roku 2014.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej zgodnie z WT-1 i WT-2 z roku 2014.

 

Pytanie 9

Czy w ramach zadania należy wykarczować zakrzaczenia rosnące w granicach pasa drogowego? Jeśli tak, to zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji do kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wycinki zakrzaczeń.

 

Pytanie 10

Na części przekrojów poprzecznych (np. pkt 2+410,30) warstwa wyrównawcza z kruszywa oraz nawierzchnie z betonu asfaltowego znajdują się poniżej poziomu istniejącej nawierzchni. Czy Zamawiający przewiduje rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych ? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź

Warstwa wyrównawcza z kruszywa gr. 15 cm jest zaprojektowana przy maksymalnej grubości t.j. 15 cm. Na odcinkach gdzie grubość będzie mniejsza wbudować należy warstwę cieńszą. Przy wycenie należy przyjąć grubość 15 cm.

 

Pytanie 11

W związku z bardzo wysokim wskaźnikiem CBR≥80% dla wykonanej podbudowy (SST 04.04.02b), który jest bardzo trudny do wykonania dla KŁSM C50/30, zwracamy się z prośbą o zmniejszenie tego wskaźnika do poziomu CBR≥60%.

Odpowiedź

Dla podbudowy z kruszywa naturalnego niezwiązanego C50/30 należy uzyskać wskaźnik CBR≥80%.

 

Pytanie 12

Zwracamy się z prośbą o dodanie szczegółów konstrukcyjnych dotyczących wbudowania kostki betonowej, krawężników oraz obrzeży.

Odpowiedź

Szczegóły konstrukcyjne w załączeniu.

 

Pytanie 13

Zwracamy się z prośbą o dodanie szczegółu konstrukcyjnego dotyczącego budowy zatoki autobusowej.

Odpowiedź

Szczegóły konstrukcyjne w załączeniu.

 

Pytanie 14

Zwracamy się z prośbą o dodanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykonania warstwy wzmacniającej – stabilizacji gruntu cementem dla pozycji kosztorysowej 22 „Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem C5/6 o RM=1,5 MPa gr. 15 cm”

Odpowiedź

Zamawiający załącza szczegółowe specyfikacje techniczne nr D-04.03.01. - Warstwa wzmacniająca-stabilizacja gruntu cementem

 

Pytanie 15

Zwracamy się z prośbą o dodanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykonania poboczy z mieszanki żwirowej 0/22 mm.

Odpowiedź

Zamawiający załącza szczegółowe specyfikacje techniczne nr D-06.03.01 - Wykonanie poboczy z pospółki.

 

Pytanie 16

Czy Zamawiający w pozycji dotyczącej regulacji pionowych studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych przewiduje samą regulację zaworów, czy regulację wraz z wymianą zaworów na nowe?

Odpowiedź

Pozycja regulacja zaworów przewiduje wykonanie samej regulacji zaworów bez wymiany na nowe. W przypadku zniszczenia zaworu Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wymianą zaworu na nowy.

 

Pytanie 17

W związku z niezgodnością pomiędzy PZT a kosztorysem ofertowym, zwracamy się z prośbą o podanie jaką średnicę powinna mieć rura przepustu w kilometrażu 3+773.

Odpowiedź

Przepust  należy wykonać z rury o średnicy Ø 600 mm.

 

Pytanie 18

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie tabeli z wykazem w jakich kilometrażach znajdują się przepusty.

Odpowiedź

Na PZT w załączonej dokumentacji do przetargu znajduje się lokalizacja przepustów, pikietaż oraz rodzaj przepustu.

 

Pytanie 19

Zwracamy się z prośbą o dodanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D 06.02.01 dotyczącej wykonania przepustów.

Odpowiedź

Zamawiający załącza szczegółowe specyfikacje techniczne nr D-03.01.03a - Przepusty z rur spiralnie karbowanych pod koroną drogi.

 

Pytanie 20

Czy w ramach odtworzenia rowów należy wykonać zahumusowanie wraz z obsianiem trawą? Jeśli tak, to zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej oraz grubości zahumusowania.

Odpowiedź

Wykonanie rowów jako odtworzenie bez humusowania oraz obsiania trawą.

 

Pytanie 21

Przekroje poprzeczne i normalne oraz przedmiar robót i kosztorys ofertowy nie uwzględniają odsadzek dla kolejnych warstw konstrukcyjnych. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w poszerzeniu jezdni kolejne warstwy konstrukcyjne należy wykonać bez odsadzek bądź o zweryfikowanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym i zwiększenie tych pozycji o odpowiednie ilości.

Odpowiedź

W kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót uwzględniono wykonanie odsadzek na poszerzeniach.

 

Pytanie 22

Dotyczy pkt 7 formularza ofertowego:

a) Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca jest zobligowany do podania w formularzu ofertowym nazw podwykonawców (nie będących podmiotami na zasobach których powołuje się wykonawca), jeśli na etapie składania oferty nazwy podwykonawców nie są jeszcze znane

b) Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się wykonawca, który nie poda nazw podwykonawców?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje korekty zapisu SIWZ pkt. 10.8 w następujący sposób:

„Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile nazwy firm podwykonawców są już znane”.

Wykonawca jest zobligowany do podania w formularzu ofertowym nazw podwykonawców (nie będących podmiotami na zasobach których powołuje się wykonawca), jedynie w sytuacji jeśli na etapie składania oferty nazwy podwykonawców są mu już znane.

Jeżeli w chwili składania ofert Wykonawca nie zna nazw firm podwykonawców nie wpisuje ich do formularza ofertowego.

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami odnośnie zapisów SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia  30.04.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, w pok. nr 1 dnia 30.04.2019r. o godz. 11:15.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 535213-N-2019 z dnia 2019-04-09 r. 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc: Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512 (Leginy) – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, krajowy numer identyfikacyjny 51075058000000, ul. Dąbrowa  56A , 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 764 20 02, , e-mail zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl, przetargi.zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl, faks 89 764 20 02. 
Adres strony internetowej (URL): https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512 (Leginy) – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212 
Numer referencyjny: ZDP-DT.3430.2.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512 (Leginy) – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212. Zakres rzeczowy robót obejmuje: Roboty przygotowawcze i odwodnienie 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych z wykonaniem mapy powykonawczej; 2. Wymianę przepustów pod koroną drogi; 3. Wykonanie przepustów pod zjazdami; 4. Odtworzenie rowów przydrożnych; 5. Montaż rur osłonowych; Jezdnia i zjazdy 1. Wykonanie poszerzenia jezdni; 2. Wykonanie nasypów; 3. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie; 4. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W; 5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S; 6. Wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego; 7. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej stabilizowanej mechanicznie; Chodniki i zatoki autobusowe 1. Wykonanie chodników i peronów z kostki brukowej betonowej wraz z konstrukcją; 2. Wykonanie zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej wraz z konstrukcją; Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 1. Wykonanie oznakowania pionowego wg; stałej organizacji ruchu; 2. Wykonanie oznakowania poziomego wg; stałej organizacji ruchu; Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. II. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. III. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. IV. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. V. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy robót w terminie 3 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą. VI. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 6 w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu. Tryb ten dotyczy również aktualizacji harmonogramu wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. VII. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. VIII. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania pomiaru planografem w celu oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni. IX. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie papierowej przekazanie jej Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót. X. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. XI. Wymagania dotyczące gwarancji jakości na roboty budowlane – minimum 48 miesięcy. XII. Wymagania dotyczące gwarancji jakości na oznakowanie poziome – 24 miesiące. XIII. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia. XIV. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Cechy, które będą przez Zamawiającego oceniane jako równoważne to: inny typ mieszanki mineralno – asfaltowej niż określony przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót i wymaganiach technicznych, który spełnia wymagania dla kategorii ruchu KR3, a także inny rodzaj nawierzchni jak np. nawierzchnia betonowa spełniająca wymagania dla kategorii ruchu KR3. XV. Ilekroć na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarze robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. XVI. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z układaniem warstw bitumicznych, robót brukarskich, robót ziemnych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629). XVII. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. XVIII. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. XIX. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2 000,00 zł/osoba za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności. XX. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. XXI. W przypadku, gdy wykonawca wskaże jako osobę pełniącą funkcję kierownika budowy osobę, która posiada ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2272 z późn. zm.), wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. XXII. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
45111290-7
45111200-0
45112210-0
45100000-8
45112000-5
45233000-9
45233200-1
45112100-6
45450000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: I. W zakresie zdolności technicznej: 1. zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującym potencjałem technicznym: a) wytwórnią mieszanki mineralno-asfaltowej (otaczarka) wyposażoną w zautomatyzowany system dozowania składników mieszanki mineralno - asfaltowej – szt. 1; b) mechaniczną rozkładarką mas bitumicznych sterowaną automatycznie – szt. 1; c) walcem stalowym gładkim z możliwością wibracji, oscylacji lub walcem ogumionym – szt. 2; d) samochodami ciężarowymi samowyładowczymi przystosowanymi do przewozu mas bitumicznych (przykrycie skrzyni lub tzw. „termosy”) – szt. 4. 2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane związane z wykonaniem lub wymianą nawierzchni bitumicznych dróg (placów lub lotnisk) lub budową, przebudową, remontem dróg bitumicznych (placów lub lotnisk) o łącznej wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł. Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert. II. W zakresie zdolności zawodowej – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji minimum jednego zadania polegającego na remoncie/przebudowie/budowie dróg (placów lub lotnisk), którego jednym z elementów było wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) oraz innych przepisów. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6 do siwz) 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do siwz); 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do siwz). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Tabela elementów scalonych oraz kosztorys, na podstawie którego wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu. Kosztorys powinien być przedłożony w opcji „Kalkulacja uproszczona” i obejmować podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej, jednostkę obmiaru, ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 5) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 6) Inne oświadczenia i dokumenty wskazane przez Zamawiającego w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiana postanowień i uzupełnienia treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach: 2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy – na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego; 2.2. zmiana terminu realizacji zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni, b) wystąpienia, przypadku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie nadzwyczajne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia; c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 14 dni, h) wystąpienia protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części, i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, j) stwierdzenie istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, k) znalezienia na placu budowy niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych przedmiotów wydobycie których uniemożliwiałoby prowadzenie robót budowlanych przez okres dłuższy niż 14 dni. 2.3. Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: a) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, g) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 2.4. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji: a) wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. b) zmiany umowy, co do zakresu robót, które wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiającego). c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiającego. 3. Zmiany o których mowa w ust. 2, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego. 4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.2. nie przedłoży uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-04-26, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 / Funduszu Dróg Samorządowych (art. 93 ust 1a. ustawy Pzp). KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56a, 11-200 Bartoszyce; , tel. 89 764 20 02, e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP. 2. Administrator z dniem 25 maja 2018r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pocztą, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce, z za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@dt01.nazwa.pl (dokumenty elektroniczne doręczane do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym). 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZDP-DT.3430.2.2019 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512 (Leginy) – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.). 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki: