Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Andrzej Cegiełka

Dostawa 49 laptopów

 

 

Bartoszyce 17.09.2020r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 02 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do walki z koronawirusem nie stosuje się przepisów PZP

 

Podstawa prawna komunikat w sprawie art. nr 6 tzw ustawy o COVID 19

 

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 49 laptopów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

  

Kryteria, którymi będzie kierował się zamawiający w celu oceny i wyboru ofert najkorzystniejszej:

Nazwa kryterium

Wzór

Sposób oceny

Cena 100%

Cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty badanej x waga

minimalizacja

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

 

Pożądanym termin wykonania (realizacji) zamówienia jest okres 10 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

 

#143

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 30.09..2020r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego

Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 15. Lub elektronicznie basak.katarzyna@powiat.bartoszyce.pl

 

Oferta powinna zawierać:

Formularz ofertowy,

Karty katalogowe produktu

 

                                                                                                                      z poważaniem

Starosta Powiatu
Jan Zbigniew Nadolny

Załączniki: