Wersja obowiązująca z dnia

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej

Przedmiotem zamówienia jest:

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 złożoną przez

 

BUDOKOP Piotr Głodowski

ul. Olsztyńska 15

11-100 Lidzbark Warmiński

 

Uzasadnienie

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która przy ocenie na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała największą ilość punktów – 100,00 pkt na 100,00 pkt możliwych

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Uzyskane punkty

w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łączna liczba uzyskanych punktów

 

Kryterium

Cena

waga 60%

Kryterium

okres gwarancji

i rękojmi na przedmiot zamówienia

(z wyłączeniem oznakowania poziomego)

waga 40%

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

44,13

40,00

84,13

2

Przedsiębiorstwo

Inżynieryjno – Budowlane
SANBUD Sp. z o.o.
ul. Stalowa 4
10-420 Olsztyn

43,66

40,00

83,66

3

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 12
11-100 Lidzbark Warmiński

53,72

40,00

93,72

4

Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe PS-BUD Agnieszka Sieniuć
Deksyty 2/1
11-220 Górowo Iławeckie

44,12

40,00

84,12

5

Lider: Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul  Kolejowa 28
05 – 30 Mińsk Mazowiecki
Partner: ALTOR Sp. z o.o.
ul.  Kolejowa 28
05 – 30 Mińsk Mazowiecki

39,92

40,00

79,92

6

BUDOKOP Piotr Głodowski
ul. Olsztyńska 15
11-100 Lidzbark Warmiński

60,00

40,00

100,00

 

 

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej ogłoszonego w BZP pod nr 577175-N-2020 dnia 2020-08-24.

 

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, informuje że wpłynęły zapytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodne z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1

Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej, z pozycji 81 przedmiaru robót jednoznacznie wynika, że dozowanie zostało opisane zgodnie z kartą charakterystyki produktu Geosta K1 (0,525 kg/m2 - co stanowi ok 1% do ilości cementu). W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego środka jonowymiennego o innym dozowaniu umożliwiającego uzyskanie parametrów technicznych warstwy stabilizowanej cementem z dodatkiem środka jonowymiennego wymaganych zgodnie z  SSTWiORB.

ODPOWIEDŹ

W pkt.  14 i 15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wyraźnie wskazał, iż Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Cechy, które będą przez Zamawiającego oceniane jako równoważne to: inny typ mieszanki mineralno – asfaltowej niż określony przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót i wymaganiach technicznych, który spełnia wymagania dla kategorii ruchu KR3, a także inny rodzaj nawierzchni jak np. nawierzchnia betonowa spełniająca wymagania dla kategorii ruchu KR3”.

Pkt. 15 SIWZ „Ilekroć na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarze robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach”.

 

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego środka jonowymiennego o innym dozowaniu umożliwiającego uzyskanie parametrów technicznych warstwy stabilizowanej cementem z dodatkiem środka jonowymiennego pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.

 

 

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, informuje że wpłynęły zapytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodne z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów dokumentacji dotyczących całkowitej objętości humusu do usunięcia. Zgodnie z projektem budowlanym do usunięcia jest ok. 5 765,00 m3, natomiast wg przedmiaru robót 4 200,00 m3.

ODPOWIEDŹ

Objętość humusu określona w pkt. 1.5.2 Projektu wykonawczego to wartość przybliżona na co wskazuje skrót „ok.” Przedmiar robót wykonywany jest na podstawie Projektu wykonawczego i doprecyzowuje, oraz  wskazuje wartość wyliczoną na postawie działań arytmetycznych. Jest to wartość dokładna.

Całość tych robót, co potwierdza suma pozycji 35 i 36 przedmiaru robót zawiera się i jest wynikiem obliczonego wykonania wykopu w tabeli mas ziemnych, która wynosi 12 297,74 m3

Wskazuje to że ilość robót ziemnych (wykopu) w których zawiera się zdjęcie humusu wynosi 12 297,74 m3, co jest zgodne z pkt. 1.5.2 Projektu wykonawczego. Ewentualna rozbieżność pomiędzy ilością objętości humusu pomiędzy Projektem wykonawczym a Przedmiarem robót nie wpływa na ilość robót ziemnych (wykopu) w którym to zdjęcie humusu się zawiera.

PYTANIE 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o weryfikację jednostek przedmiarowych zjazdów do wykonania w ramach w/w zadania przetargowego. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót do wykonania jest 1000,00 m2 zjazdów, natomiast liczba jednostek przedmiarowych do wykonania na podstawie projektu zagospodarowania terenu wynosi 1 346,53 m2.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający po dokonaniu weryfikacji informuje, że w Projekcie budowlanym w pkt. 1.5.13 oraz w Projekcie wykonawczym w pkt. 5.1.13 powierzchnia zjazdów wynosi 999 m2. Wartość w przedmiarze robót wynosząca 1000 m2 jest właściwa.

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 14.09.2020r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2020r. o godz.  9:15.

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że zmianie uległ  § 17 ust. 1 i 2 projektu umowy (zmieniony projekt  umowy zamieszczono poniżej) .

 

Ogłoszenie nr 540165675-N-2020 z dnia 02-09-2020 r.

Bartoszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 577175-N-2020
Data: 24/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Krajowy numer identyfikacyjny 51075058000000, ul. Dąbrowa  56A, 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 764 20 02, e-mail przetargi@zdpdabrowa.pl, sekretariat@zdpdabrowa.pl, faks 89 764 20 02.
Adres strony internetowej (url): https://www.zdpdabrowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-09, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-14, godzina: 9:00

 

ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej ogłoszonego w BZP pod nr 577175-N-2020 dnia 2020-08-24r.

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, informuje że wpłynęły zapytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodne z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1

 W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

  • szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak

 

również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

PYTANIE 2

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej  stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

  • szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i  kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 I 2

W §15 ust. 2 pkt. 2.2 Zamawiający przewidział zmianę terminu wykonania umowy w sytuacji jeżeli na przesunięcie terminu wykonania umowy będzie miał bezpośredni wpływ trwający stan epidemii COVID-19. W każdym przypadku zasadność dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia będzie oceniana indywidualnie. Wykonawca, który będzie starał się wykazać, iż nie mógł zrealizować prac budowlanych zgodnie z kontraktem, będzie zobowiązany do wykazania związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy tą okolicznością, a niemożnością realizacji prac i w konsekwencji niedopełnieniem postanowień umowy. Wpływ epidemii na wykonanie umowy winien być potwierdzony oświadczeniami lub dokumentami, które wskazywałyby jakie konkretnie okoliczności związane z COVID-19 wpłynęły na niemożność wykonania umowy. np. korespondencja potwierdzająca trudności w zrealizowaniu dostaw lub usług niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

W odpowiedzi na pytanie 2 Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ze względu na COVID-19.

Ponadto Zamawiający zakłada że Wykonawca w chwili składania oferty zapoznał się z warunkami umowy i uwzględnił wszelkie możliwe do przewidzenia ryzyka przy wycenie swojej oferty w oparciu o panującą sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19.

Zamawiający wskazuje także na regulację zawartą w przepisie art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), tj. strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić". Przepis ten wskazuje ponadto katalog oświadczeń i dokumentów które należy dołączyć do takiej informacji.

PYTANIE 3

Czy  realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo ludzi na oświetlaną powierzchnie, czy wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników świateł sodowych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że zaprojektowane oświetlenie nie jest oświetleniem drogowym w myśl obowiązujących przepisów prawa. Zaprojektowane lampy solarne zlokalizowane są w miejscach zaprojektowanych przejść dla pieszych i stanowią jedynie doświetlenie (zaakcentowanie) tych miejsc. W związku powyższym w projekcie nie uwzględniano klas oświetlenia i nie ma wymogu dołączania obliczeń fotometrycznych co do zamienników sodowych.

PYTANIE 4

Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z bowiązujących ich Normami. które mają zastosowane, a nie zostały podane normy na słupy lampy i średnice wysięgniki. Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464-1 (Olśnienie) które oślepia ludzi i kierowców na drogach  w pracy co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem spora grupa ludzi. PN -13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 posiada prawa ntelektualnej przemysłowej do produktu w inwestycji co nie naraża na straty Inwestorów i spowoduje zmniniejszej się  nieuczciwej konkurencji,   

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zmiany, które zgodne są z obowiązującymi normami. Oświetlenie solarne musi spełniać minimum wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr D-07.07.02 Oświetlenie solarne. Zgodnie z niniejszą specyfikacją oświetlenie solarne musi być zgodne z n/w przepisami:

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - Część 1. Wybór klas oświetlenia.

PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg - Część 2. Wymagania oświetleniowe.

PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg - Część 3. Obliczenia parametrów oświetleniowych.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze.

PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania.

PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe - terminy i definicje

PN-EN 40-3:2004 Słupy oświetleniowe

PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe

PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne

PN-EN 61215:2005 Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego

PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV)

PYTANIE 5

Czy prop  EN 60598-1 _ EN 60598-2  w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU. Dokumenty i numery ewidencyjny własności gruntów  do instalacje słupów  na terenie  użytkowania i wymogów. Jaki jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań według norm, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według prawa do instalowanych produktów według  i zamienników oświetlenia sodowego. błędy w realizacji zamówienia  oświetlenia Led podczas wypadku na drodze odpowiada zamawiający? zarządca drogi? czy grupa inwestorów?               

ODPOWIEDŹ

W Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały uwzględnione normy EU. Zostały też uwzględnione minimalne parametry lamp solarnych.

Zamontowane lampy solarne musza być dopuszczone do stosowania jako wyrób budowlany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Odpowiedzialnym za błędy w realizacji zamówienia jest Inwestor.

PYTANIE 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów dokumentacji dotyczących grubości warstwy wiążącej AC16W do wykonania na ścieżce rowerowej. Zgodnie z przedmiarem robót grubość ta wynosi 4 cm, natomiast wg projektu budowlanego – 3 cm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonuje korekty w pozycji nr 69 w przedmiarze robót. Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej grubość warstwy wiążącej AC16W do wykonania na ścieżce rowerowej wynosi 3 cm.

PYTANIE 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z rys. D.02e od km 2+950,00 do km 2+958,00 w ramach konstrukcji jezdni należy wykonać warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 grubości 10 cm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

      PYTANIE 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z rys. D.02i średnica otworu w ścianie oporowej przepustu rurowego ma wynosić 100 cm.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z rys. D.02h przepust jaki należy wykonać posiada średnicę 200 cm, więc otwór w ściance oporowej przepustu rurowego musi wynosic 200 cm. Taka pozycja jest również w przedmiarze robót pod pozycją nr 55.

PYTANIE 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z pozycjami 37 oraz 39 przedmiaru robót Zamawiający dopuszcza wykonanie projektowanego nasypu z materiału uzyskanego z wykopu w 70% objętości całego nasypu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza wykonanie projektowanego nasypu z materiału uzyskanego z wykopu przy spełnieniu warunków określonych w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym między innymi pkt. 2.2 specyfikacji nr D-02.03.01 Wykonanie nasypów.

PYTANIE 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów dokumentacji dotyczących ilości jednostek przedmiarowych barier ochronnych stalowych jednostronnych U14a do ustawienia w ramach w/w zadania przetargowego. Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu wynosi ona 94,0 mb, natomiast wg przedmiaru robót – 86,0 mb. 

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć do wyceny długość barier ochronnych stalowych jednostronnych U14a zgodną z wartością wskazaną w przedmiarze robót wynoszącą 86 mb. Długość tą potwierdza lokalizacja bariery wskazana w pkt. 1.5.13 projektu wykonawczego, oraz podane długości na arkuszach D.01a i D.01e Projektu stałej organizacji ruchu.

PYTANIE 11

W przedmiarze występuje pozycja „Jezdnia -stabilizacja- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna, AC8S)” w ilości 18636,00m2, a w szczegółach konstrukcyjnych i opisie do projektu przyjęta grubość warstwy to 4cm.

Jaką ostatecznie grubość warstwy należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć grubość warstwy równa 3 cm. Wskazana pozycja przedmiarowa nr 85 dotyczy warstwy ścieralnej na odcinku drogi, gdzie występuje kategoria gruntu G4 (jezdnia 17 928 m2 i zjazdy 708m2). Opis techniczny i szczegóły konstrukcyjne (rys. od D.02c do D.01f i D.02k)  wskazują zgodnie z jednostką obmiarową, że grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S wynosi 3 cm.  

PYTANIE 12

W projekcie organizacji ruchu jest mowa o wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych, w przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych.

Zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej wraz z podaniem ilości oraz technologii wykonania w/w wyniesionego przejścia dla pieszych.

ODPOWIEDŹ

Koszt wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych należy wycenić w pozycji nr 86 przedmiaru robót. Pozycja ta zawiera również opis technologii wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych. Wyniesione przejście dla pieszych musi być wykonane zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych nr D-07.01.01A Progi zwalniające na jezdniach, azyle.

PYTANIE 13

W przedmiarze występuje pozycja „Bariery ochronne stalowe jednostronne U14a” w ilości 86,0mb, a w projekcie organizacji ruchu jest mowa o 94,0mb.

Jaką ostatecznie ilość należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ

Wyjaśnienie wskazano w odpowiedzi do pytania nr 10.

PYTANIE 14

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wymagane prawnie wszystkie aktualne i ostateczne decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji a ich ewentualny brak nie obciąża Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza posiadanie wymaganych prawem wszystkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, pozwoleń i zezwoleń.

PYTANIE 15

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na cały okres trwania inwestycji, a także, że dysponuje gruntem na którym będzie realizowana inwestycja zgodnie z dokumentacją projektową?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza ważność wszystkich niezbędnych decyzje i zezwoleń na cały okres trwania inwestycji, a także, że dysponuje gruntem na którym będzie realizowana inwestycja zgodnie z dokumentacją projektową.

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 14.09.2020r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2020r. o godz.  9:15.

W związku z powyższym zmianie ulegnie następująca treść SIWZ:

1.    Pkt. 10 „Opis sposobu przygotowania oferty” ppkt. 10 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Przetarg nr ZDP-DT.3430.4.2020

Oferta

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki

z budową ścieżki rowerowej

Nie otwierać przed dniem 14.09.2020r.  godz. 9:15

 

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz
z numerami telefonów i faksów Wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty Wykonawcy w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.

Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.

.

2.    Pkt. 11 SIWZ  „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert " otrzymuje brzmienie:

  1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11‑200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia  14.09.2020r.  do godz. 9:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11­-200 Bartoszyce w pokoju nr 1 w dniu  14.09.2020r. o godz. 9:15.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 577175-N-2020 z dnia 2020-08-24 r.
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, krajowy numer identyfikacyjny 51075058000000, ul. Dąbrowa  56A , 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 764 20 02, , e-mail przetargi@zdpdabrowa.pl, sekretariat@zdpdabrowa.pl, faks 89 764 20 02.
Adres strony internetowej (URL): https://www.zdpdabrowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej
Numer referencyjny: ZDP-DT.3430.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej. Zakres rzeczowy robót obejmuje: Roboty przygotowawcze i ziemne: 1. Oznakowanie robót, 2. Wytyczenie i stabilizacja granic pasa drogowego. 3. Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 4. Wycinka kolidującego zadrzewienia wraz z wykonaniem cięć redukcyjnych gałęzi znajdujących się w skrajni drogi i ścieżki rowerowej. 5. Zabezpieczenie drzew zagrożonych robotami budowlanymi. 6. Rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych, brukowych, oraz podbudowy zasadniczej. 7. Rozbiórka przepustów. 8. Wykonanie wykopów i nasypów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 9. Zabezpieczeniu istniejących sieci urządzeń podziemnych rurami dwudzielnymi RHDPE-D. 10. Wykonanie przepustów pod zjazdami i pod korona drogi 11. Wykonanie rowów odwadniających korpus drogowy. Nawierzchnia: 1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 2. Montaż krawężników i obrzeży betonowych. 3. Wykonanie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnię jezdni i zjazdów oraz ścieżki rowerowej. 4. Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntobetonu pod nawierzchnię jezdni i zjazdów. 5. Wykonanie nawierzchni bitumicznych jezdni, zjazdów, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego. 6. Wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego. Roboty wykończeniowe 1. Wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 2. Humusowanie i obsianie mieszankami traw. 3. Wykonanie nasadzeń zastępczych. 4. Wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych. Zgodnie z projektowanym cyklem robót budowlanych wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków czyli pomiędzy 1 marca a 15 października. Po zebraniu humusu należy odwodnić teren aby nie doszło do uplastycznienia się gruntów spoistych znajdujących się pod humusem. Do rozbiórki przewidziano także grodzenia drewniane w km 0+042 – 0+098, 0+312 – 0+370 i ogrodzenia z siatki metalowej w km 0+756 – 0+833. Wykonawca zobowiązany jest materiał z rozbiórek nadający się do ponownego wbudowania załadować i odwieść na miejsce wskazane przez inwestora (odległość do 15 km), a pozostały zutylizować we własnym zakresie. Przeznaczenia w/w materiałów z rozbiórek zatwierdza wyznaczony przedstawiciel Inwestora. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe odwodnienie korpusu drogi podczas prac ziemnych, tak aby nie doszło do uplastycznienia się materiału znajdującego się w podłożu konstrukcji. Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzować się grupą nośności G1, w celu przeznaczenia gruntu z wykopów do wbudowania w nasyp konieczne jest uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Całkowita objętość humusu do usunięcia wynosi: ok.5765,00 m3 Całkowita objętość wykopu: ok. 12297,74 m3 Całkowita objętość nasypu: ok. 1962,97 m3 Przekrój poprzeczny korony drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2% w stronę rowów, spadek ścieżki rowerowej zaprojektowano jako jednostronny 2% w stronę projektowanej jezdni. Projektowane poszerzenia jezdni:  na łuku poziomym o promieniu R=180,0m w km od 2+486 do 2+632 poszerzenie pasa ruchu o 0,25m (jezdnia 6,50m),  na łuku poziomym o promieniu R=160,0m w km od 2+761 do 2+891 poszerzenie pasa ruchu o 0,25m (jezdnia 6,50m). Zmianę szerokości jezdni należy wykonać na prostych przejściowych o dł. 25,0m. Projektowana droga została dowiązana wysokościowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 512. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,50m w miejscowości Wiewiórki (ze względu na uspokojenie ruchu) oraz 6,00m poza Wiewiórkami. Jezdnię ograniczono jednostronnie krawężnikami betonowymi wystającymi 12 cm w stosunku do projektowanej nawierzchni bitumicznej oraz poboczem utwardzonym z kruszywa niezwiązanego C90/3 o gr. 20 cm, miejscowo w km 0+370 – 0+436 zamiast pobocza jezdnię ograniczono ściekiem betonowym trójkątnym. W miejscach występowania gruntów wysadzionwych zaprojektowano podbudowę zasadniczą z gruntobetonu - materiał stabilizowany cementem portlandzkim CEM I w ilości 52,50kg/m2 z dodatkiem preparatu jonowymiennego w ilości 0,525kg/m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 0,35m. W ramach odwodnienia korpusu drogowego przewidziano niżej wymienione roboty budowlane.  przepusty pod zjazdami ø400  przepust drogowy ø600  przepust na rzece Gąsce ø2000  rowy przydrożne trapezowe. W km ok. 1+700 – 1+840, 1+942 i 2+893 przy drzewach nie przeznaczonych do wycinki należy całkowicie zrezygnować z rowów, a jedynie wykonać skarpę do istniejącego terenu o nachyleniu 1:1.5 i wykorzystać do odwodnienia istniejące spadki terenu. Elementy urządzeń wodnych przewidzianych do wykonania wyszczególniono szczegółowo w opracowaniu pn. Operat wodnoprawny. Należy zastosować się do zapisów znajdujących się w decyzji pozwolenia wodnoprawnego uzyskanej dla powyższego opracowania. W ramach zadania przewidziano do wycinki 135 drzew i około 1500 m2 krzewów. Zagrożonych inwestycją podlegających zabezpieczeniu jest 49 drzew. Drewno uzyskane w wyniku wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca po dokonaniu komisyjnego obmiaru zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dopuszcza się sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew usuniętych w ramach inwestycji na rzecz wykonawcy. Stawki drewna opłat reguluje zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. W ramach kompensacji przyrodniczej przewidziano do nasadzenia 210 drzew, w tym:  50 szt. dąb szypułkowy,  60 szt. klon zwyczajny,  50 szt. lipa drobnolistna,  50 szt. wierzba biała. Elementy zieleni wyszczególniono szczegółowo w opracowaniu pn. Projekt Zieleni. Należy zastosować się do zapisów znajdujących się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia uzyskanej dla powyższego opracowania. W celu poprawy bezpieczeństwa poruszających się rowerzystów i pieszych zaplanowano montaż 6 latarni solarnych przy projektowanych przejściach dla pieszych w km 0+255, 2+952, 3+495. Latarnię należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym i ustawić zgodnie z zaleceniami Inwestora i instrukcją producenta. Obszarem inwestycji objęto teren o powierzchni ok. 3,8 ha, w tym tereny utwardzone:  Jezdnia 3300,00 m2  Jezdnia na gruncie G4 17928,00 m2  Zjazdy indywidualne 999,00 m2  Ścieżka dla rowerów 1404,00 m2  Ścieżka rowerowa na gruncie G4 6078,00 m2  Krawężnik betonowy wystający 15x30 546,00 mb  Krawężnik betonowy wystający 15x22 2880,00 mb  Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 75,00 mb  Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 (docinany) 66,00 mb Długość drogi 3546 mb Długość ścieżki rowerowej 2612 mb Długość ciągu pieszo-rowerowego 950 mb Długość pobocza 3325 mb W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonać:  Bariera ochronna U14A dł. 56mb w km 0+314 – 0+370,30mb w km 2+748 – 2+778,  Bariera ochronna U12a typ Olsztyński w km 0+836 – 0+852, 0+857 – 0+891,  Wyniesione przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym w km 2+952. Inne elementy wyszczególniono w opracowaniu pn. Projekt stałej organizacji ruchu. Na czas realizacji inwestycji wykonawca robót opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu i przedstawi go do uzgodnienia w oddzielnym opracowaniu. Dopuszcza się korektę miejsc wykonania zjazdów jeśli założenia projektowe będą odbiegać od warunków terenowych po wykonaniu robót ziemnych, a ich zmiana poprawi funkcjonalność drogi. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budowy drogi należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W rejonie czynnych urządzeń inżynierskich i sieci - prace ziemne należy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela właściwej instytucji zarządzającej urządzeniami. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. II. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. III. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. IV. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. V. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy robót w terminie 3 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu. Tryb ten dotyczy również aktualizacji harmonogramu wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. VI. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. VII. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej placu budowy. Termin ewentualnej wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Panem Radosławem Płózką przedstawicielem Zamawiającego pod nr telefonu 570 931 979. Dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę jest dobrowolne a jej nie dokonanie nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy w postaci odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy z postępowania. VIII. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania pomiaru równości podłużnej warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej i podbudowy. Należy zastosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina, np. z wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równości podłużnej jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do pomiaru równości podłużnej warstw konstrukcji nawierzchni metodę profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI. IX. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku CD, oraz w formie papierowej przekazanie jej Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed datą płatności faktury końcowej. X. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. XI. Wymagania dotyczące gwarancji jakości na roboty budowlane – minimalny wymagany okres gwarancji: 48 miesięcy, maksymalny: 72 miesiące. XII. Wymagany okres gwarancji jakości na oznakowanie poziome: 24 miesiące. XIII. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia. XIV. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Cechy, które będą przez Zamawiającego oceniane jako równoważne to: inny typ mieszanki mineralno – asfaltowej niż określony przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót i wymaganiach technicznych, który spełnia wymagania dla kategorii ruchu KR3, a także inny rodzaj nawierzchni jak np. nawierzchnia betonowa spełniająca wymagania dla kategorii ruchu KR3. XV. Ilekroć na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarze robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. XVI. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę i dalszych podwykonawców operatorów maszyn i urządzeń oraz osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. XVII. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) tj. kierownika budowy i kierowników robót którzy wykonują czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy. XVIII. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców i dalszych podwykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDIG lub innych równoważnych rejestrów wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. XIX. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie XVI czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. XX. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. XXI. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2 000,00 zł/osoba za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie XVI czynności. XXII. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. XXIII. W przypadku, gdy wykonawca wskaże jako osobę pełniącą funkcję kierownika budowy osobę, która posiada ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 220 z późn. zm.), wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. XXIV. Zamawiający zastrzega, że łączna wartość płatności częściowych w roku 2020 nie może przekroczyć kwoty 1 675 596,07 zł.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45233220-7
45233162-2
45232452-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-10-29


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującym potencjałem technicznym: a) wytwórnią mieszanki mineralno-asfaltowej (otaczarka) wyposażoną w zautomatyzowany system dozowania składników mieszanki mineralno - asfaltowej – szt. 1; b) mechaniczną rozkładarką mas bitumicznych sterowaną automatycznie – szt. 1; c) walcem stalowym gładkim z możliwością wibracji, oscylacji lub walcem ogumionym – szt. 2; d) samochodami ciężarowymi samowyładowczymi przystosowanymi do przewozu mas bitumicznych (przykrycie skrzyni lub tzw. „termosy”) – szt. 4. 2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane związane z wykonaniem lub wymianą nawierzchni bitumicznych dróg (placów lub lotnisk) lub budową, przebudową, remontem dróg bitumicznych (placów lub lotnisk) o łącznej wartości nie niższej niż 5 000 000,00 zł. Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert. 3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji minimum jednego zadania polegającego na remoncie/przebudowie/budowie dróg (placów lub lotnisk), którego jednym z elementów było wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz innych przepisów;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6 do siwz) 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do siwz); 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do siwz).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony formularz oferty; 2) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy; 4) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 5) Inne oświadczenia i dokumenty wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (z wyłączeniem oznakowania poziomego) 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień i uzupełnienia treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach: 2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy – na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego; 2.2. zmiana terminu wykonania umowy – jeżeli na przesunięcie terminu wykonania umowy będzie miał bezpośredni wpływ trwający stan epidemii COVID-19, pod warunkiem udokumentowania tego faktu; 2.3. zmiana terminu realizacji zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni, b) wystąpienia, przypadku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie nadzwyczajne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia, wprowadzenie stanu epidemiologicznego lub wyjątkowego na terenie całego kraju lub części objętej prowadzonymi robotami lub siedziby wykonawcy; c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) zmian w dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 14 dni, h) wystąpienia protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części, i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub meteorologicznych (intensywne opady deszczu lub śniegu lub gradu trwające nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni) skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych; w/w warunki muszą być udokumentowane za pomocą danych meteorologicznych, potwierdzone przez Kierownika budowy wpisem w Dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, j) stwierdzenie istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, k) znalezienia na placu budowy niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych przedmiotów wydobycie których uniemożliwiałoby prowadzenie robót budowlanych przez okres dłuższy niż 14 dni. 2.4. Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: a) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, g) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 2.5. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji: a) wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. b) zmiany umowy, co do zakresu robót, które wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiającego). c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiającego. 2.6. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy: a) w przypadku określonym w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto wskazane w §3 ust. 1 pozostałe do zapłaty, zostanie obliczone z uwzględnieniem obowiązującej stawki tego podatku, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian; c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, f) w przypadku wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy, wykraczających poza zamówienie podstawowe (nie ujętych w wycenie przedmiotu umowy przez Wykonawcę). 3. Zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 litera b), c) d) e) niniejszego paragrafu dopuszczalne są jedynie w sytuacji jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2.6 litera b), niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2.6 litera c), niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2.6 litera d) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 litera d) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 litera d) niniejszego paragrafu. 7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2.6 litera e) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w 2 pkt. 2.6 litera e) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 litera e) niniejszego paragrafu. 8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt w ust. 2 pkt. 2.6 lit. b), c), d), e) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 lit. b), c), d), e) niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 10. Wszelkie zmiany umowy o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1 – 2.5 niniejszego paragrafu, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany i po akceptacji Zamawiającego. 11. Powiadomienie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 12. Wykonawca, który nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek okoliczności o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 niniejszego paragrafu, obowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu tych okoliczności w terminie 3 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność 13. W przypadku wystąpienia „siły wyższej” termin realizacji umowy przesuwa się o każdy dzień przestoju związanego z działaniem „siły wyższej”. 14. O zmianach danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmianie danych teleadresowych oraz zmianie w składzie personelu Wykonawcy i innych zmianach nie istotnych dla wykonania przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Ww. zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-09, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56a, 11-200 Bartoszyce; , tel. 89 764 20 02, e-mail: sekretariat@zdpdabrowa.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP. 2. Administrator z dniem 25 maja 2018r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pocztą, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@zdpdabrowa.pl (dokumenty elektroniczne doręczane do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym). PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (załącznik nr 6 do siwz). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZDP-DT.3430.4.2020 pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej ” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki

Treść ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Wynik zamówienia