Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Urszula Płózka

Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 587539-N-2020

Przedmiotem zamówienia jest:

Ogłoszenie nr 510196942-N-2020 z dnia 09-10-2020 r.
Powiat Batroszycki: Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587539-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540181706-N-2020, 540184708-N-2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Batroszycki, Krajowy numer identyfikacyjny 51074243900000, ul. ul. Grota Roweckiego  1, 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89762 17 20, e-mail starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl, faks 0-89 762 53 10.
Adres strony internetowej (url): https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GGN.272.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne polegające na wykonaniu modernizacji osnowy szczegółowej poziomej do osnowy wielofunkcyjnej zgodnie z opracowaną koncepcją modernizacji poprzez adaptację punktów istniejących i założenie nowych oraz kontrolne określenie wysokości wybranych reperów w układzie wysokościowym PL EVRF2007-NH. Czynności modernizacyjne obejmują kolejno: • inwentaryzację wybranych do przekształcenia na osnowę wielofunkcyjną punktów szczegółowej osnowy poziomej, • inwentaryzację ściennych punktów ekscentrycznych, które znajdują się blisko adaptowanych i nowych punktów głównych, • inwentaryzacja reperów osnowy podstawowej przewidzianych do nawiązania, • inwentaryzacja reperów osnowy szczegółowej przewidzianych do ponownego wyznaczenia wysokości, • wywiad terenowy dla proponowanych nowych punktów, • opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej i uzgodnienie go z PODGiK, • realizację projektu technicznego modernizacji, w tym:  stabilizację nowych punktów lub adaptację (wymianę, uzupełnienie) stabilizacji istniejących punktów,  uzupełnienie znaków przewidzianych do adaptowania w taki sposób, aby pozwalały na jednoznaczną identyfikację poziomą i wysokościową centra znaku,  pomiar metodą GNSS oraz wykonanie dowiązania wysokościowego,  obliczenie współrzędnych i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych,  sporządzenie opisów topograficznych,  zawiadomienie właścicieli nieruchomości o umieszczeniu punktów,  wykonanie plików wsadowych do zasilenia bazy danych, zgodnie z uzgodnieniami z PODGiK, • sporządzenie dokumentacji wynikowej, • aktualizacja danych i uporządkowanie oraz zasilenie bazy danych Banku Osnów. Prace będą etapowane obszarowo, wszystkie czynności należy powtórzyć dla wytypowanych w każdym etapie jednostek ewidencyjnych. 2. Celem prac jest wdrożenie na terenie powiatu bartoszyckiego układu wysokościowego PL EVRF2007-NH, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający Warunki Techniczne stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Elementy opracowania stanowiącego Koncepcję Modernizacji, niezbędne do oszacowania wartości oferty zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, a także każdy ewentualny podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, przy bezpośrednim wykonywaniu czynności związanych z pomiarem i stabilizacją punktów osnowy. • Po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni od jej podpisania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie wymienionych powyżej czynności. Wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do umowy. • W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub dowolnego z podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z pomiarem i stabilizacją punktów osnowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; żądania pisemnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli. • Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane dowody w celu potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia. Do dokumentów stanowiących dowody należą w szczególności: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę, zaświadczenia właściwego oddziału ZUS o opłaceniu składek. 5. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia przewidzianych art. 29 ust. 4 ustawy. 6. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) • kod główny: 71355000-1 (usługi pomiarowe) • kody dodatkowe: 71222100-1 (usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich) 71222100-2 (usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich) 72311100-9 (usługi konwersji danych) 72316000-3 (usługi analizy danych)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71355000-1
 
Dodatkowe kody CPV: 71222100-1, 71222100-2, 72311100-9, 72316000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 530000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 365000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 365000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 745056.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację osnowy szczegółowej poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH”, od wykonawców wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść pytań oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego przedstawione są w załączonym pliku PDF.

 
Ogłoszenie nr 540184708-N-2020 z dnia 24-09-2020 r.
Bartoszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540181706-N-2020
Data: 21-09-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Batroszycki, Krajowy numer identyfikacyjny 51074243900000, ul. ul. Grota Roweckiego  1, 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89762 17 20, e-mail starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl, faks 0-89 762 53 10.
Adres strony internetowej (url): https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, zostanie wezwany do przedłożenia następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: • W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. • W celu wykazania wykonanych przez Wykonawcę usług spełniających kryteria określone w rozdziale XIII pkt 3 należy złożyć wypełniony formularz, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ wraz z dołączonymi dowodami, pozwalającymi na określenie, czy usługi te były wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego osób z właściwym wykształceniem, uprawnieniami i doświadczeniem należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do właściwego wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór takiego wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, przedłoży następujące, aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty: • W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. • W celu wykazania wykonanych przez Wykonawcę usług spełniających kryteria określone w rozdziale XIII pkt 3 należy złożyć wypełniony formularz, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ wraz z dołączonymi dowodami, pozwalającymi na określenie, czy usługi te były wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego osób z właściwym wykształceniem, uprawnieniami i doświadczeniem należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do właściwego wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór takiego wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
 
 

 

 
Ogłoszenie nr 540181706-N-2020 z dnia 21-09-2020 r.
Bartoszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587539-N-2020
Data: 21/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Batroszycki, Krajowy numer identyfikacyjny 51074243900000, ul. ul. Grota Roweckiego  1, 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89762 17 20, e-mail starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl, faks 0-89 762 53 10.
Adres strony internetowej (url): tps://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, zostanie wezwany do przedłożenia następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: • W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. • W celu wykazania wykonanych przez Wykonawcę usług spełniających kryteria określone w rozdziale XIII pkt 3 należy złożyć wypełniony formularz, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ wraz z dołączonymi dowodami, pozwalającymi na określenie, czy usługi te były wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego osób z właściwym wykształceniem, uprawnieniami i doświadczeniem należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do właściwego wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór takiego wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIII, do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. W celu wykazania, że między Wykonawcami, którzy podlegaliby wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 nie występują powiązania prowadzące do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Oświadczenie to składają wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, w terminie 3 dni od otwarcia ofert, a w przypadku kiedy nie należą z innymi podmiotami do wspólnej grupy kapitałowej zamieszczają na górze oświadczenia adnotację „nie dotyczy” lub inną o podobnej treści. W celu wykazania braku powiązań prowadzących do zakłócenia konkurencji Wykonawca do oświadczenia może załączyć inne dokumenty, stanowiące dowody.
 
 

Ogłoszenie nr 587539-N-2020 z dnia 2020-09-21 r.
 

Powiat Batroszycki: Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Batroszycki, krajowy numer identyfikacyjny 51074243900000, ul. ul. Grota Roweckiego  1 , 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89762 17 20, e-mail starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl, faks 0-89 762 53 10.
Adres strony internetowej (URL): http://spbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego, którą jest Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Adres:
ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, sekretariat pok. 219

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
Numer referencyjny: GGN.272.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne polegające na wykonaniu modernizacji osnowy szczegółowej poziomej do osnowy wielofunkcyjnej zgodnie z opracowaną koncepcją modernizacji poprzez adaptację punktów istniejących i założenie nowych oraz kontrolne określenie wysokości wybranych reperów w układzie wysokościowym PL EVRF2007-NH. Czynności modernizacyjne obejmują kolejno: • inwentaryzację wybranych do przekształcenia na osnowę wielofunkcyjną punktów szczegółowej osnowy poziomej, • inwentaryzację ściennych punktów ekscentrycznych, które znajdują się blisko adaptowanych i nowych punktów głównych, • inwentaryzacja reperów osnowy podstawowej przewidzianych do nawiązania, • inwentaryzacja reperów osnowy szczegółowej przewidzianych do ponownego wyznaczenia wysokości, • wywiad terenowy dla proponowanych nowych punktów, • opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej i uzgodnienie go z PODGiK, • realizację projektu technicznego modernizacji, w tym:  stabilizację nowych punktów lub adaptację (wymianę, uzupełnienie) stabilizacji istniejących punktów,  uzupełnienie znaków przewidzianych do adaptowania w taki sposób, aby pozwalały na jednoznaczną identyfikację poziomą i wysokościową centra znaku,  pomiar metodą GNSS oraz wykonanie dowiązania wysokościowego,  obliczenie współrzędnych i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych,  sporządzenie opisów topograficznych,  zawiadomienie właścicieli nieruchomości o umieszczeniu punktów,  wykonanie plików wsadowych do zasilenia bazy danych, zgodnie z uzgodnieniami z PODGiK, • sporządzenie dokumentacji wynikowej, • aktualizacja danych i uporządkowanie oraz zasilenie bazy danych Banku Osnów. Prace będą etapowane obszarowo, wszystkie czynności należy powtórzyć dla wytypowanych w każdym etapie jednostek ewidencyjnych. 2. Celem prac jest wdrożenie na terenie powiatu bartoszyckiego układu wysokościowego PL EVRF2007-NH, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający Warunki Techniczne stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Elementy opracowania stanowiącego Koncepcję Modernizacji, niezbędne do oszacowania wartości oferty zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, a także każdy ewentualny podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, przy bezpośrednim wykonywaniu czynności związanych z pomiarem i stabilizacją punktów osnowy. • Po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni od jej podpisania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie wymienionych powyżej czynności. Wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do umowy. • W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub dowolnego z podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z pomiarem i stabilizacją punktów osnowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; żądania pisemnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli. • Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane dowody w celu potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia. Do dokumentów stanowiących dowody należą w szczególności: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę, zaświadczenia właściwego oddziału ZUS o opłaceniu składek. 5. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia przewidzianych art. 29 ust. 4 ustawy. 6. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) • kod główny: 71355000-1 (usługi pomiarowe) • kody dodatkowe: 71222100-1 (usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich) 71222100-2 (usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich) 72311100-9 (usługi konwersji danych) 72316000-3 (usługi analizy danych)

II.5) Główny kod CPV: 71355000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71222100-1
71222100-2
72311100-9
72316000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł lub zdolność kredytową na taką kwotę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Wykonawca wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej lub wielofunkcyjnej w zakresie i ilości porównywalnych z przedmiotem zamówienia.  Do porównania należy brać pod uwagę takie wartości jak ilość zmodernizowanych punktów, obszar opracowania oraz czas na wykonanie zamówienia, uwzględniając listę czynności, jakie wchodzą w zakres prac modernizacyjnych, a także inne cechy zamówienia niezbędne dla rzetelnego porównania określone w warunkach technicznych (Załączniki nr 1-7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Koncepcji Modernizacji (Załącznik nr 2 do SIWZ).  Minimalne wymagania, jakie muszą spełniać zamówienia zrealizowane przez Wykonawcę: łącznie 800 punktów zmodernizowanych (w tym minimum 30% punktów nowych), z czego co najmniej 15% punktów w zwartej zabudowie miejskiej, na obszarze nie mniejszym niż 10km2 oraz pozostałe 85% punktów na obszarach zabudowy wiejskiej, rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 800 km2.  W przypadku, kiedy wykonawca nie posiada wśród swoich realizacji pracy spełniającej powyższe kryteria, może także powołać się na wykonanie dwóch lub więcej zamówień, w których suma zmodernizowanych punktów i powierzchnia opracowania łącznie spełniają wskazane wymagania. • Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:  co najmniej jedną osobą, która zgodnie z §11 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) może objąć kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi związanymi z zakładaniem lub modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych, ponieważ posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276), a także może udokumentować, że pełniła taką funkcję przy wykonywaniu co najmniej jednego zamówienia spełniającego warunki określone w poprzednim podpunkcie;  co najmniej trzema osobami posiadającymi wykształcenie geodezyjne oraz minimum 2 letni staż pracy w dziedzinie geodezji i kartografii, a także doświadczenie przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów podstawowych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 15,00
Doświadczenie 20,00
Skrócenie terminu realizacji 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy z zachowaniem art. 144 ust. 1 ustawy, art. 142 ust. 5 2. Strony zastrzegają możliwość dokonywania w umowie zmian dotyczących terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia lub terminów zakończenia poszczególnych etapów zamówienia. • Wydłużenie terminu może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy, w którym Wykonawca musi podać uzasadnienie, jeżeli to konieczne poparte dowodami i wskazać nowy termin zakończenia prac. Wydłużenie terminu na wniosek Wykonawcy może nastąpić tylko raz dla danego etapu. Kolejne przekroczenie terminu będzie się wiązało z naliczaniem kar umownych. • Warunkiem wydłużenia terminu jest udzielenie pisemnej zgody Zamawiającego. • Pod rygorem nieważności wymagany jest pisemny aneks do niniejszej umowy oraz do Harmonogramu wykonania prac, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. • Wykonawca może wnioskować o wydłużenie terminu w przypadku:  wystąpienia niezależnych od niego okoliczności mających wpływ na opóźnienie lub wstrzymanie prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,  wystąpienia z winy Zamawiającego okoliczności związanych z opóźnieniami w wydaniu materiałów wyjściowych do prac lub uniemożliwieniem zasilenia w terminie bazy danych Banku Osnów wynikami prac.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-28, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 


 

 

Załączniki: