Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki

Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1390N na odcinku Długa - Stopki - Szczurkowo poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń

ZAPYTANIE ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zaprasza do złożenia oferty cenowej na oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1390N na odcinku Długa - Stopki - Szczurkowo poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1390N na odcinku Długa - Stopki - Szczurkowo poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • wycinkę i wywóz (utylizacja, zrębki) krzaków z poboczy, dna rowu, skarp i przeciwskarp w ciągu drogi powiatowej nr 1390N na odcinku Długa - Stopki - Szczurkowo w ilości ok. 45 000 m2 (7 500 m x 3 m x 2)
 • wywóz (np. utylizacja, zrębki) z odcinka już wyciętego o długości 7,5 km (obie strony) 

Krzewy należy wyciąć na całej szerokości i długości wskazanego pasa drogi. Roślinność istniejąca w pasie robót nieprzeznaczona do wycinki powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Krzaki i drzewa należy wyciąć jak najniżej przy gruncie na wysokość nie wyższą niż 3 cm od ziemi.

Uwaga! Drzewa, których dotyczy wycinka to takie, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku wierzb, topoli, klonu jesionolistnego, oraz klonu srebrzystego; 65- cm kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 - cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność dokonać oględzin w terenie w celu przygotowania swojej oferty.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Zabezpieczenia terenu w trakcie realizacji prac, zwłaszcza prawidłowe oznakowanie robót w prowadzonych w pasie drogowym.
 2. Ścięcia krzewów przy pomocy odpowiednich narzędzi i urządzeń, zrębkowanie ściętych krzaków.
 3. Usunięcia pozostałości po wycince oraz uporządkowania terenu po wycince z zachowaniem bezpieczeństwa pracy i przepisów BHP. Uporządkowania terenu po zakończeniu prac.
 4. Zagospodarowania we własnym zakresie uzyskanego po wykonaniu prac drewna.

 

 1. Pokrycia wszelkich szkód wynikających z odpowiedzialności za wyrządzone szkody osobom trzecim z tytułu zniszczenia mienia ruchomego i nieruchomości oraz urządzeń inżynierskich znajdujących się w obrębie prowadzonych robót.
 2. Utrzymywania przez cały okres wycinki porządku w pasie drogowym.
 3. Pisemnego zgłoszenia zakończenia prac, w celu odbioru prac przez ZDP.
 1. Termin wykonania zamówienia

Do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Wykonawca może złożyć ofertę.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

 1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 5. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.7.2020

Ścinka pobocza oraz odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających na drogach powiatowych​

Nie otwierać przed dniem 27.02.2020r.  godz. godz. 12:00

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

 1. Termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 27.02.2020r.  godz. 12:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A w pokoju nr 1 w dniu 27.02.2020r.  godz. 12:10.
 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert (zapoznaniu się z ofertami) zamawiający opublikuje na stronie internetowej wykaz złozonych ofert wraz z canami.
 1. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Zbigniew Kaczor nr tel. 89 764 20 02, 730 002 188

 1. Opis sposobu obliczania ceny

W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferty przedstawiona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć 
  na finansowanie zamówienia.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego ani żadnych innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191)
 3. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

Załączniki: