Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki

Wykonanie ścinki pobocza oraz odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających na drodze powiatowej nr 1541N na odcinku Wajsnory - Rodnowo (od km 1+868 do km 5+480)

ZAPYTANIE ofertowe

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ścinki pobocza oraz odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających na drodze powiatowej nr 1541N na odcinku Wajsnory - Rodnowo (od km 1+868 do km 5+480)

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na:

 1. Ścince pobocza na drodze powiatowej nr 1541N na odcinku Wajsnory - Rodnowo (od km 1+868 do km 5+480) w ilości szacunkowej ok. 14 440,00 m2.

Zakres prac obejmuje wykonanie ścinki zawyżonego pobocza na szerokość ok. 2 m z obróbką przy drzewach.

W robotach należy uwzględnić wywóz i utylizację zebranego urobku i innych zanieczyszczeń zebranych ze ścinki poboczy. Koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

 1. Odtworzeniu i odmuleniu rowów odwadniających.

W robotach należy uwzględnić utylizację ziemi, namułu i innych zanieczyszczeń zebranych z renowacji rowów przydrożnych. Koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

Zamawiający w zależności od zaoferowanych przez wykonawców cen, oraz w miarę potrzeb określi wielkość robót.

 1. Termin wykonania zamówienia

Do dnia 30 czerwca 2020r.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Wykonawca może złożyć ofertę.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

 1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 2. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.5.2020

Ścinka pobocza oraz odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających na drogach powiatowych​

Nie otwierać przed dniem 27.01.2020r.  godz. godz. 12:00

 

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

 1. Termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 27.01.2020r.  godz. 12:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A w pokoju nr 1 w dniu 27.01.2020r.  godz. 12:10.
 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert (zapoznaniu się z ofertami) zamawiający opublikuje na stronie internetowej wykaz złozonych ofert wraz z canami.
 1. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:

Cena jednostkowa za 1 m 2 ścinki pobocza – 80%

Cena jednostkowa za 1 mb odtworzenia rowu – 10%

Cena jednostkowa za 1 mb odmulenia rowu – 10%

Oferty oceniane będą według wzoru:

(Cn ścinka /Cb ścinka x 80% * 100) + (Cn odt. /Cb odt. x 10% * 100) + (Cn odm. /Cb odm. x 10% * 100)

gdzie:

Cn ścinka – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych za 1 m2 ścinki pobocza,

Cb ścinka – cena oferty badanej za 1 m2 ścinki pobocza,

80% – procentowe znaczenie kryterium „ceny” za 1 m2 ścinki pobocza

Cn odt. – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych za 1 mb odtworzenia rowu,

Cb odt. – cena oferty badanej za 1 mb odtworzenia rowu,

10% – procentowe znaczenie kryterium „ceny” za 1 mb odtworzenia rowu

Cn odm. – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych za 1 mb odmulenia rowu,

Cb odm. – cena oferty badanej za 1 mb odmulenia rowu,

10% – procentowe znaczenie kryterium „ceny” za 1 mb odmulenia rowu

100 – wskaźnik stały,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma największą ilość .

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Zbigniew Kaczor nr tel. 89 764 20 02, 730 002 188

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym cenę za 1 m 2 ścinki pobocza, za 1 mb odtworzenia rowu i 1 mb odmulenia rowu. Cena jednostkowa przedstawiona w ofercie winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.

Wynagrodzenie wykonawcy zostanie obliczone na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę.

 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego ani żadnych innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191)
 3. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: