Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu chodnika w ciągu DP 1388N Taplikajmy – Barciszewo – Markiny – droga krajowa nr 51 w msc. Taplikajmy

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego
Zapytania Ofertowe
Wersja z dnia archiwalna

Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu chodnika w ciągu DP 1388N Taplikajmy – Barciszewo – Markiny – droga krajowa nr 51 w msc. Taplikajmy

ZAPYTANIE Ofertowe

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu chodnika w ciągu DP 1388N Taplikajmy – Barciszewo – Markiny – droga krajowa nr 51 w msc. Taplikajmy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów budowlanych zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

Lp.

Asortyment

Jedn.

miary

Ilość

1

Krawężnik betonowy wystający (szary)

wym. 15 x 30 x 100

mb

216

2

Krawężnik betonowy najazdowy (szary)

wym. 15 x 22 x 100

mb

65

3

Obrzeże chodnikowe (szare)

wym. 6 x 20 x 100

mb

288

4

Kostka brukowa betonowa

prostokątna (szara) gr. 8 cm

m2

519

 

 1. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niezgodności ze złożonym zamówieniem (tak w odniesieniu do ilości, jakości, jak i asortymentu) może odmówić przyjęcia dostarczonego materiału.
 2. Wykonawca z dostawą, przekaże druk WZ potwierdzający dostarczoną ilość materiałów.
 3. Wykonawca dostarczy na wszystkie dostarczone materiały certyfikaty zgodności.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia dotyczącej zakupu materiałów lub zmiany ich ilości. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu mniejszego wynagrodzenia, które zostanie ustalone na podstawie faktycznie dostarczonej ilości materiałów oraz cen jednostkowych z oferty Wykonawcy.
 1. Termin wykonania zamówienia

Materiały należy dostarczyć na plac w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartosyce do dnia 16.12.2019r.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • Wypełniony formularz „ OFERTA”,
 • Kosztorys ofertowy
 1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 2. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.14.2019

Dostawa materiałów budowlanych

Remont chodnika w ciągu DP 1388N

Taplikajmy – Barciszewo – Markiny – droga krajowa nr 51 w msc. Taplikajmy

Nie otwierać przed dniem 29.11.2019r. godz. 12:00

 

 

 

 

 

 

 

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.
 1. Termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 29.11.2019r. do godz. 12ºº .
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 1. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Zbigniew Kaczor nr tel. 89 764 20 02, 730 002 188

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia. Wykonawca określając cenę zamówienia winien jest uwzględnić
 1. wartość materiału, załadunek, rozładunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją dostawy.
 2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w kosztorysie ofertowym a następnie przedstawić w formularzu oferty.
 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktury w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie  innych ustrukturyzowanych dokumentów o jakich mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191).

 1. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/kategoria/1087/zapytania-ofertowe.html.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 poz. 1843 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

 

 

Załączniki