Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ewidencja Stowarzyszeń

Ogłoszono przez Urszula Płózka

Komunikat o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki stowarzyszeń i fundacji

 

Komunikat o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki stowarzyszeń i fundacji.

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz.723 ze zm.).Ustawa wprowadza nowy katalog ,,instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Stosownie do treści art.2 ust.1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucjami obowiązanymi są: - fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U z 2018r., poz. 1491), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce  o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. - stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.


W związku z powyższym podmioty zobowiązane winny raz w roku złożyć oświadczenie do organu nadzoru - Starosty Bartoszyckiego czy organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację, w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutowymi, należy przesyłać do wydziału organizacyjnego Starostwa powiatowego w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce każdego roku w terminie do 31 października.

Instytucje obowiązane, które nie dopełnią nałożonych przez atr.147,art148, art. 149 ustawy obowiązków podlegają karom administracyjnym. Za niedopełnienie obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.