Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Łomecki | wersja archiwalna

Przebudowa DP 1400N na odc. Kosy – Maszewy o długości 4,05 km

Numer zamówienia: ZDP-DT.343.1.2.2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce pok. nr 2 (Sekretariat)

TED/UZP: 511056-N-2018

Przedmiotem zamówienia jest:

zapytaniA Do SPECYFIKACJI Istotnych warunków Zamówienia

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że dnia 12.02.2018r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Pozycja przedmiarowa: „Montaż rur osłonowych dwudzielnych typu AROT”.

Biorąc pod uwagę uzgodnienia zamieszczone przez Zamawiającego w dniu 09.02.2018 oraz PZT, ilość rur osłonowych to ok. 440 m. Natomiast ilość przedmiarowa to 104,5 m. Prosimy o weryfikację zamieszczonej ilości rur osłonowych oraz jej korektę.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza wykonanie rur osłonowych w ilości 104,5 m zgodnie z przedmiarem umieszczonym na stronie internetowej. Obmiar wynika z rur wskazanych w PZT i zaakceptowanych przez dysponentów sieci.

 

 

zapytaniA Do SPECYFIKACJI Istotnych warunków Zamówienia

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że dnia 06.02.2018r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje
i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacja projektową.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 3

W związku z tym, że cena oferty jest ceną ryczałtową, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, natomiast  w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości, bądź też braku konieczności wykonania danego asortymentu robót zawartych w przedmiarze, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 4

Pozycja przedmiarowa: „Usunięcie zakrzaczeń z pasa drogowego”.

Zgodnie z SST D-01.02.01, cena jednostki obmiarowej obejmuje m. in. wycięcie i wykarczowanie drzew. Po wizji w terenie, w ocenie Wykonawcy szerokość między drzewami waha się od ok. 6,50 m do ok. 9,00 m. Istniejące drzewa będą zatem kolidowały z koroną drogi, której projektowana szerokość wynosi 7,50 m. Na Planie Zagospodarowania Terenu nie zaznaczono drzew do wycinki. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach realizacja zamówienia Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie liczby drzew do usunięcia, wskazanie ich lokalizacji oraz dołączenie decyzji o pozwoleniu na wycinkę.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew w ramach realizacja zamówienia przez Wykonawcę.

Pytanie nr 5

Pozycja przedmiarowa: „Usunięcie zakrzaczeń z pasa drogowego”.

Prosimy o określenie, kto jest właścicielem materiału uzyskanego z wycinki drzew. Jeśli jest nim Zamawiający, to w celu prawidłowej wyceny prosimy o określenie odległości wywozu materiału.

Odpowiedź

Usunięcie całości materiału pochodzącego z wycinki zakrzaczeń należy do Wykonawcy. Właścicielem materiału uzyskanego w wyniku usuwania zakrzaczeń jest Wykonawca.

Pytanie nr 6

Pozycja przedmiarowa: „Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm”.

Prosimy o określenie, kto jest właścicielem materiału uzyskanego z frezowania nawierzchni, tj. destruktu bitumicznego. Jeśli jest nim Zamawiający, to w celu prawidłowej wyceny prosimy o określenie odległości wywozu materiału.

Odpowiedź

Właścicielem destruktu jest Zamawiający. Odległość wywozu destruktu wynosi do 18 km tj. do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce.

Pytanie nr 7

W przedmiarze zawarto pozycję dotyczącą rozbiórek przepustów rurowych o śr. 60 cm pod koroną drogi. W lokalizacji przepustu nr 7 w istniejącym stanie zamiast przepustu rurowego o śr. 60 cm jest przepust skrzynkowy żelbetowy. Prosimy o określenie, w której pozycji należy wycenić rozbiórkę tego przepustu.

Odpowiedź

Należy ująć to w pozycji dotyczącej rozbiórek przepustów rurowych o śr. 60 cm pod koroną drogi.

Pytanie nr 8

Pozycja przedmiarowa: „Montaż rur osłonowych dwudzielnych typu AROT”.

Pozycja odwołuje się do SST D-01.02.04, w której brakuje zapisów dotyczących rur osłonowych.

Prosimy o zamieszczenie odpowiedniej SST dla rur osłonowych dwudzielnych.

Odpowiedź

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań co do zastosowanych rur osłonowych typu AROT. Zabezpieczenia infrastruktury technicznej w tym zabezpieczenia poprzez rury osłonowe typu AROT należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami dysponentów tej infrastruktury. Zamawiający załącza do postępowania kopie tych uzgodnień. W przypadku braku w uzgodnieniach parametrów rur osłonowych należy ustalić to z dysponentem sieci. 

Pytanie nr 9

Prosimy o określenie średnicy rur osłonowych dwudzielnych. W dokumentacji brak jakichkolwiek zapisów w tym zakresie.

Odpowiedź

Zabezpieczenia infrastruktury technicznej w tym zabezpieczenia poprzez rury osłonowe typu AROT należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami dysponentów tej infrastruktury. Zamawiający załącza do postępowania kopie tych uzgodnień. W przypadku braku w uzgodnieniach parametrów rur osłonowych należy ustalić to z dysponentem sieci. 

Pytanie nr 10

Prosimy o dołączenie odwiertów dla przedmiotowego odcinka. Zgodnie z projektem przewiduje się korytowanie jezdni na całą szerokość od km 1+000 do km 1+350, od km 2+100 do km 2+750 i od km 3+550 do 3+800. Po oględzinach istniejących ubytków w jezdni wynika, że pod istniejącą nawierzchnią bitumiczną znajduje się podbudowa z brukowca. Jeśli w istniejącej podbudowie faktycznie znajduję się podbudowa z brukowca, to prosimy o dodanie do przedmiaru odpowiedniej pozycji dotyczącej rozbiórki brukowca. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że w wycenie oferty nie należy uwzględniać rozbiórki brukowca, natomiast jeśli w trakcie realizacji okaże się, że zaistnieje taka konieczność, to Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada odwiertów z tego odcinka jedni. Zamawiający nie widzi konieczności dodawania oddzielnej pozycji na rozbiórkę brukowca. Ewentualną jego rozbiórkę należy uwzględnić w pozycji dotyczącej wykonania koryta. Ewentualna konieczność rozbiórki brukowca powstała podczas realizacji zadania nie będzie objęta dodatkowym wynagrodzeniem. 

Pytanie nr 11

Pozycja przedmiarowa: „Wykonanie nasypów”.

Prosimy o zamieszczenie przekrojów poprzecznych, na podstawie których określono nasypy
w ilości 5000 m3.

Odpowiedź

Ponieważ realizacja inwestycji prowadzona jest w oparciu o dokumentację uproszczoną Zamawiający nie dysponuje przekrojami poprzecznymi. Nasypy zostały określone na podstawie przybliżonej kalkulacji i wynikają z konieczności utworzenia skarp za zatokami autobusowymi.

Pytanie nr 12

Pozycja przedmiarowa dotycząca wykonania przepustu stalowego z blachy falistej.

Prosimy o potwierdzenie, że przepust stalowy z blachy falistej należy wykonać w lokalizacji przepustu nr 7 wg PZT.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 13

Prosimy o dołączenie szczegółowych rysunków wykonania przepustu z blachy falistej, w szczególności rzędnych posadowienia i rzędnych nawierzchni jezdni w miejscu przepustu.

Odpowiedź

Przepust z blachy falistej należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną i wytycznymi producenta.

Z uwagi na to że jest to remont przepustu rzędna dna posadowienia musi być zgodna z rzędną dna posadowienia istniejącego przepustu. Należy uwzględnić posadowienie przepustu na ławie z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, oraz obrukowanie wlotu i wylotu  przepustu aż do górnej krawędzi skarpy.

Pytanie nr 14

Prosimy o dołączenie szczegółowych rysunków wykonania przepustów z rur HDPE pod koroną drogi, w szczególności rzędnych posadowienia i rzędnych nawierzchni jezdni w miejscach przepustów.

Odpowiedź

Przepusty z rur HDPE należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną i wytycznymi producenta.

Z uwagi na to że jest to remont przepustu rzędne dna posadowienia rury przepustu muszą być zgodne z rzędną dna posadowienia istniejącego przepustu. Należy uwzględnić posadowienie przepustów na ławie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, oraz obrukowanie wlotu i wylotu  przepustów aż do górnej krawędzi skarpy.

Pytanie nr 15

Dotyczy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wyrównania podbudowy kruszywem łamanym.

Zgodnie z opisem pozycji przedmiarowych oraz przekrojami normalnymi, podbudowę oraz wyrównanie należy wykonać z mieszanki kruszyw łamanych o stopniu przekruszenia C50/30. Natomiast SST D-04.04.02b w Tablicy 1. podaje stopień przekruszenia C90/3. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego stopnia przekruszenia mieszanki z kruszyw łamanych. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że stopień przekruszenia C90/3 znacząco zwiększy koszty realizacji.

Odpowiedź

Wymagany stopień przekruszenia mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 do warstwy podbudowy oraz wyrównania podbudowy wynosi C 50/30.

Pytanie nr 16

Zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz SST D-06.03.01a pobocze należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego. W związku z brakiem odpowiednich zapisów w SST, w celu prawidłowej wyceny kosztów prosimy o określenie wymaganego stopnia przekruszenia mieszanki kruszyw łamanych do wykonania poboczy.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie pobocza z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 dla której nie określa się wymagań zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych tj. C NR.

Pytanie nr 17

Zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej należy ustawić krawężniki betonowe 12x25. Natomiast zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi zaprojektowano krawężniki 15x22. Prosimy o jednoznaczne określenie, jakie krawężniki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm.

Pytanie nr 18

Prosimy o określenie koloru kostki betonowej na:

  1. zjazdach,
  2. zatokach,
  3. chodniku.

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia żadnych warunków co do koloru kostki brukowej betonowej na zjazdach, zatokach autobusowych i chodniku.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowej drodze obowiązuje kategoria ruchu KR 3.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 21

Pozycja przedmiarowa: „Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem”.

W kolumnie ilość wpisano 332,16 m2. Natomiast wg PZT zaprojektowano 6 zatok o łącznej powierzchni:

0,5*(45+20)*2,5 + 0,5*(45+20)*2,5 + 0,5*(45+20)*2,5 + 0,5(45+20)*3,0 + 0,5*(45+20)*3,0 + 0,5*(45+20)*3,0 = 536,25 m2

Zwiększeniu ulegną również ilości w pozycjach związanych z wykonaniem:

- koryta,

- warstwy odsączającej,

- podbudowy z kruszywa łamanego.

W związku z powyższym prosimy o korektę ilości w poszczególnych pozycjach.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje korekty w w/w pozycjach przedmiarowych. Poprawny obmiar wynosi 526,59m2. Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót.

Pytanie nr 22

Zgodnie z PZT w lokalizacji ok. km 3+700 zaznaczono wymianę 2 sztuk studni kanalizacji deszczowej wraz z odcinkiem rurociągu. W dokumentacji brak rysunków. Nie zamieszczono specyfikacji technicznej dotyczącej tych robót. Brakuje pozycji przedmiarowych. W związku z powyższym prosimy o określenie, czy w wycenie należy uwzględnić wymianę tych studni? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST oraz rysunki, a także wskazanie, w której pozycji należy wycenić te roboty.

Odpowiedź

Wymianę dwóch studni kanalizacji deszczowej wraz z odcinkiem rurociągu należy uwzględnić w pozycji przedmiarowej dotyczącej przepustów pod koroną drogi. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań co do ich wykonania.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 511056-N-2018 z dnia 2018-01-29 r. 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc: Przebudowa DP 1400N na odc. Kosy – Maszewy o długości 4,05 km
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc, krajowy numer identyfikacyjny 510750580, ul. ul. Dąbrowa  , 11200   Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 642 002, e-mail zdpdabrowa@wp.pl, faks 897 642 002. 
Adres strony internetowej (URL): http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa DP 1400N na odc. Kosy – Maszewy o długości 4,05 km 
Numer referencyjny: ZDP-DT.343.1.2.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa DP 1400N na odc. Kosy – Maszewy o długości 4,05 km Zakres rzeczowy robót obejmuje: Odwodnienie 1. Wymianę przepustów pod koroną drogi; 2. Wykonanie przepustów pod zjazdami i zatoką autobusową; 3. Odnowę i oczyszczenie rowów przydrożnych. Roboty przygotowawcze: 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych z wykonaniem mapy powykonawczej; 2. Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą świadków granicznych z napisem PAS DROGOWY; 3. Usunięcie zakrzaczeń z pasa drogowego; 4. Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4cm; 5. Rozbiórka przepustów; 6. Montaż rur osłonowych. Jezdnia i zjazdy 1. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów; 2. Wykonanie nasypów; 3. Ścięcie zawyżonego pobocza; 4. Wykonanie warstwy odsączającej; 5. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie; 6. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P; 7. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W; 8. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S; 9. Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie; Budowa chodników i zatok autobusowych 1. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika, peronów i zatok autobusowych; 2. Wykonanie warstwy odsączającej; 3. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie; 4. Wykonanie nawierzchni chodnika, peronów i zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 1. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego; 2. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. barier typu olsztyńskiego. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: uproszczona dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. II. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. III. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. IV. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. V. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy robót w terminie 3 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą. VI. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 6 w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu. Tryb ten dotyczy również aktualizacji harmonogramu wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. VII. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. VIII. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania pomiaru planografem w celu oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni. IX. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie papierowej – w dwóch egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed datą odbioru końcowego robót. X. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. XI. Wymagania dotyczące gwarancji jakości – minimum 48 miesięcy. XII. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia. XIII. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Cechy, które będą przez Zamawiającego oceniane jako równoważne to: inny typ mieszanki mineralno – asfaltowej niż określony przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót i wymaganiach technicznych, który spełnia wymagania dla kategorii ruchu KR3, a także inny rodzaj nawierzchni jak np. nawierzchnia betonowa spełniająca wymagania dla kategorii ruchu KR3. XIV. Ilekroć na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarze robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. XV. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z układaniem warstw bitumicznych, robót brukarskich, robót ziemnych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). XVI. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. XV czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie XV czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania następujących dowodów:  Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.  Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. XVII. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie XV czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2 000,00 zł/osoba za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie XV czynności. XVIII. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. XIX. W przypadku, gdy wykonawca wskaże jako osobę pełniącą funkcję kierownika budowy osobę, która posiada ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65), wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. 

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
45111200-0
45233222-1
45233253-7
45111300-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W zakresie potencjału technicznego – zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującym potencjałem technicznym:  wytwórnią mieszanki mineralno-asfaltowej (otaczarka) wyposażoną w zautomatyzowany system dozowania składników mieszanki mineralno - asfaltowej – szt. 1;  mechaniczną rozkładarką mas bitumicznych sterowaną automatycznie – szt. 1;  walcem stalowym gładkim z możliwością wibracji, oscylacji lub walcem ogumionym – szt. 2;  samochodami ciężarowymi samowyładowczymi przystosowanymi do przewozu mas bitumicznych (przykrycie skrzyni lub tzw. „termosy”) – szt. 4. W zakresie potencjału kadrowego – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji minimum jednego zadania polegającego na remoncie/przebudowie/budowie dróg (placów lub lotnisk), którego jednym z elementów było wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 65); W zakresie wiedzy i doświadczenia – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane związane z wykonaniem lub wymianą nawierzchni bitumicznych dróg (placów lub lotnisk) lub budową, przebudową, remontem dróg bitumicznych (placów lub lotnisk) o łącznej wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł. Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6 do siwz) 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do siwz); 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do siwz). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Tabela elementów scalonych oraz kosztorys, na podstawie którego wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu; 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 5) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 6) Inne oświadczenia i dokumenty wskazane przez Zamawiającego w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiana postanowień i uzupełnienia treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach: 2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy – na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego; 2.2. zmiana terminu realizacji zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian uproszczonej dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni, b) wystąpienia, przypadku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie nadzwyczajne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia; c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 14 dni, h) wystąpienia protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części, i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, j) stwierdzenie istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, k) znalezienia na placu budowy niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych przedmiotów wydobycie których uniemożliwiałoby prowadzenie robót budowlanych przez okres dłuższy niż 14 dni. 2.3. Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: a) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, g) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w uproszczonej dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 2.4. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji: a) wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. b) zmiany umowy, co do zakresu robót, które wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiającego). c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiającego. 3. Zmiany o których mowa w ust. 2, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego. 4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.2. nie przedłoży uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-02-15, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH