Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa samochodu ciężarowego

Przedmiotem zamówienia jest:

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

w związku z przygotowywanym postępowaniem przetargowym, Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, w celu określenia szacunkowej wartości zamówienia, oraz uzyskaniem wiedzy na temat proponowanych parametrów technicznych, zwraca się z uprzejmą prośbą  o przedłożenie oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Bardzo proszę o przesłanie wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego, na adres: przetargi@zdpdabrowa.pl w terminie do końca dnia 8 października 2021r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc do wyboru oferty i do zawarcia umowy na realizację zamówienia, a złożone oferty będą wykorzystane jedynie do oszacowania wartości zamówienia.

Załączniki

Treść ogłoszenia