Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Łomecki

Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2021

Numer zamówienia: ZDP-DT.3430.7.2020

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce (pok. nr 2 - Sekretariat)

TED/UZP: 611069-N-2020

Przedmiotem zamówienia jest:

 

PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, informuje że wpłynęły zapytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodne z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poprzez zaakceptowanie wysłania oferty na adres mailowy Zamawiającego w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i otworzy ofertę dopiero w dniu i godzinie otwarcia ofert oraz wysłania wszelkich dokumentów na wezwanie również w formie elektronicznej lub zamieści postępowanie na platformie zakupowej, na której będzie możliwość elektronicznego złożenia oferty? Wykonawca motywuje prośbę sytuacją pandemiczną w kraju, a udzielenie zgody na to pytanie usprawni złożenie oferty przez Wykonawcę.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawartego w SIWZ pkt 9 opisu przedmiotu zamówienia, z uwagi na równe traktowanie klientów?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 3

Czy w przypadku kart paliowych Zamawiający w par. 5 ust. 4 projektu umowy zmieni zapis, pozostawiając tylko okresy rozliczeniowe jakie będą miały zastosowanie przy realizacji umowy (tj. od 1go do 15go i od 16go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego)? Pytanie odnosi się także do zapisu wskazanego w SIWZ pkt 13 opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zarówno w SIWZ pkt 13 opisu przedmiotu zamówienia jak i w par. 5 ust. 4 projektu umowy Zamawiający zawarł zapis, iż Za pisemną zgodą zamawiającego dopuszcza się rozliczenie w dłuższych odstępach czasowych jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (za okres 1-15; 16- ostatni dzień miesiąca)”.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia faktury do dnia 30 grudnia zawartego w SIWZ pkt 13 opisu przedmiotu zamówienia i par. 5 ust. 5 wzoru umowy, ponieważ zapis ten nie ma zastosowania u Wykonawcy? Faktury są wystawiane do 7 dnia roboczego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapis iż faktura za m-c grudzień winna być dostarczona do dnia 30 grudnia w celu opłacenia jej jeszcze w bieżącym roku budżetowym.

Pytanie 5

W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy ( par 3 ust. 7 wzoru umowy), informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość  dokonywania transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy niż wskazana w ofercie w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji pod warunkiem, iż stacja ta będzie zlokalizowana w odległości nie większej niż 7 km od siedziby Zamawiającego mierzoną najkrótszym dojazdem drogą publiczną .

Pytanie 6

Czy istnieje możliwość zmiany w umowie w § 5 ust. 12 terminu płatności tak, aby liczony był od daty sprzedaży lub od daty wystawienia faktury (21 dni) , a nie od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego? Niestety, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy termin „od otrzymania” nie funkcjonuje.

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość przekazywania Zamawiającemu faktury VAT wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.  E-faktura posiada taką samą wartość prawną jak faktura w formie papierowej, zawiera dokładnie takie same dane, zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej i oczywiście skraca czas oczekiwania.

Odpowiedź

W § 5 ust. 12 wzoru umowy Zamawiający dopuścił termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury w przypadku faktury wystawianej w formie elektronicznej.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wskazać w par 5 ust. 13, że za datę  zapłaty przyjmuje się dzień uznania konta bankowego Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisu § 4 ust. 4 umowy, po słowie „specjalistycznym” sformułowania: „akredytowanym laboratorium”?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy w tym zakresie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaakceptowanie regulaminu wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych.  Byłoby to sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że wszystkie warunki, sposoby realizacji i zasady obowiązujące przy realizacji zamówienia muszą być takie same dla wszystkich wykonawców i muszą być znane przed upływem składania ofert.

Jeżeli wykonawca chce doprecyzowania informacji lub uszczegółowienia to winien podać propozycje konkretnych zapisów do uwzględnienia w SIWZ lub zwrócić się o wyjaśnienie istniejących.

Zaakceptowanie regulaminu wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych byłoby to faworyzowaniem Wykonawcy i wskazywaniem na konkretnego Wykonawcę, a takie praktyki w ustawie Pzp również są zakazane.

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 611069-N-2020 z dnia 2020-11-17 r.
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc: Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, krajowy numer identyfikacyjny 51075058000000, ul. Dąbrowa  56A , 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 764 20 02, , e-mail przetargi@zdpdabrowa.pl, sekretariat@zdpdabrowa.pl, faks 89 764 20 02.
Adres strony internetowej (URL): https://www.zdpdabrowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2021
Numer referencyjny: ZDP-DT.3430.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (według potrzeb zamawiającego) dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2021 z podziałem na części: Część 1 – dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 Szacunkowa ilość zamówienia ok. 8 000 litrów. Część 2 – dostawa oleju napędowego (ON) Szacunkowa ilość zamówienia ok. 35 000 litrów. 2. Wskazane w pkt. 1 wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń (w szczególności z tytułu utraconych korzyści) w przypadku zakupienia przez Zamawiającego mniejszej ilości paliw. Rzeczywista ilość paliw będzie wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw paliw określonych w pkt. 1 o nie więcej niż 30%. 4. Jakość dostarczanego paliwa musi spełniać normy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680)., tj. zgodnego z normą PN-EN 228:2013-04 Paliwa do pojazdów samochodowych – benzyna bezołowiowa – wymagania i metody badań - dla benzyny bezołowiowej Pb oraz 590:2013-12 Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe – wymagania i metody badań – dla oleju napędowego ON. 5. Zakup paliwa dokonywany będzie na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika, oraz do kanistrów (paliwo do sprzętu) w „wybranej stacji” Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Każda ilość pobranego paliwa zostanie potwierdzona w karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu. W przypadku stosowania kart paliwowych/flotowych Dodatkowo każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych paliw. Dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. 6. W karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu pracownik stacji paliw wydający paliwo zobowiązany jest wpisać cenę 1 litra tankowanego paliwa uwidocznioną na dystrybutorze w czasie tankowania pojazdu. 7. Przez wybraną stację dostawcy, o której mowa w pkt. 3 należy rozumieć stację Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W/w stacja musi znajdować się w odległości nie większej niż 7 km od siedziby zamawiającego mierzonej najkrótszym dojazdem drogą publiczną. 8. Wybrana stacja winna być czynna w dni robocze, co najmniej od godz. 7.00 do godz. 15.00. 9. Niezależnie od liczby innych klientów, każdy samochód zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. 10. Zamawiający załączy do umowy z wybranym Wykonawcą wykaz pojazdów wraz z ich numerami rejestracyjnymi oraz wykaz sprzętu. 11. W trakcie realizacji umowy ilość tankowanych pojazdów i maszyn, może być inna od ilości określonej w załączniku do umowy w wyniku wycofania którejś z maszyn lub pojazdu z eksploatacji lub dokonania zakupu nowego. O każdorazowej zmianie stanu pojazdów i maszyn, Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę. 12. Częstotliwość tankowań uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. 13. Rozliczenia za zakupione paliwo realizowane będą w cyklu miesięcznym na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę 3 razy w miesiącu (za okres 1-10; 11-20; 21- ostatni dzień miesiąca). Za pisemną zgodą zamawiającego dopuszcza się rozliczenie w dłuższych odstępach czasowych jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (za okres 1-15; 16- ostatni dzień miesiąca). 14. Faktury wystawiane będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w ust. 5, z zastrzeżeniem, iż w m-cu grudniu wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć zamawiającemu fakturę za zakupione paliwo nie później niż do dnia 30 grudnia. 15. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny za 1 litr tankowanego paliwa obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy uwidocznione na dystrybutorze w momencie tankowania paliw przez Zamawiającego pomniejszone o wskaźnik obniżki cen podany w ofercie (deklarowany upust / rabat). 16. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do faktury: W przypadku nie stosowania kart paliwowych/flotowych: Dokumentów WZ za zakupione w danym okresie rozliczeniowym paliwa ze wskazaniem:  marki i nr rejestracyjnego pojazdu lub rodzaju sprzętu;  imienia i nazwiska osoby dokonującej zakupu,  rodzaju i ilość pobranego paliwa;  ceny paliw po uwzględnieniu rabatu/upustu,  wysokość stałego rabatu/upustu za paliwa,  pokwitowanie odbiorcy i datę tankowania,  podpis pracownika stacji paliw wydającego paliwa. W przypadku stosowania kart paliwowych/flotowych Wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe, t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw, wartość (netto, brutto, VAT) paliw. Dla każdej pozycji faktury winna być wskazana wartość brutto przed upustem/rabatem, wielkość upustu/rabatu, wartość (brutto, VAT, netto) po upuście/rabacie.” 17. Procentowe wskaźniki obniżki cen podane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres obowiązywania umowy. 18. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym świadectwa jakości na daną partię paliw. 19. W przypadku gdy bezgotówkowy system rozliczania należności stosowany przez Wykonawcę wymaga dodatkowych elementów w postaci np. kart paliwowych (kart magnetycznych, kart mikroprocesorowych itp.) Wykonawca dostarczy je na własny koszt bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia podpisania umowy, a w razie ich utraty Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne wg cennika obowiązującego u Wykonawcy. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów sprzedaży. Zamawiający wymaga, aby na etapie podpisywania umowy Wykonawca przedłożył regulamin używania ww. kart. Karty wystawione zostaną na imiona i nazwiska pracowników Zamawiającego. Wykaz pracowników oraz wykaz sprzętu i pojazdów stanowił będzie załącznik do umowy. Wymagania szczegółowe stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz terminowe wykonanie zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4. Wykonawca winien określić numery telefonów kontaktowych i numery faksu oraz inne ustalenia niezbędne do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
09132100-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawniającą go do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem tj. olejem napędowym i benzyną bezołowiową, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej jedną stacją paliw lub punktów tankowania zlokalizowaną w odległości nie większej niż 7 km od siedziby Zamawiającego mierzoną najkrótszym dojazdem drogą publiczną czynną w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej od godz. 7.00 do godz. 15.00.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Koncesja, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawniająca do obrotu paliwami (benzyną bezołowiową i olejem napędowym), o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późn. zm.). 2) Wykaz stacji paliw / punktów tankowania zlokalizowanych w odległości nie większej niż 7 km od siedziby Zamawiającego mierzonej najkrótszym dojazdem drogą publiczną czynnych w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej od godz. 7:00 do godz. 15:00, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wypełniony Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A, 1B do SIWZ 3) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy; 5) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 6) Inne oświadczenia i dokumenty wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas do wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku; 2) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 3) zmiany sposobu fakturowania ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56a, 11-200 Bartoszyce; tel. 89 764 20 02, e-mail: sekretariat@zdpdabrowa.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP. 2. Administrator z dniem 25 maja 2018r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pocztą, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@zdpdabrowa.pl (dokumenty elektroniczne doręczane do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym). 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZDP-DT.3430.7.2020 pod nazwą „Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2021” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (według potrzeb zamawiającego) dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej około 8 000 litrów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09132100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wskaźnik obniżki ceny 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa oleju napędowego (ON)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (według potrzeb zamawiającego) dostawa oleju napędowego (ON) w ilości szacunkowej około 35 000 litrów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09134100-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wskaźnik obniżki ceny 1 litra oleju napędowego 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Załączniki: