Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2020

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego
Zamówienia publiczne
Wersja z dnia nieobowiązująca

Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2020

 • Numer zamówienia ZDP-DT.3430.7.2019
 • Status W trakcie
 • Rodzaj zamówienia Dostawy
 • Tryb zamówienia Nieograniczony
 • Termin składania ofert
 • Termin otwarcia ofert
 • Miejsce złożenia oferty
 • TED/UZP 635400-N-2019

Przedmiotem zamówienia jest:

zapytaniA Do SPECYFIKACJI Istotnych warunków Zamówienia

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że dnia 13.12.2019r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1

Czy istnieje możliwość zmiany procedury odbioru paliwa na proponowany?

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z kart mikroprocesorowych, które pozwalają na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw i usług w sieci stacji paliw Wykonawcy to propozycja dla klientów, którzy chcą mieć prosty w obsłudze, przyjazny i przynoszący korzyści ekonomiczne system tankowania paliw i podstawowej obsługi drogowej samochodów. Posiadacze kart flotowych łatwiej i szybciej organizują, a także rozliczają działalność logistyczną swoich firm. 

Karta Flotowa. wyposażona jest w mikroprocesor, który umożliwia:

 • kontrolowanie częstotliwości wizyt na stacjach paliwowych Koncernu,
 • monitorowanie wartości zakupionego paliwa oraz innych towarów i usług,
 • sprawdzanie stanu licznika kilometrów,
 • elektroniczne zapisywanie informacji, np. o koncie do zaksięgowania transakcji,
 • otrzymanie danych o transakcjach bezgotówkowych w postaci raportu lub pliku e-mail.

Wszystkie Karty Flotowe są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który znany jest jedynie ich użytkownikom i spełniają bankowe standardy zabezpieczeń. Wykonawca oferuje dwa rodzaje Kart Flotowych:

 • kartę typu „K” – wystawianą imiennie na kierowcę
 • kartę typu „S” – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu

Dla każdej karty Klient może określić - według własnych potrzeb - limity:

 • ilości zakupionych paliw
 • wartości zakupionych produktów i usług

Na życzenie Klienta istnieje możliwość uruchomienia opcji obligującej użytkownika karty (kierowcę) do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub numeru konta do księgowania transakcji. Wykonawca po podpisaniu umowy udostępnia portal flotowy - interaktywny system, za pośrednictwem którego, przy indywidualnym przekazaniu loginu i hasła Zamawiający zarządza taborem samochodowym.

ODPOWIEDŹ

Zarówno w opisie przedmiotu zamówienia jak i we wzorze umowy Zamawiający zawarł zapisy dopuszczające możliwość zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych, także Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu paliwa przy użyciu kart mikroprocesorowych.

PYTANIE  2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 2 pkt 3 sposobu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez tankowanie za pomocą kart flotowych, odstępując tym samym od konieczności prowadzenia kart drogowych? 

Pragnę poinformować, że bezgotówkowe tankowanie przy użyciu kart flotowych wyklucza możliwość uzupełniania kart drogowych. Odbiór paliwa jest potwierdzony dowodem wydania, który zawiera następujące informacje:

 • Dokładny adres stacji paliw
 • Nr karty, na którą dokonywana była transakcja
 • Nr rejestracyjny samochodu
 • Kwota do zapłaty
 • Ilość wydanego paliwa
 • Data i godzina transakcji

Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi pozostaje na stacji paliw. Jest on generowany po zatwierdzeniu transakcji poprawnym pinem, nie ma więc możliwości  potwierdzania dokumentu podpisem, poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”.

ODPOWIEDŹ

Zamieszczony w postępowaniu przetargowym przez Zamawiającego wzór umowy nie zawiera § 2 pkt 3.

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z kart drogowych, jednakże dopuszcza zmiany umowy w przypadku wyboru oferty wykonawcy poprzez zastąpienie zapisów dotyczących konieczności dokonywania adnotacji przez pracowników stacji paliw na karcie drogowej zastąpieniem tego zapisu w następujący sposób:

Odbiór paliwa potwierdzony będzie dowodem wydania, zawierzającym następujące informacje:

 • Dokładny adres stacji paliw
 • Nr karty, na którą dokonywana była transakcja
 • Nr rejestracyjny samochodu
 • Kwota do zapłaty
 • Ilość wydanego paliwa
 • Data i godzina transakcji

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa oraz produktów pozapaliwowych w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych – i zaakceptuje, aby karty paliwowe zostały wydane w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

 

 • 0 zł netto za kartę nową,
 • 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.).

Wykonawca nie ma możliwości wydawania asygnat rozchodowych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem zapewnienia do czasu wydania kart mikroprocesorowych bezgotówkowego zakupu paliwa na swoich stacjach.

PYTANIE 4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji obowiązujących u Wykonawcy okresów rozliczeniowych:

„Dostawy paliw i materiałów eksploatacyjnych będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”?

ODPOWIEDŹ

W § 5 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający dopuścił zastosowania dwóch okresów rozliczeniowych. Jednakże zgodnie z § 5 ust. 5 wzoru umowy w grudniu Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć zamawiającemu fakturę za zakupione paliwo nie później niż do dnia 30 grudnia.

PYTANIE 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni od daty wystawienia faktury?

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość przekazywania Zamawiającemu faktury VAT (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. 

E-faktura posiada taką samą wartość prawną jak faktura w formie papierowej, zawiera dokładnie takie same dane, zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej i oczywiście skraca czas oczekiwania.

ODPOWIEDŹ

W § 5 ust. 12 wzoru umowy Zamawiający dopuścił termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury w przypadku faktury wystawianej w formie elektroniczne.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający w przypadku akceptacji zakupu paliwa oraz produktów pozapaliwowych w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje regulamin Wykonawcy dotyczący warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zaakceptowanie regulaminu wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych.  Byłoby to sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że wszystkie warunki, sposoby realizacji i zasady obowiązujące przy realizacji zamówienia muszą być takie same dla wszystkich wykonawców i muszą być znane przed upływem składania ofert.

Jeżeli wykonawca chce doprecyzowania informacji lub uszczegółowienia to winien podać propozycje konkretnych zapisów do uwzględnienia w SIWZ lub zwrócić się o wyjaśnienie istniejących.

Zaakceptowanie regulaminu wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych byłoby to faworyzowaniem Wykonawcy i wskazywaniem na konkretnego Wykonawcę, a takie praktyki w ustawie Pzp również są zakazane.

PYTANIE 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku akceptacji bezgotówkowego tankowania paliw przy użyciu kart paliwowych Zamawiający zaakceptował jako podstawę ustaleń pomiędzy stronami wzór umowy Wykonawcy, stanowiący załącznik niniejszej korespondencji (wyłącznie do wiadomości Zamawiającego).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody w przypadku wyboru oferty Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnie ze wzorem umowy Wykonawcy. Byłoby to sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że wszystkie warunki, sposoby realizacji i zasady obowiązujące przy realizacji zamówienia muszą być takie same dla wszystkich Wykonawców i muszą być znane przed upływem składania ofert.

Jeżeli Wykonawca chce doprecyzowania zapisów umowy lub ich  uszczegółowienia to winien podać propozycje konkretnych zapisów do uwzględnienia we wzorze umowy zaproponowanym przez Zamawiającego wyrażając zgodę na ich ujawnienie przez Zamawiającego.

 

Ogłoszenie nr 635400-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc: Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, krajowy numer identyfikacyjny 51075058000000, ul. Dąbrowa  56A , 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 764 20 02, , e-mail przetargi@zdpdabrowa.pl, sekretariat@zdpdabrowa.pl, faks 89 764 20 02.
Adres strony internetowej (URL): https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2020
Numer referencyjny: ZDP-DT.3430.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (według potrzeb zamawiającego) dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2020 z podziałem na części: Część 1 – dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 Szacunkowa ilość zamówienia ok. 8 000 litrów. Część 2 – dostawa oleju napędowego (ON) Szacunkowa ilość zamówienia ok. 35 000 litrów. 2. Wskazane w pkt. 1 wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń (w szczególności z tytułu utraconych korzyści) w przypadku zakupienia przez Zamawiającego mniejszej ilości paliw. Rzeczywista ilość paliw będzie wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw paliw określonych w pkt. 1 o nie więcej niż 30%. 4. Jakość dostarczanego paliwa musi spełniać normy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680)., tj. zgodnego z normą PN-EN 228:2013-04 Paliwa do pojazdów samochodowych – benzyna bezołowiowa – wymagania i metody badań - dla benzyny bezołowiowej Pb oraz 590:2013-12 Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe – wymagania i metody badań – dla oleju napędowego ON. 5. Zakup paliwa dokonywany będzie na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika, oraz do kanistrów (paliwo do sprzętu) w „wybranej stacji” Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Każda ilość pobranego paliwa zostanie potwierdzona w karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu. W przypadku stosowania kart paliwowych/flotowych Dodatkowo każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych paliw. Dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. 6. W karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu pracownik stacji paliw wydający paliwo zobowiązany jest wpisać cenę 1 litra tankowanego paliwa uwidocznioną na dystrybutorze w czasie tankowania pojazdu. 7. Przez wybraną stację dostawcy, o której mowa w pkt. 3 należy rozumieć stację Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W/w stacja musi znajdować się w odległości nie większej niż 7 km od siedziby zamawiającego mierzonej najkrótszym dojazdem drogą publiczną. 8. Wybrana stacja winna być czynna w dni robocze, co najmniej od godz. 7.00 do godz. 15.00. 9. Niezależnie od liczby innych klientów, każdy samochód zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. 10. Zamawiający załączy do umowy z wybranym Wykonawcą wykaz pojazdów wraz z ich numerami rejestracyjnymi oraz wykaz sprzętu. 11. W trakcie realizacji umowy ilość tankowanych pojazdów i maszyn, może być inna od ilości określonej w załączniku do umowy w wyniku wycofania którejś z maszyn lub pojazdu z eksploatacji lub dokonania zakupu nowego. O każdorazowej zmianie stanu pojazdów i maszyn, Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę. 12. Częstotliwość tankowań uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. 13. Rozliczenia za zakupione paliwo realizowane będą w cyklu miesięcznym na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę 3 razy w miesiącu (za okres 1-10; 11-20; 21- ostatni dzień miesiąca). Za pisemną zgodą zamawiającego dopuszcza się rozliczenie w dłuższych odstępach czasowych jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (za okres 1-15; 16- ostatni dzień miesiąca). 14. Faktury wystawiane będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w ust. 5, z zastrzeżeniem, iż w m-cu grudniu wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć zamawiającemu fakturę za zakupione paliwo nie później niż do dnia 30 grudnia. 15. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny za 1 litr tankowanego paliwa obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy uwidocznione na dystrybutorze w momencie tankowania paliw przez Zamawiającego pomniejszone o wskaźnik obniżki cen podany w ofercie (deklarowany upust / rabat). 16. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do faktury: W przypadku nie stosowania kart paliwowych/flotowych: Dokumentów WZ za zakupione w danym okresie rozliczeniowym paliwa ze wskazaniem:  marki i nr rejestracyjnego pojazdu lub rodzaju sprzętu;  imienia i nazwiska osoby dokonującej zakupu,  rodzaju i ilość pobranego paliwa;  ceny paliw po uwzględnieniu rabatu/upustu,  wysokość stałego rabatu/upustu za paliwa,  pokwitowanie odbiorcy i datę tankowania,  podpis pracownika stacji paliw wydającego paliwa. W przypadku stosowania kart paliwowych/flotowych Wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe, t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw, wartość (netto, brutto, VAT) paliw. Dla każdej pozycji faktury winna być wskazana wartość brutto przed upustem/rabatem, wielkość upustu/rabatu, wartość (brutto, VAT, netto) po upuście/rabacie.” 17. Procentowe wskaźniki obniżki cen podane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres obowiązywania umowy. 18. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym świadectwa jakości na daną partię paliw. 19. W przypadku gdy bezgotówkowy system rozliczania należności stosowany przez Wykonawcę wymaga dodatkowych elementów w postaci np. kart paliwowych (kart magnetycznych, kart mikroprocesorowych itp.) Wykonawca dostarczy je na własny koszt bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia podpisania umowy, a w razie ich utraty Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne wg cennika obowiązującego u Wykonawcy. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów sprzedaży. Zamawiający wymaga, aby na etapie podpisywania umowy Wykonawca przedłożył regulamin używania ww. kart. Karty wystawione zostaną na imiona i nazwiska pracowników Zamawiającego. Wykaz pracowników oraz wykaz sprzętu i pojazdów stanowił będzie załącznik do umowy. Wymagania szczegółowe stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz terminowe wykonanie zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4. Wykonawca winien określić numery telefonów kontaktowych i numery faksu oraz inne ustalenia niezbędne do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
09132100-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawniającą go do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem tj. olejem napędowym i benzyną bezołowiową, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 roku poz. 755 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej jedną stacją paliw lub punktów tankowania zlokalizowaną w odległości nie większej niż 7 km od siedziby Zamawiającego mierzoną najkrótszym dojazdem drogą publiczną czynną w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej od godz. 7.00 do godz. 15.00.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz stacji paliw / punktów tankowania zlokalizowanych w odległości nie większej niż 7 km od siedziby Zamawiającego mierzonej najkrótszym dojazdem drogą publiczną czynnych w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej od godz. 7:00 do godz. 15:00, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wypełniony Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A, 1B do SIWZ 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 4) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 5) Inne oświadczenia i dokumenty wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas do wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku; 2) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 3) zmiany sposobu fakturowania ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego, 2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56a, 11-200 Bartoszyce; tel. 89 764 20 02, e-mail: sekretariat@zdpdabrowa.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP. 2. Administrator z dniem 25 maja 2018r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pocztą, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@zdpdabrowa.pl (dokumenty elektroniczne doręczane do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym). 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZDP-DT.3430.7.2019 pod nazwą „Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2020” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. USTRUKTURYZOWANE DOKUMENTY ELEKTRONICZNE 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dostępnej pod adresem: https://pefexpert.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191) Dane konta do przesłania faktury ustrukturyzowanej: Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce Adres PEF / NR PEPOL 7431957485. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 7:00 – 15:00. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 15:00 uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym. 2. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektroniczny, za wyjątkiem faktury.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (według potrzeb zamawiającego) dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej około 8 000 litrów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09132100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wskaźnik obniżki ceny 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa oleju napędowego (ON)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (według potrzeb zamawiającego) dostawa oleju napędowego (ON) w ilości szacunkowej około 35 000 litrów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09134100-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wskaźnik obniżki ceny 1 litra oleju napędowego 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Treść ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

 • SIWZ
  format: word, rozmiar: 399 KB, data dodania:
 • SIWZ
  format: pdf, rozmiar: 1.39 MB, data dodania:

Pytania i odpowiedzi

Wynik zamówienia