Wersja obowiązująca z dnia

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach

Powiat Bartoszycki informuje o naborze wniosków do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach 

Kwota dofinansowania wynosi: 299 594,00 zł

Całkowita wartość wynosi: 299 594,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej  jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla 12 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu bartoszyckiego, w tym:

 • 4 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • 8 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) , w tym 5 osób z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Limit godzin usług asystencji osobistej  finansowanych ze środków funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
 •  811 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 681 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 300 godzin rocznie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Okres realizacji usług asystenckich: od 01.03 2023r. nie wcześniej jednak niż po dniu zawarcia umowy z asystentem do 20.12.2023r.

 

UWAGA: Faktyczna dat zawarcia Umowy z asystentem i rozpoczęcie przez niego  realizacji usług uzależnione jest od daty zawarcia umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskimi i otrzymaniu przez Powiat środków na realizację zadania.

 

Procedura rekrutacji do Programu:

Warunkiem dołączenia do Programu jest dostarczenie kompletu dokumentów:

 • Karty zgłoszenia do Programu
 • Kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta wraz z:

- kserokopią dokumentu/ów potwierdzających uzyskanie przez wskazanego asystenta kwalifikacji w co najmniej w  jednym z następujących kierunków: asystent osoby niepełnosprawnej (zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

-dokumentami potwierdzającymi posiadanie co najmniej 6-miesięcznego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę).

 • Oświadczenia uczestnika Programu o wyborze asystenta
 • Klauzuli informacyjnej (RODO PCPR) podpisanej przez uczestnika  Programu
 • Klauzuli informacyjnej (RODO PCPR)  podpisanej przez kandydata na asystenta
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisanej przez uczestnika Programu    
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisanej przez kandydata na asystenta
 •  Klauzuli informacyjnej (RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej AOON2023) podpisanej przez uczestnika  Programu
 • Klauzuli informacyjnej (RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej AOON2023) podpisanej przez kandydata na asystenta

Uwaga!

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o niekaralności
 •  Formularz dla celów uzyskania informacji  z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle seksualnym.

W/w dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce, pokój nr 10 lub w sekretariacie w terminie od 10.02.2023r.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie na podstawie kompletnych wniosków z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników. Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do momentu zapewnienia limitu uczestników lub limitu środków.

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane!!!

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach poinformują o zakwalifikowaniu  do Programu.  

 

Ważne! 

Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny i  osób nie posiadających żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej.

Za członków rodziny uczestnika na potrzeby realizacji Programu uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod nr tel. (89) 762 97 47

lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

Więcej informacji o Programie znajduje się również na stronie internetowej PCPR w Bartoszycach w zakładce ZADANIA DOFINANSOWANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH  I BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

Załączniki