Ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu publicznym na sprzedaż żurawia przenośnego (HDS)

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego
Ogłoszenia ogólne
Wersja z dnia archiwalna

Ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu publicznym na sprzedaż żurawia przenośnego (HDS)

OGŁOSZENIE O NIEOGRANICZONYM PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ ŻURAWIA PRZENOŚNEGO (HDS)

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie, Dąbrowa 56A, 11‑200 Bartoszyce (zwany dalej „Sprzedającym”), stosownie do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 125/373/2018 z dnia 21.06.2018r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Bartoszyckiego, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż żurawia przenośnego.

 1. Opis przedmiotu sprzedaży

Urządzenie (rodzaj): żuraw przenośny

Typ: ATLAS 60,1

Nr fabryczny : 481

Rok budowy: 1990

Udźwigi: 6,4 m – 0,9t, 5,0 m – 1,18t, 3,5 m 1,7 t, 1,9 m – 3,05 t

Hak nr 50 Thiele 13 -8

Wysokość podnoszenia Hp – 9,6 m

Max. wysięg 6,4 m

Żuraw został wycofany z eksploatacji z uwagi na drobne wycieki oleju hydraulicznego. Istnieje możliwość ponownego przywrócenia do eksploatacji po wykonaniu naprawy i zgłoszeniu urządzenia do UDT.

HDS można obejrzeć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, Dąbrowa 56A, 11­-200 Bartoszyce, w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Radosław Płózka numer telefonu 89 764 20 02 lub 570 931 979

Informacje można uzyskać także drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: przetargi@zdpdabrowa.pl.

Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych, praw osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte żurawia, jak również za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie zapoznania się z jego stanem technicznym.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11‑200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia  15.09.2021r.  do godz. 11:00, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z adnotacją

OFERTA – Sprzedaż HDS

Nie otwierać przed dniem 15.09.2021r. do godz. 12:00

O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Sprzedającego.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11­-200 Bartoszyce w pokoju nr 1 w dniu  15.09.2021r. o godz. 12:15.
 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Cena wywoławcza

Minimalną cenę sprzedaży ustala się w wysokości 2 000 zł + podatek VAT 23% tj. 2 460,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt 00/100).

 1. Wadium
 1. Sprzedający żąda od Oferentów wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Wadium z dopiskiem „wadium – przetarg na sprzedaż HDS” należy wnieść w pełnej wysokości najpóźniej do dnia 15.08.2021 r. do godz. 12:00 w formie przelewu na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc nr 13 1600 1462 1016 7932 3000 0004, (wadium do tej daty musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym sprzedającego).
 3. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od daty dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta
 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 6. Wzór oferty przetargowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Oferta musi zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę firmy i adres siedziby;
 • określenie przedmiotu sprzedaży,
 • deklarowaną cenę nabycia,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub że ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin,
 • numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium; w przypadku braku takiej informacji zwrot nastąpi na rachunek, z którego zostało wpłacone wadium.
 1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Oferta składana przez osoby prywatne winna być podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 1. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Wybór oferty
 1. Wyboru oferty dokonuje się na podstawie kryterium najwyższej ceny za dany składnik rzeczowy majątku.
 2. W przypadku gdy, co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tą samą cenę, zostanie przeprowadzona licytacja ustna.
 3. O miejscu i terminie przeprowadzenia licytacji Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w ofercie przetargowej adres e-mail.
 4. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
  1. oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie drogą elektroniczną na wskazany w ofercie przetargowej adres e-mail.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do:
 1. złożenia wyjaśnień odnośnie treści złożonych ofert lub dokumentów;
 2. uzupełnienia braków formalnych w złożonych ofertach.
 1. Podpisanie umowy

Umowa sprzedaży składnika rzeczowego majątku zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia wyboru oferenta, który zaproponował najwyższą cenę za wybrany składnik rzeczowy majątku.

 1. Ustalenia dodatkowe
 1. Oferent którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności żurawia do chwili uiszczenia przez oferenta całkowitej ceny nabycia.
 2. Za datę zapłaty uznaje się wpływ środków pieniężnych w wysokości wynikającej z umowy na konto bankowe Sprzedającego.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w terminie określonym przez sprzedającego na podstawie protokołu odbioru.
 4. Oferent zapewni na swój koszt odbiór nabytego HDS.
 5. Wszelkie koszty i opłaty ponosi nabywca.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo:
  1. zmiany terminu rozpoczęcia przetargu,
  2. wycofania z przetargu poszczególnych składników rzeczowych majątku,
  3. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,

bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56a, 11-200 Bartoszyce; tel. 89 764 20 02, e-mail: sekretariat@zdpdabrowa.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP.
  2. Administrator z dniem 25 maja 2018r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 56A, 11‑200 Bartoszyce, za  pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@zdpdabrowa.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania którego przedmiotem jest sprzedaż żurawia przenośnego (HDS) oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur związanych z zarządzaniem mieniem jednostki spoczywających na Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc jako jednostce sektora finansów publicznych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne ze strony Sprzedającego za organizację, przeprowadzenie oraz skuteczne zakończenie postępowania przetargowego.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa w szczególności podmiotom prowadzącym działalność kontrolną wobec Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.); Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres prowadzenia postępowania oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania zgodnie z okresem archiwizacji określonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i w Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w niniejszym postępowaniu.
  9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  10. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc przypomina o ciążącym na Pani /Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Sprzedający pośrednio pozyska od Oferenta biorącego udział w postępowaniu chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki