Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki | wersja archiwalna

Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie, dostawę i montaż 6 tablic informacyjnych dla inwestycji dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie,  dostawa oraz montaż dwóch jednostronnych tablic informacyjnych zewnętrznych o wymiarach 80 x 120 cm. Wszystkie elementy tablic mają być wykonane z materiałów zapewniających trwałość oraz estetyczny wygląd, odpornych na czynniki atmosferyczne (w szczególności na obciążenie wiatrem), promieniowanie UV, uszkodzenia oraz odpornych na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych antykorozyjne. Wszystkie elementy zamówienia muszą być wykonane z materiałów gwarantujących trwałość i niezmienność kolorystyki przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu (okres trwałości projektu) tj. co najmniej do dnia 31.12.2026r.

Tablice należy wykonać z blachy ocynkowanej giętej. Każda tablica ma być zamontowana na 2 metalowych słupkach o średnicy 50 mm każdy, wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo, lub aluminium, pomalowanych farbą antykorozyjną na kolor szary. Wysokość umieszczenia tablicy min. 2,2 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi płyty.

Tablice należy wykonać zgodnie z wytyczne dotyczące wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych dla zadań gminnych, powiatowych oraz mostowych. Wzory projektu w formacie PDF i EPS są dostępne na stronie internetowej resortu infrastruktury w sekcji „Materiały”: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych.

W przypadku uszkodzenia tablicy informacyjnej Wykonawca zobowiązany jest wymienić lub odnowić tablice informacyjne.

Tablice należy wykonać dla następujących zadań inwestycyjnych:

 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej – 2 tablice z montażem;
 2. Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km – 2 tablice z montażem,
 3. Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km – 2 tablice z montażem.

Tablice należy ustawić na początkowym i końcowym odcinku prowadzenia robót w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

14 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i w walucie polskiej.
 3. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),
 1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferty można składać listownie lub osobiście.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

ZDP-DT.3431.13.2020

Oferta

„Wykonanie tablic informacyjnych”

Nie otwierać przed dniem  15.10.2020 r.  godz. 10:15

 1. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 2. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 15.10.2020 r. do godz. 10:00.
 2. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty.
 2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszt wykonania tablic, transportu, montażu itp. 
 3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
 4. W formularzu cenowym należy wyszczególnić ceny za wykonanie, montaż i dostawę tablic dla każdej inwestycji gdyż zostaną podpisane oddzielne umowy.
 1. Warunki płatności

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zrealizowana zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku Zamawiającego.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 3. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Radosław Płózka nr tel. 89 764 20 02, 570 931 979.

 1. Uwagi końcowe
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego lub/i jego odwołania bez podania przyczyny.
 2. Wykonawcy uczestniczą w zapytaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu zmiany treści zapytania ofertowego lub/i jego odwołania przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej (email).
 4. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
 5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

Załączniki: