Wersja archiwalna z dnia

Remont nawierzchni jezdni DP 1956N Dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędławki na odcinku Grzęda - Janowiec o długości 285 m

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 24 sierpnia 2020 r. na na wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni DP 1956N Dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędławki na odcinku Grzęda - Janowiec o długości 285 m” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 12

11-100 Lidzbark Warmiński

Cena brutto oferty: 122 341,95 zł

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni DP 1956N Dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędławki na odcinku Grzęda - Janowiec o długości 285 m”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie remontu nawierzchni jezdni DP 1956N Dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędławki na odcinku Grzęda - Janowiec o długości 285 m

 1. Zakres robót:
 1. Ścinanie zawyżonego pobocza wraz z obróbką przy pniach drzew,
 2. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni,
 3. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej,
 4. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
 5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
 6. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanych stabilizowanym mechanicznie.                    

Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: przedmiar robót, oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 m-cy.
 2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowalnych.
 3. Ze wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku realizacji przedmiotowego zadania odpowiada wykonawca robót.
 4. Wykonawca powinien spełniać następujące kryteria:
 1. dysponować osobą na stanowisko kierownika budowy posiadjącego uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalnosci drogowej lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych;
 2. osoba wskazana na kierownika budowy musi być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego tj. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
 3. wykonawca w ramach prowadzonej działlności musi posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 października 2020 r.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i w walucie polskiej.
 3. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),
 • Kosztorys ofertowy,
 • Kopię uprawnień budowlanych osoby na stanowisko kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
 1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferty można składać listownie lub osobiście.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

ZDP-DT.3431.11.2020

Oferta

„Remont nawierzchni jezdni DP 1956N Dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędławki na odcinku Grzęda - Janowiec o długości 285 m”

Nie otwierać przed dniem  01.09.2020 r.  godz. 12:00

 1. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 2. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 01.09.2020 r. do godz. 12:00.
 2. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 

                                                     najniższa cena brutto spośród badanych ofert

liczba uzyskanych punktów = --------------------------------------------------------------- x 100

                                                                      cena brutto badanej oferty

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 100.

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową zawiera obowiązujący podatek VAT i jest nie zmienna do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 2. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.
 3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
 4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty.
 1. Warunki płatności

Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę netto i brutto za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury i dokonania zapłaty będzie dostarczenie przedmiotu umowy i podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zrealizowana zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku Zamawiającego.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 3. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Karol Łomecki nr tel. 89 764 20 02, 662 278 069.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 2. Uwagi końcowe
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego lub/i jego odwołania bez podania przyczyny.
 2. Wykonawcy uczestniczą w zapytaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu zmiany treści zapytania ofertowego lub/i jego odwołania przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej (email).
 4. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
 5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

Załączniki