Wersja archiwalna z dnia

Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dróg powiatowych

Pytania wykonawców

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, że w dniu 20.04.2020r.  w związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie okresowych przeglądów 5-letnich dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego wpłynęły do naszej jednostki następujące pytania:

PYTANIE 1

Dotyczy: Zaproszenie do składania oferty – pkt. 4 Protokoły dla każdej drogi zostaną wypełnione w systemie informatycznym zamawiającego do ewidencji dróg, do którego wykonawca otrzyma dostęp lub zgodnie z określonym wzorem w wersji elektronicznej stanowiący plik wymiany danych z systemem informatycznym.

Prosimy o podanie nazwy systemu informatycznego oraz przestawienie pliku wymiany danych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający korzysta z programu do ewidencji dróg SmartGEM. Zamawiający przewiduje udostepnienie wypełniania protokołów bezpośrednio w systemie do którego wykonawca otrzyma dostęp. Plik wymiany danych będzie udostępniony w przypadku gdy wystąpią problemy z dostępem do systemu. Obecnie zamawiający nie dysponuje tym plikiem jednakże zakres wprowadzonych danych będzie odpowiadał wzorowi protokołu.   

PYTANIE 2

Dotyczy: Zaproszenie do składania oferty – pkt. 5 Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia, ppkt. 5.5. Kontrola okresowa ma być przeprowadzona z podziałem na odcinki referencyjne określone w systemie informatycznym do ewidencji dróg, z zastosowaniem ocen punktowych, nadawanych według kryteriów, wag i przyjętej skali punktowej uzgodnionej z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

Przedstawiony wzór protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego dróg w przydatności do użytkowania przeprowadzonej „raz na 5 lat” uniemożliwia wprowadzenie oceny punktowej w poszczególnych odcinkach referencyjnych. Wnioskujemy o zmianę protokołu bądź ewentualnie rozbudowę obecnego o kilometraż.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający żąda aby protokół odnosił się do całego ciągu drogi. Odcinki referencyjne z jakich składa się ciąg drogowy należy wpisać w pole „Przebieg”. W przypadku znacznych różnic w stanie technicznych poszczególnych odcinków referencyjnych na danej drodze należy dla każdego odcinka wypisać oddzielny protokół.

Decyzję o takim podziale podejmie zamawiający i określi numerację protokołów.    

 

PYTANIE 3

Dotyczy: Zaproszenia do składania oferty – pkt. 3 Sposób przygotowania oferty ppkt.8 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Z uwagi na obecną sytuację w kraju występują utrudnienia przy współpracy z firmami kurierskimi co może wpłynąć na nieterminowe złożenie oferty. Wnioskujemy o możliwość złożenia oferty drogą mailową.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną przesyłając ją na adres e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl. Tak złożona oferta winna być zgodna ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego (zawierać wszelkie dane, informacje i oświadczenia).

 

 

ZAPYTANIE ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie okresowych przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego. Wykaz dróg zawiera załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Przegląd winien być przeprowadzony zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z póź. zm.).
 3. Przeglądy dróg obejmują wykonanie sprawdzenia stanu technicznego, przydatności do użytkowania i estetyki wszystkich elementów drogi oraz jej otoczenia zgodnie z załączonym wzorem protokołu.
 4. Protokoły dla każdej drogi zostaną wypełnione w systemie informatycznym zamawiającego do ewidencji dróg, do którego wykonawca otrzyma dostęp lub zgodnie z określonym wzorem w wersji elektronicznej stanowiący plik wymiany danych z systemem informatycznym.

Wersja papierowa zostanie wydrukowana, podpisana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i przekazana dla zamwaijącego.

 1. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia.
  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przeprowadzania przeglądów okresowych dróg, a w szczególności:
 • ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
 • ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.),
 • ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582),
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.   z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).
 1. Długość dróg powiatowych objętych przeglądem – 435,560 km.
 2. W ramach kontroli zostanie dokonana:
 • wizualna ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania elementów wskazanych we wzorze protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego drogi i przydatności do użytkowania przeprowadzonej „raz na 5 lat”, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
 • ocena estetyki drogi i jej otoczenia,
 • ocena sposobu wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu.
 1. Przegląd rozszerzony 5-letni dróg powiatowych musi być przeprowadzony przez osobę (osoby) posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do kontrolowania stanu technicznego dróg, należącą w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
 2. Kontrola okresowa ma być przeprowadzona z podziałem na odcinki referencyjne określone w systemie informatycznym do ewidencji dróg, z zastosowaniem ocen punktowych, nadawanych według kryteriów, wag i przyjętej skali punktowej uzgodnionej z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.
 3. Każda ocena, określająca stan techniczny lub użytkowy wybranej grupy elementów występujących na danym odcinku referencyjnym drogi, dodatkowo powinna być opatrzona indywidualnym, odpowiednim dla danej sytuacji, opisem oraz ewentualnym komentarzem lub zaleceniem.
 4. W czasie kontroli stanu technicznego dróg, oprócz oględzin, należy wykonać dokumentację fotograficzną miejsc krytycznych zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg.
 5. Po dokonaniu okresowej kontroli wykonawca opracuje protokoły z kontroli dla każdej drogi. Protokoły będę wypisywane w systemie informatycznym zamawiąjącego do ewidencji dróg lub zgodnie z określonym wzorem w wersji elektronicznej stanowiący plik wymiany danych z systemem informatycznym.
 6. Opracowania i forma ich przekazania.

Wersja papierowa:

  -    protokół z kontroli dla każdej drogi wraz z danymi z przeglądu – w ilości 1 szt.

Wersja elektroniczna:

 -   protokół z kontroli dla każdej drogi wraz z danymi z przeglądu wykonane w sysytemie informatycznym zamawiającego do ewidencji dróg, lub zgodnie z określonym wzorem w wersji elektronicznej stanowiący plik wymiany danych z systemem informatycznym.

 1. Wykonawca (osoba wykonująca prace wskazane w ust. 1) powinien spełniać nastepujące kryteria:
 1. Dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj: posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalnosci drogowej lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów w tym ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).

 1. Termin wykonania zamówienia

Do dnia 30 czerwca 2020 r.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),
 2. kopię uprawnień budowlanych wraz z zaświadczniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 7. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.8.2020

Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dróg powiatowych

Nie otwierać przed dniem 24.04.2020 r.  godz. 12:00

 

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

 

 1. Termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 24.04.2020r. do godz. 12:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 1. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Karol Łomecki nr tel. 89 764 20 02.

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.

 1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne zaświadcznie o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
 2. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć 
  na finansowanie zamówienia.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego ani żadnych innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191)
 3. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

 

Link do map poglądowych: http://ewidencja.zdpdabrowa.pl:8080/MapyTematyczne.html/  

Załączniki