Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki

Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego

ZAPYTANIE ofertowe

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) 20 obiektów mostowych. Wykaz obiektów mostowych zawiera załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Przegląd winien być przeprowadzony zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z póź. zm.), oraz zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.
 3. Opracowanie winno zawierać protokoły okresowej kontroli pięcioletniej wraz z dokumentacją fotograficzną obiektu i uszkodzeń (wykonaną techniką cyfrową).
 4. Protokoły powinny być przekazane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach (wydruk) + wersja elektroniczna zapisana na płycie CD.
 5. Wykonawca (osoba wykonująca prace wskazane w ust. 1) powinien spełniać nastepujące kryteria:
 1. Dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj: posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalnosci mostowej bez ograniczeń lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów w tym ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).

 1. Termin wykonania zamówienia

Do dnia 30 kwietnia 2020r.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),
 2. kopię uprawnień budowlanych wraz z zaświadczniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 7. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.6.2020

Wykonanie przeglądów rozszerzonych obiektów mostowych

Nie otwierać przed dniem 28.01.2020r.  godz. 12:00

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

 1. Termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 28.01.2020r. do godz. 12:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 1. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Karol Łomecki nr tel. 89 764 20 02.

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.

 1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne zaświadcznie o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
 2. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego ani żadnych innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191)
 3. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

Załączniki: