Wykonanie map do celów projektowych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego
Zapytania Ofertowe
Wersja z dnia archiwalna

Wykonanie map do celów projektowych

UWAGA ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO !!!!!

 

ZAPYTANIE Ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na Wykonanie map do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.:

 1. „Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku - dokumentacja techniczna”
 2. „Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku - dokumentacja techniczna”
 3. „Przebudowa DP 1956N dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędławki na odcinku Grzęda – Łędławki dokumentacja techniczna”
 4. „Przebudowa DP 1420N na odcinku Prosity - Księżno i DP 1485N na odcinku Księżno - granica powiatu - dokumentacja techniczna”
 5. „Przebudowa DP 1390N Dr. woj. nr 512 (Leginy) - Liski - Sępopol - Ostre Bardo - Szczurkowo na odcinku Turcz - Sępopol - dokumentacja techniczna”
 6. „Przebudowa DP 1354N Glądy - Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) - Pieszkowo (skrzyżowania z DW 511) - dokumentacja techniczna”
 7. „Przebudowa DP 1396N na odcinku granica powiatu - Lwowiec i DP 1581N w msc. Lwowiec - dokumentacja techniczna”
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

Działki do wykonania map do celów projektowych

Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku - dokumentacja techniczna

 • 2-177/1 miasto Bisztynek
 • 2-177/2 miasto Bisztynek
 • 2-159/3 miasto Bisztynek

Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku - dokumentacja techniczna

 • 1-94 miasto Bisztynek

Przebudowa DP 1956N dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędławki na odcinku Grzęda – Łędławki dokumentacja techniczna

 • 3-577 gmina Bisztynek (od skrzyżowania z DP 1573N dz. nr 3-575/1 gmina Bisztynek)
 • 8-308 gmina Bisztynek
 • 6-233/1 gmina Bisztynek

Przebudowa DP 1420N na odcinku Prosity - Księżno i DP 1485N na odcinku Księżno - granica powiatu - dokumentacja techniczna

 • 10-235 gmina Bisztynek
 • 4-34 gmina Bisztynek

Przebudowa DP 1390N Dr. woj. nr 512 (Leginy) - Liski - Sępopol - Ostre Bardo - Szczurkowo na odcinku Turcz - Sępopol - dokumentacja techniczna

 • 35-38 gmina Sępopol (od działki 35-35/1)
 • 30-119/2 gmina Sępopol
 • 30-466 gmina Sępopol

Przebudowa DP 1354N Glądy - Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) - Pieszkowo (skrzyżowania z DW 511) - dokumentacja techniczna

 • 78-35/1 gmina Bartoszyce (od działki 78-27 do granicy gminy Bartoszyce)
 • 59-34 gmina Górowo Iławeckie
 • 33-71 gmina Górowo Iławeckie
 • 20-43 gmina Górowo Iławeckie
 • 36-59/1 gmina Górowo Iławeckie
 • 36-60 gmina Górowo Iławeckie
 • 36-218/1 gmina Górowo Iławeckie

Przebudowa DP 1396N na odcinku granica powiatu - Lwowiec i DP 1581N w msc. Lwowiec - dokumentacja techniczna

 • 15-289/2 gmina Sępopol
 • 15-308 gmina Sępopol (do działki nr 15-309)
 • 15-289/1 gmina Sępopol
 • 15-287/1 gmina Sępopol (od działki 15-289/1 do działki 15-298/1)
 • 15-287/3 gmina Sępopol

 

Zakres mapy: ok. 30 mb od osi działki drogowej w obie strony, przekroje poprzeczne wykonane nie rzadziej niż co 30 m. Mapę należy sporządzić w skali 1:500.

Mapę należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej 3 egzemplarze z adnotacjami właściwego ośrodka geodezyjno – kartograficznej oraz w wersji elektronicznej (z certyfikatem) zapisanej na zewnętrznym nośniku danych w formacie dxf lub/i dwg oraz plikiem w formacie txt pomierzonych punktów.

Wykonawca po zakończeniu prac geodezyjnych przekaże dokumentację powstałą w wyniku opracowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie i zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wykonania pracy geodezyjnej przez PODGiK, Wykonawca zobowiązany jest do jej korekty.

Wykonawca winien uzyskać oraz przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające włączenie opracowanych map do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zakres rzeczowy zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami, w tym, w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 1. Termin realizacji zamówienia

45 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać:
 • Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),
 1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 4. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.4.2020

Wykonanie map do celów projektowych

Nie otwierać przed dniem  24.01.2020r.  godz. 10:00

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się spośród innej korespondencji.

 1. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 2. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 1. Termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 24.01.2020r.  godz. 10:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 1. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną (cena brutto za wykonanie całości zamówienia).

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Karol Łomecki  nr tel. 89 764 20 02, 662 278 069

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, z uwzględnieniem  wartości końcowej podatku od towarów i usług – VAT.
 2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty oddzielnie na każdą część zamówienia.
 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
 1. Zamawiający nie dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego ani żadnych innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191).
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 3. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 poz. 1843 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

 

Załączniki