Dostawa kruszyw

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego
Zapytania Ofertowe
Wersja z dnia archiwalna

Dostawa kruszyw

Zapytanie ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę n/w materiałów:

 

Lp.

Asortyment

Jedn.

miary

Cena netto

z dostawą do siedziby Zamawiającego

(ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce)

Cena netto

odbiór z miejsca załadunku

1

Mieszanka kruszyw łamanych 0 – 31,5 CNR

t

 

 

2

Kamień z torowiska

t

 

 

3

Piasek siany 0 - 2

t

 

 

4

Piasek siany 0 - 4

t

 

 

5

Pospółka

t

 

 

6

Gruz betonowy (przekruszony)

t

 

 

 

Ceny zaoferowane w ofercie obowiązywały będą od dnia złożenia oferty do dnia 31 grudnia 2020r.

Termin wykonania zamówienia

Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego w okresie do dnia 31 grudnia 2020r.

Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 13.01.2020r.  godz. 14:00.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną.
 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

 1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 4. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.1.2020

DOSTAWA KRUSZYW

Nie otwierać przed dniem 13.01.2020r.  godz. godz. 14:00

 

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

 1. Kryterium oceny ofert:

CENA – 100%

 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć 
  na finansowanie zamówienia.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 poz. 1843 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

Załączniki