Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby – Toprzyny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511)”

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego
Zapytania Ofertowe
Wersja z dnia archiwalna

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby – Toprzyny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511)”

ZAPYTANIE Ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby – Toprzyny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065  (skrzyżowanie z DW 511)”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby – Toprzyny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065  (skrzyżowanie z DW 511)”.

 1. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186 z póź. zm.) oraz postanowienia umowy (wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania).

Ponadto do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało:

 1. udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót,
 2. skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonwczej odbioru robót budowlanych,
 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał również obowiązek udziału w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym.
 1. Przewidywana wartość robót budowlanych objetych usługą nadzoru inwestorskiego wynosi 7 189 497,94 zł brutto.
 2. Termin wykonania prac budowlanych objetych nadzorem: do dnia 30.10.2020 r.
 3. Z dokumentacją techniczną robót objętych nadzorem można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem:

https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/zamowienie/104/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1380n-deby-toprzyny-od-km-0-000-skrzyzowanie-z-dp-1519n-do-km-8-065-skrzyzowanie-z-dw-511.html

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) powinien spełniać nastepujące kryteria:

 1. dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj: posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku Inspektora Nadzoru robót drogowych / Kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg (placów lub lotnisk) o wartości robót co najmniej 3 mln. zł każda robota, których jednym z elementów było wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
 2. osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia muszą być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego tj. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – do oferty należy dołączyć kopię zaświadczenia o przynależności.
 3. Opis sposobu obliczania ceny:
 4. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania usługi, w tym wszystkie koszty dojazdów.
 5. Cena za wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego jest ceną ryczałtową i jest nie zmienna przez cały okres obowiązywania umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 6. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać:
 1.  Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

 1. Kopię uprawnień budowlanych,
 2. Kopię zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego,
 3. Wykaz osób,
 1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 5. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.13.2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 przy realizacji inwestycji pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby – Toprzyny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065  (skrzyżowanie z DW 511)”

Nie otwierać przed dniem 15.11.2019r.  godz. godz. 14:10

 

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 15.11.2019r. do godz.  14:00.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w pok. nr 1 dnia: 15.11.2019r. do godz.  14:10.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do zamawiającego.
 1. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Karol Łomecki nr tel. 89 764 20 02, 662 278 069.

 1. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/kategoria/1087/zapytania-ofertowe.html.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 poz. 1843 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.      

Załączniki