Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki | wersja archiwalna

Wznowienie granic pasa drogowego DP Nr 2581N ul. Obwodowa w Bisztynku

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wznowienie granic pasa drogowego DP Nr 2581N ul. Obwodowa w Bisztynku
 

1.    Opis przedmiotu zamówienia:
1)    Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie - wznowienie granic pasa drogowego DP Nr 2581N ul. Obwodowa w Bisztynku (działka drogowa nr 26 obręb 2 – Miasta Bisztynek) – w punktach zgodnych z załącznikiem graficznym.
2)    Stabilizacja wznowionego pasa drogowego za pomocą słupków betonowych z oznaczeniem „PAS DROGOWY”;
3)    Sporządzenie szkicu z okazania granic i punktów granicznych pasa drogowego,
4)    Przekazanie operatu z przeprowadzonych czynności do zasobów powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i kopii do Zamawiającego.
 

2.    Termin realizacji zamówienia
Do dnia 30 kwietnia 2019r. 
 

3.    Sposób przygotowania oferty
1)    Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie zadania na jednej wybranej przez siebie drodze lub na wszystkich drogach wskazanych w pkt. 1.
2)    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 
3)    Oferta powinna zawierać: 
a)    Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1), 
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
4)    Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
5)    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6)    Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych. 
7)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
8)    Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.5.2019
Wznowienie granic pasa drogowego 
DP Nr 2581N ul. Obwodowa w Bisztynku 
Nie otwierać przed dniem 06.03.2019r.  godz. godz. 13:00

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.
 

4.    Termin złożenia oferty
1)    Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11 – 200Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 06.03.2019r.  godz. 13:00.
2)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3)    Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 
 

5.    Kryterium oceny ofert:
Cena ofertowa – 100%
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną (cena brutto za wykonanie całości zamówienia).
 

6.    Osoba upoważniona do kontaktu: 
Karol Łomecki  nr tel. 89 764 20 02, 662 278 069
 

7.    Opis sposobu obliczania ceny
1)    Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, z uwzględnieniem  wartości końcowej podatku od towarów i usług – VAT. 
2)    Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
3)    Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty.
 

8.    Warunki płatności
Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 

9.    Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy: 
1)    Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
2)    Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć  
na finansowanie zamówienia.
 

10.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 

11.    Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/ 
 

12.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1986 z późn. zm.).
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.
 

Załączniki: