Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki | wersja archiwalna

Wykonanie ścinki poboczy oraz odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających na drogach powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ścinki poboczy oraz odtworzeniu i odmuleniu rowów odwadniających na drogach powiatowych:

 

  • 1559N odc. Lipina – Osieka (skrzyżowanie z DK 51)  
  • 1394N odc. Miedna – Masuny (skrzyżowanie z DP 1577N)
  • 1357N odc. Górowo Iławeckie – Dwórzno (skrzyżowanie z DP 1523N) 

1.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na:
1)    Ścince poboczy na niżej wymienionych drogach powiatowych:
a)    DP nr 1559N odc. Lipina – Osieka (skrzyżowanie z DK 51) w ilości szacunkowej ok. 8 500,00 m2;
b)    DP nr 1394N odc. Miedna – Masuny (skrzyżowanie z DP 1577N) w ilości szacunkowej ok. 8 292,00 m2;
c)    DP nr 1357N odc. Górowo Iławeckie – Dwórzno (skrzyżowanie z DP 1523N) w ilości szacunkowej ok. 12 000,00 m2.
Zakres prac obejmuje wykonanie ścinki zawyżonego pobocza na szerokość ok. 2 m z obróbką przy drzewach.
W robotach należy uwzględnić wywóz i utylizację zebranego urobku i innych zanieczyszczeń zebranych ze ścinki poboczy. Koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.
2)    Odtworzeniu i odmuleniu rowów odwadniających:
a)    DP nr 1559N odc. Lipina – Osieka (skrzyżowanie z DK 51)  
b)    DP nr 1394N odc. Miedna – Masuny (skrzyżowanie z DP 1577N) 
c)    DP nr 1357N odc. Górowo Iławeckie – Dwórzno (skrzyżowanie z DP 1523N).
W robotach należy uwzględnić utylizację ziemi, namułu i innych zanieczyszczeń zebranych z renowacji rowów przydrożnych. Koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.
Zamawiający w zależności od zaoferowanych przez wykonawców cen, oraz w miarę potrzeb określi wielkość robót.
Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie zadania na jednej lub wszystkich w/w drogach.
2.    Termin wykonania zamówienia
Do dnia 30 czerwca 2019r.
3.    Sposób przygotowania oferty
 1)    Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie zadania na jednej wybranej przez siebie drodze lub na wszystkich drogach wskazanych w pkt. 1.
2)    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 
3)    Oferta powinna zawierać: 
a)    Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1), 
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
4)    Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
5)    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6)    Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych. 
7)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
8)    Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

 

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.3.2019

Ścinka pobocza oraz odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających na drogach powiatowych​

Nie otwierać przed dniem 06.03.2019r.  godz. godz. 12:00


Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.
4.    Termin złożenia oferty
1)    Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 06.03.2019r.  godz. 12:00.
2)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3)    Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 
4)    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A w pokoju nr 1 w dniu 06.03.2019r.  godz. 12:10.
5)    Niezwłocznie po otwarciu ofert (zapoznaniu się z ofertami) zamawiający opublikuje na stronie internetowej wykaz złozonych ofert wraz z canami. 
5.    Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:
Cena jednostkowa za 1 m 2 ścinki pobocza – 80%
Cena jednostkowa za 1 mb odtworzenia rowu – 10%
Cena jednostkowa za 1 mb odmulenia rowu – 10% 
Oferty oceniane będą według wzoru:
(Cn ścinka /Cb ścinka x 80% * 100) + (Cn odt. /Cb odt. x 10% * 100) + (Cn odm. /Cb odm. x 10% * 100)
gdzie:
Cn ścinka – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych za 1 m2 ścinki pobocza,
Cb ścinka – cena oferty badanej za 1 m2 ścinki pobocza,
80% – procentowe znaczenie kryterium „ceny” za 1 m2 ścinki pobocza
Cn odt. – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych za 1 mb odtworzenia rowu,
Cb odt. – cena oferty badanej za 1 mb odtworzenia rowu,
10% – procentowe znaczenie kryterium „ceny” za 1 mb odtworzenia rowu
Cn odm. – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych za 1 mb odmulenia rowu,
Cb odm. – cena oferty badanej za 1 mb odmulenia rowu,
10% – procentowe znaczenie kryterium „ceny” za 1 mb odmulenia rowu
100 – wskaźnik stały,
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma największą ilość .
Zamawiający dokona  oceny oferty dla każdej drogi odzielnie.
6.    Osoba upoważniona do kontaktu: 
Zbigniew Kaczor nr tel. 89 764 20 02, 730 002 188
7.    Opis sposobu obliczania ceny 
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym cenę za 1 m 2 ścinki pobocza, za 1 mb odtworzenia rowu i 1 mb odmulenia rowu. Cena jednostkowa przedstawiona w ofercie winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.
Wynagrodzenie wykonawcy zostanie obliczone na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę.
8.    Warunki płatności
Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
9.    Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy: 
1)    Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
2)    Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć  na finansowanie zamówienia.
10.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.    Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/.
12.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1986 z późn. zm.).
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

Załączniki: