Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Struktura Organizacyjna

Ogłoszono przez Beata Terefeńko

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BARTOSZYCACH

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej ,, Centrum Pomocy ” działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  

§2

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum Pomocy, jest jednostką budżetową Powiatu.
 2. Centrum Pomocy prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego przedstawianego do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.
 3. Centrum Pomocy prowadzi własną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdawczość finansową.
 4. Dyrektor Centrum Pomocy jest zobowiązany do składania Staroście i Radzie Powiatu sprawozdania obejmującego działalność merytoryczną i finansową Centrum Pomocy oraz efekty pracy Centrum Pomocy jako organizatora pieczy zastępczej w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
 5. Dyrektor Centrum przedstawia Radzie Powiatu do dnia 30 kwietnia każdego roku ocenę w zakresie zasobów pomocy społecznej.
 6.  Do obowiązków Dyrektora należy coroczne składanie Zarządowi Powiatu sprawozdania z działalności i zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej

II  SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA.

§3

 1. Siedziba Centrum Pomocy mieści się w budynku przy ul. Limanowskiego 11 w Bartoszycach.
 2. Obszar działania Centrum Pomocy stanowi teren Powiatu Bartoszyckiego.

III  ZADANIA CENTRUM

§4

 1. Centrum Pomocy realizuje zadania powiatu wynikające z:
  1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 2. Do zadań tych należy w szczególności:
  1. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
  2. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym
  3. opracowanie i realizacja programów działań na rzecz rehabilitacji  i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
  4. dofinansowywanie przewidzianych w ustawie form rehabilitacji społecznej
  5. podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.
 3. Centrum Pomocy może również realizować zlecone powiatowi na podstawie stosownych porozumień zadania z zakresu administracji rządowej, o których mowa w wymienionych w ust. 1 ustawach.
 4. Centrum Pomocy wykonuje na zlecenie Starosty zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§5

 1. W realizacji zadań Centrum Pomocy współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 2. Centrum Pomocy może zlecić podmiotom uprawnionym realizację określonych zadań w trybie i na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu na podstawie przepisów prawa wynikających z odrębnych ustaw.

IV   ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA CENTRUM.

§6

 1. Centrum Pomocy kieruje dyrektor.
 2. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora.
 3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu.
 4. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu.
 5. Dyrektor kieruje Centrum Pomocy i reprezentuje je na zewnątrz.
 6. Dyrektor Centrum Pomocy jest zatrudniany przez Zarząd Powiatu.
 7. Kierowników jednostek pomocy i integracji społecznej zatrudnia Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum Pomocy.

§7

 1. Szczegółową strukturę wewnętrzną, zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład Centrum określa Regulamin organizacyjny przyjmowany przez Zarząd Powiatu.
 1. Dyrektor Centrum Pomocy, w imieniu starosty, sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością jednostek pomocy i integracji społecznej Powiatu.

V   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych ustaw wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
 2. Z chwilą likwidacji Centrum Pomocy Rada Powiatu określi przeznaczenie mienia znajdującego się w jego użytkowaniu.

§10

 1. Niniejszy Statut podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Bartoszycach.
 2. Zmiana Statutu wymaga trybu właściwego dla jego zatwierdzenia.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Powiatu.

Załączniki: