Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ochrona środowiska

Ogłoszono przez

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu bartoszyckiego na lata 2011 - 2032

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227 z póź. zm.) Starosta Bartoszycki zamieszcza w biuletynie informacji publicznej ( projekt ) „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu bartoszyckiego na lata 2011-2032”, informując jednocześnie, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków do tego programu w terminem 21 - dniowym  tj. do dnia 3 sierpnia 2011 r.

w formie pisemnej na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce,

mail – starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

lub ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa ( adres j. w. ) - pok. 205.

 

Załączniki: