Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: II

Ogłoszono przez

Inne Informacje

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek. Przykładowy druk wniosku znajduje się w załączeniu.

Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego druku, pod warunkiem że zawiera on niezbędne elementy umożliwiające udzielenie i przekazanie odpowiedzi.
Wniosek może być przekazany w dowolnej postaci, np. osobiście, listownie, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, poczty elektronicznej lub faksem.

W przypadku wniosków przekazywanych pocztą elektroniczną nie jest wymagane opatrywanie wniosków podpisem elektronicznym.

Odpowiedź na wniosek udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w tym terminie Wnioskodawca zostanie poinformany na piśmie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona - jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej, zaś odmowa udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Starosta Bartoszycki może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
1) żądana informacja nie jest informacją publiczną,
2) Starostwo nie dysponuje żądaną informacją,
3) istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

 

Załączniki: