Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono przez

Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkami stanowiącymi odrębną własność

Termin załatwienia

do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Miejsce załatwienia

11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój 308 III pietro

Telefon kontaktowy

539 782 553

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Bartoszyach

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami   pokój 308  telefon 539-782-553

Złożenie wniosku: Sekretariat Starostwa Powiatowego pok. 219 lub listownie.
Odbiór dokumentów: odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie na własność działki pod budynkami. Druk wniosku do pobrania na dole strony.
Załączniki:
  • dokument stwierdzający prawa do budynków. ( akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, odpis z księgi wieczystej budynkowej, prawomocna decyzja administracyjna lub prawomocny wyrok sądu) 
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej

Czas realizacji

do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz.783 t.j. ze zm)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie - za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego

Uwagi

O nieodpłatne przekazanie gruntów pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa mogą się ubiegać właściciele tych budynków. W przypadku współwłasności wnioski musza złożyć wszyscy współwłaściciele budynków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym. – art.6 (Dz.U. 1989 Nr 10 poz 53 t.j. ze zm)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. 2016 r. poz.23 t. j. )
 

Załączniki: