Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Łomecki

Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego

Numer zamówienia: ZDP-DT.343.1.7.2017

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce pok. nr 2 - Sekretariat

TED/UZP: 609186-N-2017

Przedmiotem zamówienia jest:

ZAPYTANIA DO SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że dnia 03.11.2017r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kierujemy do Państwa zapytanie dotyczące punktu 3. Opis przedmiotu zamówienia / Parametry techniczne:

Ładowność 9 ton

Czy zamawiający dopuszcza zmianę, gdyż w przypadku tego typu pojazdu występują ładowności jak niżej:

  • gdy jest tzw. mały HDS to ładowność wynosi 7 ton, lub
  • gdy jest tzw. średni HDS to ładowność wynosi 6,5 tony.

Posiadamy bardzo interesujący pojazd, który spełnia pozostałe kryteria określone w zamówieniu.

Odpowiedź

Z uwagi na potrzeby jednostki Zamawiający nie dopuszcza samochodu o ładowności mniejszej niż 7,5 tony.

W związku ze zmianą SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.11.2017r. do godz. 11:00 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, w pok. nr 2 (Sekretariat).

 

UWAGA

Zmiana treści SIWZ

Zmiana terminu składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia  09.11.2017r. do godz. 11:00.

 
Ogłoszenie nr 500053586-N-2017 z dnia 06-11-2017 r.
Bartoszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609186-N-2017 
Data: 2017-10-30 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc, Krajowy numer identyfikacyjny 510750580, ul. ul. Dąbrowa  , 11200   Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 642 002, e-mail zdpdabrowa@wp.pl, faks 897 642 002. 
Adres strony internetowej (url): http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/ 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4) 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotki) wyposażonego w żuraw hydrauliczny tzw. HDS o następujących parametrach technicznych:  samochód ciężarowy używany;  rok produkcji: nie wcześniej niż 2006 r.;  rodzaj nadwozia: wywrotka (3 stronny wywrot skrzyni ładunkowej);  silnik wysokoprężny o mocy minimum 200 KM;  ładowność minimum 9 ton;  napęd 4x4;  liczba osi 2;  przebieg: nie więcej niż 400 tysięcy km;  blokada między mostowa;  blokada tylnego mostu;  biegi terenowe i szosowe;  manualna skrzynia biegów;  układ wydechowy spalin skierowany do góry;  pojazd wyposażony w dźwig zakabinowy HDS składany w „Z” za kabiną;  skrzynia o minimalnych wymiarach dł. 4 200 mm, szer. 2 440 mm, wys. 600mm;  zawieszenie przednie i tylne – resor;  kierownica fabrycznie zamontowana po lewej stronie pojazdu;  klimatyzacja;  opony – stan zużycia max 50% głębokości bieżnika;  stan techniczny pojazdu: dobry, bez znacznych śladów korozji i uszkodzeń mechanicznych;  koło zapasowe;  gaśnica;  trójkąt ostrzegawczy;  samochód fabrycznie oryginalny, bez przeróbek i ingerencji w jego konstrukcję, bezwypadkowy;  czołownica do pługa z wyjściami hydraulicznymi;  hydraulika boczna do napędu solarki;  sterowanie hydrauliką z kabiny kierowcy;  zaczep oraz instalacja elektryczna umożliwiająca dołączenie przyczepy;  sprawny technicznie, gotowy do jazdy i przygotowany do wykonywania prac związanych z jego przeznaczeniem;  wyposażony w światła drogowe i pomarańczowe błyskowe światła ostrzegawcze;  instalacja elektryczna 24V;  aktualny przegląd techniczny;  polski dozór UDT;  zarejestrowany w Polsce lub opłacony i przygotowany do rejestracji; W przypadku samochodu nie zarejestrowanego w Polsce Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu w Polsce w szczególności:  tłumaczenie dokumentów;  inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu w Polsce. Wykonawca po otwarciu ofert a przed rozstrzygnięciem przetargu udostępni oferowany pojazd na terenie Polski, w miejscu siedziby swojej firmy celem sprawdzenia jego zgodności z SIWZ. Odbiór samochodu ciężarowego dokonany będzie przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotki) wyposażonego w żuraw hydrauliczny tzw. HDS o następujących parametrach technicznych:  samochód ciężarowy używany;  rok produkcji: nie wcześniej niż 2006 r.;  rodzaj nadwozia: wywrotka (3 stronny wywrot skrzyni ładunkowej);  silnik wysokoprężny o mocy minimum 200 KM;  ładowność minimum 7,5 tony;  napęd 4x4;  liczba osi 2;  przebieg: nie więcej niż 400 tysięcy km;  blokada między mostowa;  blokada tylnego mostu;  biegi terenowe i szosowe;  manualna skrzynia biegów;  układ wydechowy spalin skierowany do góry;  pojazd wyposażony w dźwig zakabinowy HDS składany w „Z” za kabiną;  skrzynia o minimalnych wymiarach dł. 4 200 mm, szer. 2 440 mm, wys. 600mm;  zawieszenie przednie i tylne – resor;  kierownica fabrycznie zamontowana po lewej stronie pojazdu;  klimatyzacja;  opony – stan zużycia max 50% głębokości bieżnika;  stan techniczny pojazdu: dobry, bez znacznych śladów korozji i uszkodzeń mechanicznych;  koło zapasowe;  gaśnica;  trójkąt ostrzegawczy;  samochód fabrycznie oryginalny, bez przeróbek i ingerencji w jego konstrukcję, bezwypadkowy;  czołownica do pługa z wyjściami hydraulicznymi;  hydraulika boczna do napędu solarki;  sterowanie hydrauliką z kabiny kierowcy;  zaczep oraz instalacja elektryczna umożliwiająca dołączenie przyczepy;  sprawny technicznie, gotowy do jazdy i przygotowany do wykonywania prac związanych z jego przeznaczeniem;  wyposażony w światła drogowe i pomarańczowe błyskowe światła ostrzegawcze;  instalacja elektryczna 24V;  aktualny przegląd techniczny;  polski dozór UDT;  zarejestrowany w Polsce lub opłacony i przygotowany do rejestracji; W przypadku samochodu nie zarejestrowanego w Polsce Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu w Polsce w szczególności:  tłumaczenie dokumentów;  inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu w Polsce. Wykonawca po otwarciu ofert a przed rozstrzygnięciem przetargu udostępni oferowany pojazd na terenie Polski, w miejscu siedziby swojej firmy celem sprawdzenia jego zgodności z SIWZ. Odbiór samochodu ciężarowego dokonany będzie przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-07, godzina: 11:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-09, godzina: 11:00

 

Ogłoszenie nr 609186-N-2017 z dnia 2017-10-30 r. 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. BartoszycDostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc, krajowy numer identyfikacyjny 510750580, ul. ul. Dąbrowa  , 11200   Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 642 002, e-mail zdpdabrowa@wp.pl, faks 897 642 002
Adres strony internetowej (URL): http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego 
Numer referencyjny: ZDP-DT.343.1.7.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotki) wyposażonego w żuraw hydrauliczny tzw. HDS o następujących parametrach technicznych:  samochód ciężarowy używany;  rok produkcji: nie wcześniej niż 2006 r.;  rodzaj nadwozia: wywrotka (3 stronny wywrot skrzyni ładunkowej);  silnik wysokoprężny o mocy minimum 200 KM;  ładowność minimum 9 ton;  napęd 4x4;  liczba osi 2;  przebieg: nie więcej niż 400 tysięcy km;  blokada między mostowa;  blokada tylnego mostu;  biegi terenowe i szosowe;  manualna skrzynia biegów;  układ wydechowy spalin skierowany do góry;  pojazd wyposażony w dźwig zakabinowy HDS składany w „Z” za kabiną;  skrzynia o minimalnych wymiarach dł. 4 200 mm, szer. 2 440 mm, wys. 600mm;  zawieszenie przednie i tylne – resor;  kierownica fabrycznie zamontowana po lewej stronie pojazdu;  klimatyzacja;  opony – stan zużycia max 50% głębokości bieżnika;  stan techniczny pojazdu: dobry, bez znacznych śladów korozji i uszkodzeń mechanicznych;  koło zapasowe;  gaśnica;  trójkąt ostrzegawczy;  samochód fabrycznie oryginalny, bez przeróbek i ingerencji w jego konstrukcję, bezwypadkowy;  czołownica do pługa z wyjściami hydraulicznymi;  hydraulika boczna do napędu solarki;  sterowanie hydrauliką z kabiny kierowcy;  zaczep oraz instalacja elektryczna umożliwiająca dołączenie przyczepy;  sprawny technicznie, gotowy do jazdy i przygotowany do wykonywania prac związanych z jego przeznaczeniem;  wyposażony w światła drogowe i pomarańczowe błyskowe światła ostrzegawcze;  instalacja elektryczna 24V;  aktualny przegląd techniczny;  polski dozór UDT;  zarejestrowany w Polsce lub opłacony i przygotowany do rejestracji; W przypadku samochodu nie zarejestrowanego w Polsce Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu w Polsce w szczególności:  tłumaczenie dokumentów;  inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu w Polsce. Wykonawca po otwarciu ofert a przed rozstrzygnięciem przetargu udostępni oferowany pojazd na terenie Polski, w miejscu siedziby swojej firmy celem sprawdzenia jego zgodności z SIWZ. Odbiór samochodu ciężarowego dokonany będzie przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego. 

II.5) Główny kod CPV: 34134000-5 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Do 30 dni od dnia podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący tabelę zgodności parametrów przedmiotu zamówienia, 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 4) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 5) Inne oświadczenia i dokumenty wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wielkość emisji spalin (E) według normy EURO 20,00
Termin dostwy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-07, godzina: 11:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 

Załączniki: