Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Michał Komarczewski

Dostawa poleasingowych laptopów z oprogramowaniem do kwoty 79 200,00 zł brutto

Numer zamówienia: OPO.272.1.2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce pok. 219 (Sekretariat)

Przedmiotem zamówienia jest:

 

             Bartoszyce, 31.07.2020 r.

 

OPO.272.3.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na dostawę: poleasingowych laptopów z oprogramowaniem dla szkół powiatu bartoszyckiego w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” na kwotę 79 200,00 zł brutto.

  1. Zamawiający:

Powiat Bartoszycki w Bartoszycach

 ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje dostawę poleasingowych laptopów w ilość 45 szt. wraz z oprogramowaniem w ilości 45 szt.:

 

Rekomendowane wymagania minimalne.:

 

 

Parametr

Wartość

Typ sprzętu

Laptop poleasingowy

Procesor

Minimum: Core i5

 

Pamięć RAM

Minimum: 4GB

Karta graficzna

Wbudowana, np. Intel HD Graphics

Kamera

Wbudowana w ramkę ekranu

Dysk twardy

Minimum: 250 GB

Przekątna ekranu

Minimum: 14"

Ekran dotykowy

Nie

Klawiatura

QWERTY

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Wejścia

Wbudowane wejście słuchawkowe oraz mikrofonowe

Łączność

Port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11,bluetooth z wbudowanymi głośnikami i mikrofonem

Napęd optyczny

Tak

Gwarancja

24 miesiące

System operacyjny

Zainstalowany Microsoft Windows 10 PL oraz zainstalowany pakiet biurowy Office

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego nastąpi po stwierdzeniu, iż przedmiot umowy w całości został dostarczony bez wad, usterek i braków – bez zastrzeżeń.

Maksymalna cena laptopa z oprogramowaniem: 1410,00 zł brutto (zgodnie z założeniami programu). Maksymalna cena pakietu Office: 350,00 zł brutto (zgodnie z założeniami programu).

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby zamawiającego transportem, na własny koszt i własne ryzyko i złoży w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Dostarczone urządzenia komputerowe i oprogramowanie muszą posiadać stosowane certyfikaty, bądź znaki towarowe.  Pakiety Office (koniecznym wymogiem pakietu jest Word i Excel) oraz oprogramowanie Windows muszą posiadać typ licencji komercyjnej oraz bezterminowej. Oprogramowanie musi być zainstalowane na każdym z komputerów przed dostarczeniem ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Oferty które nie będą spełniały jednego z powyższych warunków nie są brane pod uwagę przy ostatecznej ocenie. Umowa która jest załącznikiem do ogłoszenia może ulec zmianie przed jej ostatecznym podpisaniem.

 

 

 

 

Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy

 

 

 

 

III. Kryteria oceny ofert: Specyfikacja, kryterium punktowe

 

Oferta musi  zawierać 45 laptopów o najlepszej specyfikacji, oraz 45 pakietów Office  (rekomendowana cena za laptop to maksymalnie 1410,00zł brutto, rekomendowana cena za pakiet Office to 350,00zł brutto). Z

Kryteria oceniane przy wyborze oferty.

Parametr

Wartość

Typ sprzętu

Typ, kolor, model oraz marka sprzętu nie będzie podlegała ocenie.

Procesor

Minimum: Core i5 = 1pkt, Core i7 = 12pkt,

Core i9 lub nowszy= 32pkt

 

 

Pamięć RAM

Minimum: 4GB = 1pkt, 8GB = 4pkt, 16GB = 6pkt, 32GB = 12pkt (Pamięć DDR2/3 lub 4, roczaj pamięci nie podlega ocenie)

Karta graficzna

Wbudowana, np. minimum. Intel HD Graphics (nie podlega ocenie )

Kamera

Kamera internetowa musi być wbudowana w ramkę ekranu. (Nie podlega ocenie)

Dysk twardy

Minimum: 250 GB pojemności nominalnej = 1pkt. Za każde dodatkowe 100GB pojemności nominalnej przyznawany jest 1pkt. Jeżeli zaproponowany dysk będzie typu ,,SSD” dodatkowo przyznawane jest 8pkt (przy czym pojemność minimalna 250GB musi być spełniona)

Przekątna ekranu

Minimum: 14" (Laptopy o większych matrycach nie dostają dodatkowych punktów)

Ekran dotykowy

Nie (niepunktowany)

Klawiatura

QWERTY (niepunktowana)

Wejścia

Wbudowane wejście słuchawkowe oraz mikrofonowe. (Wejścia dodatkowe nie są punktowane)

Łączność

Min. Port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11,bluetooth z wbudowanymi głośnikami i mikrofonem (Dodatkowe lub nowsze łącza nie są punktowane)

Napęd optyczny

TAK (niepunktowany)

Gwarancja

Min. 24 miesiące (niepunktowana)

Pakiet Office

Min. wersje z lat 2013-2015 = 1pkt, wersje z lat 2016-2018 = 3pkt, wersje z lat 2019-2020 = 6pkt.  Z zastrzeżeniem: Pakiety Office muszą posiadać typ licencji komercyjnej oraz bezterminowej. Oferty które nie będą spełniały tego warunku nie są brane pod uwagę przy ostatecznej ocenie.  

 

 

 

Oferta o najniższej zaproponowanej cenie otrzyma 40pkt., Dla innych ofert liczba punktów zostanie przyznana wedle wzoru (w załączniku pt. ogłoszenie o zamówieniu).

Wygrywa oferta która uzyska najwięcej punktów. Punkty w kryterium jakości są liczone osobno za każdy laptop i oprogramowanie Office. W przypadku, gdy 2 lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, za wygraną ofertę uznaje się tą, która uzyskała większą punktacje w kwalifikacjach pozacenowych. Jeżeli 2 lub więcej ofert otrzyma tą samą ilość punktów w kwalifikacjach pozacenowych to:  wygrywa oferta która oferuje niższą cenę dla całości zamówienia.  Zamawiający ma możliwość do wezwania do ofert dodatkowych. Ceny ofert dodatkowych nie mogą być wyższe niż ofert w odpowiedzi na zapytanie. Ilość laptopów i oprogramowania musi wynosić po 45 sztuk.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 07.08.2020 r do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, Sekretariat Starostwa Powiatowego w Bartoszycach lub na adres e-mail: oswiata_bartoszyce@o2.pl z dopiskiem w tytule maila ,,OFERTA ZDALNA SZKOŁA” poprzez wypełnienie formularza oferty (załącznik nr 2 ).

IV. Inne informacje:

W załączniku nr 1 podany jest wzór umowy, który wykonawca oraz zamawiający zobowiązują się podpisać przed realizacją zamówienia. Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie podanym na umowie.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym oraz specyfikacji stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

Od wyboru oferty przez Zamawiającego do realizacji zamówienia nie przysługują środki odwoławcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Komarczewski Michał

Tel: 537 477 049, proszę dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00. 

 

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy
  2. Formularz ofertowy
  3. Specyfikacja zamówienia