Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Urszula Karpińska | wersja archiwalna

Kierownik Działu Technicznego (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Miejsce zatrudnienia: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Nr ogłoszenia: 1/2017

Identyfikator: ZDP-DA.1118.1.2017

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

DYREKTOR

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC

DĄBROWA 56a, 11-200 BARTOSZYCE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO

ZDP-DA.1118.1.2017

Nazwa stanowiska: Kierownik Działu Technicznego

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 1. Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane o profilu drogowym lub ogólnobudowlanym,

 2. Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej, państwowej lub w drogownictwie,

 3. Prawo jazdy kategorii B.

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

 2. Znajomość problematyki organizacji i zarządzania drogami publicznymi.

 3. Znajomość zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego oraz drogownictwa.

 4. Znajomość ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw:

 • ustawy o drogach publicznych,

 • ustawy Prawo budowlane,

 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 • ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • ustawy Prawo ochrony środowiska,

 • ustawy Prawo o ruchu drogowym,

 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Umiejętność kosztorysowania (sporządzanie kosztorysów inwestorskich).

 2. Umiejętność organizacji pracy własnej, podległych pracowników oraz ustalania priorytetów.

 3. Posiadanie następujących cech osobowości: zdolności organizacyjne, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i sumienność, systematyczność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki, samodzielność, wysoka kultura osobista.

 4. Znajomości obsługi komputera w zakresie pakietu programów biurowych (MS Office: Word, Excel), oraz znajomość dowolnego programu CAD i programu do kosztorysowania.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Nadzór na działalnością Działu Technicznego oraz kierowanie zespołem podległych pracowników.

 2. Współudział w tworzeniu i merytoryczna weryfikacja rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych, remontowych i bieżących zarządu dróg w zakresie realizowanych zadań oraz sprawozdawczość w zakresie utrzymania, budowy, modernizacji, remontów dróg i obiektów mostowych.

 3. Prowadzenie i rozliczanie inwestycji drogowych i remontowych oraz prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

 4. Udział w przygotowywaniu danych wyjściowych do opracowań dokumentacyjnych,

 5. Weryfikacja dokumentacji technicznych i kosztorysów inwestorskich sporządzanych dla potrzeb ZDP.

 6. Planowanie, organizowanie i nadzór nad zimowym utrzymaniu dróg oraz udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg.

 7. Przeprowadzanie systematycznych objazdów dróg, okresowych kontroli stanu dróg oraz ocena ich stanu technicznego.

 8. Nadzór nad prawidłowym oznakowaniem dróg w tym przeprowadzanie kontroli prawidłowości oznakowania dróg oraz oznakowania robót prowadzonych przez ZDP a także przez inne firmy na drogach powiatowych.

 9. Bieżące zarządzanie drogami w tym wydawanie decyzji, uzgodnień i warunków.

 10. Kontrola robót prowadzonych w pasie drogowym w zakresie zgodności z wydanymi zezwoleniami i uzgodnioną dokumentacją.

 11. Przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury drogowej.

 12. Uczestniczenie w prowadzeniu przygotowań od strony merytorycznej zamówień publicznych, w tym opracowywanie kosztorysów inwestorskich, opracowywanie zapisów umów zawieranych przez zarząd dróg w zakresie utrzymania dróg powiatowych.

 13. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w tym wykonywanie obowiązków przewodniczącego komisji przetargowej.

 14. Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

 15. Przygotowywanie odpowiedzi na postulaty, wnioski i skargi dotyczących stanu sieci drogowej.

 16. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 2. Miejsce pracy: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc Dąbrowa 56 A, 11- 200 Bartoszyce oraz praca na terenie Powiatu Bartoszyckiego (drogi powiatowe powiatu bartoszyckiego).

 3. Budynek siedziby Zarządu Dróg i jego wyposażenie zapewniają bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy dostosowane do rodzaju wykonywanych prac. Budynek spełnia wymogi określone przepisami bhp i ppoż.

 4. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada pojazdu samochodowego przystosowanego do poruszania się przez osobę niepełnosprawną.

 6. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 1786 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

 2. List motywacyjny.

 3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, umiejętności, ewentualne referencje (np. kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych potwierdzających wykształcenie, kopie uprawnień, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).

 5. Kopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o odbytym stażu).

 6. Kopia prawa jazdy kat. B.

 7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 10. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym urzędniczym – przed podpisaniem umowy o pracę.

 11. Kopia dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc (sekretariat pokój nr 2) lub przesłać na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Technicznego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2017r. do godz. 15:00.

 2. Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc po określonym terminie (decyduje data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc), jak również nie spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Informacja o przebiegu postępowania:

Szczegółowych informacji o naborze udziela Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie tel. 89 764 20 02 lub 662 278 069.

Informacja o wynikach konkursu:

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc.

Informacje dodatkowe:

 1. Nie wzywa się do uzupełniania dokumentów.

 2. Nie dopuszcza się składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 4. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowane o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej – prosi się o podanie numeru telefonu do kontaktu.

 5. Złożone oferty nie będą odsyłane.

 6. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty wytworzone na potrzeby konkursu składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 902)"

 Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

Karol Łomecki

Załączniki: