Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Urszula Płózka

młodszy referent (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Miejsce zatrudnienia: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1

Nr ogłoszenia: 6/2020

Identyfikator: OR.2110.6.2020

Informacje dodatkowe:

Bartoszyce, 27 listopad 2020r.

OR.2110.6.2020                                                                                

Starosta Bartoszycki

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 młodszego referenta w  wydziale Architektury i Budownictwa

w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce, ul. Grota Roweckiego  1

 

Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany będzie co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej na podobnym stanowisku
 2. Samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność, kreatywność,
 3. Dobra znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa takich jak kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  ustawa o pracownikach samorządowych i ustawa o samorządzie powiatowym.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera.
   

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, wydanych decyzji, dzienników budowy.
 2. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę oraz zaświadczeń o braku postaw do wniesienia sprzeciwu.
 3. Sprawdzanie dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami prawa miejscowego i innych.
 4. Sporządzanie zawiadomień o wszczęciu postępowania, nakładanie obowiązku uzupełnienia dokumentacji projektowej w formie postanowienia, nakładanie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w formie postanowienia.
 5. Uzgadnianie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
 6. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
 7. Sporządzanie decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń o braku postaw do wniesienia sprzeciwu.

 

Warunki pracy na danym stanowisku.

 

 1. Przywiduje się możliwość uzyskania upoważnienia starosty do wydawania decyzji administracyjnych co wiąże się z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych,
 2. Praca na cały etat (8 godz. dziennie) na stanowisku urzędniczym.
 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 4. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz i na  zewnątrz  budynku .
 5. Praca związana z obsługą urządzeń biurowych.
 6. Miejsce pracy na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1.

 

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Starostwie z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających

w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
 

Wymagane dokumenty.

 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) podpisany przez kandydata,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie podpisane przez kandydata,.
 5. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające wymagany staż pracy podpisane przez kandydata,
 6. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na określonym stanowisku.
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.
   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone poniższą klauzulą oraz czytelnie podpisane:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1 danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, innych niż te, które wynikają z art. 221 Kodeksu Pracy, w celu udziału w niniejszym naborze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach do dnia  07 grudnia 2020r. na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1, z dopiskiem „Oferta Pracy – Młodszy Referent w wydziale Architektury i Budownictwa. (Decyduje data faktycznego wpływu do starostwa.)

Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data doręczenia dokumentów aplikacyjnych do Starostwa, a nie data stempla operatora pocztowego ( data nadania ).

Oferty przesłane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu tj. rozmowy kwalifikacyjnej wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zostanie przekazana kandydatom telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w wydziale Architektury i Budownictwa  będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Powiatu Bartoszyckiego http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl. oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów wydawane są zainteresowanym przez okres jednego miesiąca od zakończenia procedury naboru, następnie dokumenty zostają zniszczone.

Załączniki do pobrania:

1.Klauzula informacyjna.

2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  do pracy.