Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Izabela Karpińska | wersja archiwalna

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

    

Bartoszyce, dnia 24 listopada 2020 roku
znak sprawy AB.Bg.6740.276.2020.IK

INFORMACJA
Zgodnie z artykułem 72 ustęp 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 283 tekst jednolity) informuję, że w dniu 24 listopada 2020 roku została wydana decyzja Starosty Bartoszyckiego Nr Bg-313/20 udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „Elektrownia fotowoltaiczna PV Kiertyny Wielkie” w miejscowości Kiertyny Wielkie, gmina Bartoszyce, działka numer 170 ukośnik 1, obręb 0026 Kiertyny Wielkie.

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach ulica Grota-Roweckiego 1,  11-200 Bartoszyce (pokój 324, telefon 539-782-558, 539-782-549).