Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Urszula Płózka | wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Bartoszyce, dnia 10 listopada 2020 roku

GGN.6840.1.2.2020.AŁ 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży  

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

sporządzony  na podstawie artykułu 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2020 roku poz. 65 ze zmianami)

  1. Opis nieruchomości, oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków, powierzchnia, nr KW.

Nieruchomość położona w Górowie Iławeckim przy ul. Armii Krajowej 17, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 102/25, 102/26, 102/27 i 102/28 (obręb nr 2) o łącznej powierzchni 0,3180 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjnym oraz warsztatowo-garażowym (obiekty po byłej strażnicy Straży Granicznej). Dojazd do nieruchomości od strony ulicy Armii Krajowej (poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną jako działki nr 102/22 i 102/23).

Zabudowa usytuowana na działkach nr 102/26 i 102/27  stanowi część Zespołu dworskiego włączonego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków województwa warmińsko-mazurskiego. Konsekwencją ujęcia obiektów w ewidencji zabytków jest obowiązek uzyskania akceptacji organu ochrony zabytków dla planowanych przy nich działań inwestycyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.

Nieruchomość uzbrojona jest w instalacje: energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną. Dla nieruchomości przedmiotowej Sąd Rejonowy w Bartoszycach prowadzi Księgę Wieczystą OL1Y/00012033/7.

  1. Forma zbycia : Sprzedaż nieruchomości na własność.
  2. Cena  nieruchomości:  303 000 złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.  Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego.

  1. Przeznaczenie nieruchomości.

Teren działek oznaczony jest  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Górowo Iławeckie symbolem 24.00 MN – ul. Nowa, Osiedle Różane z zapisem – Funkcja dominująca: mieszkalnictwo.

Szczegółowych informacji na temat zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego można zasięgnąć w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

  1. Informacje dodatkowe
  1. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie artykułu 34 ust. 1 pkt  1 i  pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 65 ze zmianami) upływa 31 grudnia 2020 roku. Po tym terminie zostanie podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu.
  2. Informacji na temat sprzedaży nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszycach – pokój 308 ,telefon 539-782-553.
  3. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bartoszycach,  oraz zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na okres 21 dni: od dnia 16 listopada 2020 roku do dnia 07 grudnia 2020 roku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej Goniec Bartoszycki.

Starosta Bartoszycki

Jan  Zbigniew Nadolny