Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol - Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol - Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego o nr JNI 01019032 na rzece Bajdycka Młynówka zlokalizowanego w ciągu DP 1575N Sępopol - Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje działki nr 297, 305/2, 304/26 obręb 27-Rózyna, gmina Sępopol.

 1. Podstawowy zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:
 1. Koncepcji przebudowy przedmiotowego mostu. Zaakceptowanie przez Zamawiającego koncepcji przebudowy mostu będzie warunkiem wykonywania dalszych prac projektowych.
 2. Dokumentacji technicznej przebudowy mostu oraz dokumentacji na przebudowę odcinka drogi w obrębie mostu o długości ok. 160 m wraz z odwodnieniem, oraz dokumentacji projektowych na przebudowę ewentualnych kolizji wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych,  w tym m.in.: decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję na wycinkę drzew, decyzję środowiskową, pozowlenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę;
 3. Operatu wodnoprawnego;
 4. Dokumentacji badań geotechnicznych i opracowanie opinii geotechnicznej, a w razie konieczności opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 5. Inwentaryzacji fotograficznej;
 6. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
 7. Przedmiaru robót w układzie specyfikacyjnym;
 8. Kosztorysu inwestorskiego w układzie specyfikacyjnym z podziałem na branże wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów;
 9. Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót budowlanych) w układzie specyfikacyjnym z podziałem na branże;
 10. Projektu stałej i czasowej (na czas wyokywania robót) oragnizacji ruchu.

Projektowana dokumentacja powinna spełniać wszelkie wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia:
 1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń projektowych i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i innych przepisów szczególnych;
 2. Wykonawca uzsyka prawo do dysponownaia nieruchomością na cele budowlane na rzecz Zamawiającego – w przypadku działek nie będącyc w trwałym zarządzie Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę na rzecz Zamawiającego;
 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach ceny umownej wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia do w/w opracowań, jakie wynikną po ich sprawdzeniu;
 5. W ramach wynagrodzenia ofertowego Wykonawca pełnił będzie nadzór autorski w zakresie udzielania wyjaśnień w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy oraz na etapie realizacji inwestycji, w formie kontaktu elektronicznego oraz wizyt na budowie obejmujący również wykonanie (w razie zajścia takiej potrzeby) rysunków uzupełniających i zamiennych;
 6. W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na roboty budowlane w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia opracowania kosztorysów, Wykonawca (projektant) dokona aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach wynagrodzenia umownego;
 7. Przewiduje się spotkania robocze na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, celem przedstawienia proponowanych rozwiązań koncepcyjnych.

Sposób sporządzenia dokumentacji:

Wszystkie opracowania projektowe, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy należy przekazać zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. W przypadku dokumentacji rysunkowej są to pliki z rozszerzeniem pdf i dwg, dokumentacji opisowej (tekstowej) i specyfikacji – pliki tekstowe. Kosztorysy i przedmiary wymagane są w wersji edytowalnej (arkusze kalkulacyjne lub pliki programów do kosztorysowania umożliwiające otwarcie w programie Norma Standard).

Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z Prawem budowlanym w brzmieniu obowiązującym od 19.09.2020r. wprowadzonym ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.).

Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy:

 1. Projekt budowlany (skłądający się z: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projekt techniczny) – 5 egz. w wersji papierowej + kopia na nośniku elektronicznym;
 2. Projekty wykonawcze – 5 egz. w wersji papierowej + kopia na nośniku elektronicznym;
 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egz. w wersji papierowej + kopia na nośniku elektronicznym;
 4. Przedmiar robót - 4 egz. w wersji papierowej + kopia na nośniku elektronicznym w wersji edytowanej;
 5. Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów - 2 egz. w wersji papierowej + kopia na nośniku elektronicznym w wersji edytowanej;
 6. Kosztorys ofertowy - 2 egz. w wersji papierowej + kopia na nośniku elektronicznym w wersji edytowanej;
 7. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu – 4 egz. w wersji papierowej + kopia na nośniku elektronicznym;
 8. Pozostałe dokumenty, o ile wystąpią – 4 egz. w wersji papierowej + kopia na nośniku elektronicznym.

Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z warunkami wynikającymi w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 poz. 1935),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań w ramach wynagrodzenia umownego.

Mapa ewidencyjna i zasadnicza dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach pod adresem: http://www.bartoszycki.e-mapa.net/

Wykonawca we własnym zakresie uzyska mapę do celów projektowych, wykona niezbędne pomiary oraz zleci wykonanie badań mostu i podłoża gruntowego.

NADZÓR AUTORSKI

 1. Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji robót budowlanych.
 2. Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta przed rozpoczęciem robót budowlanych.
 3. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wykonania dodatkowych opracowań, które będą niezbędne do usunięcia wad dokumentacji projektowej, a których Wykonawca nie będzie mógł lub chciał wykonać, Zamawiający zleci te opracowania innym podmiotom na koszt Wykonawcy, a wartość wynagrodzeń za te dodatkowe opracowania zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego.
 4. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:
 1. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją techniczną;
 2. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego między innymi w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych, niż przewidziano w dokumentacji projektowej;
 3. wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji robót budowlanych poprzez udzielanie dodatkowych informacji i sporządzanie opracowań, w tym: rysunków roboczych, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,
 4. opiniowania przedstawionych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,
 5. oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,
 6. dokonania zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,
 7. wykonywanie opracowań zamiennych i dodatkowych – na żądanie Zamawiającego,
 8. udziału w naradach i komisjach technicznych – na wniosek Zamawiającego,
 9. poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania niezawartych w dokumentacji technicznej,
 10. udział w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających – na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
 11. opiniowanie dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę robót budowlanych – na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 12. uczestnictwo w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym inwestycji oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektu– na żądanie Zamawiającego,
 13. współudziału w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji technicznej w trakcie realizacji;
 14. czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku zmian istotnych– przygotowanie materiałów wymaganych do uzyskania decyzji;
 1. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji technicznej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy (Projektanta) stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:
 1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji technicznej,
 2. rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element zastępują,
 3. wpisy do dziennika budowy,
 4. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego i Projektanta.
 1. Sugestie Zamawiającego
  1.  

1. W dokumentacji projektowej uwzględnić:

 1. rozpiętość lub światło poziome obiektu – zgodnie z wymaganiami Administratora cieku oraz operatem wodnoprawnym (obliczeniami przepływów)
 2. klasa obciążenia obiektu mostowego: I wg PN-EN 1991-2:2007. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: Obciążenia ruchome mostów
 3. przekroje poprzeczne dostosować do przekroju drogi klasy Z zgodnie z obowiązującymi przepisami: jezdnia 2x3,00 m, 2x0,5m opaski, 1x2,00 ciąg pieszy.
 4. kategoria ruchu KR2,
 5. szerokość jezdni na obiekcie i całym ok. 160 m odcinku drogi 6,00 m wraz z jednostronnych ciągiem pieszym o szerokości 2,00 m.
 6. konstrukcja nawierzchni wyliczona dla osiągnięcia nośności 100kN/oś,
 7. parametry drogi i trwałość zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),
 8. parametry obiektu i trwałość zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.).
   1.  
  1. Zamawiający dopuszcza całkowite rozebranie istniejącego obiektu i budowę w jego miejsce nowego obiektu mostowego jak również dopuszcza wykonanie, w miejscu istniejącego mostu, przepustu stalowego z blach falistych o przekroju nisko-profilowym, łukowo – kołowym.
  2. Zamawiający dopuszcza wybór rozwiązań projektowych w oparciu o „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów” rekomendowany prze z Ministra Infrastruktury.
 1. Termin wykonania zamówienia:

Dokumentację techniczną należy wykonać w terminie do dnia 30.04.2021 r. (termin przekazania kompletnej dokumentacji dla Zamawiającego).

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj: posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 220 z późn. zm.).

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
  2. Oferta powinna zawierać:
   1. Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

   1. Kopię uprawnień budowlanych projektanta wraz z aktualnym zaświadczniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
  1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
  2. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
  3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.12.2020

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163

w msc. Różyna, gmina Sępopol”

Nie otwierać przed dniem 06.10.2020 r. godz. 1410

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

 1. Termin złożenia oferty
  1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11- 200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 06.10.2020 r. do godz. 1400.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 2. Opis sposobu obliczania ceny:
  1. Cena oferty jest ceną ryczałtową zawiera obowiązujący podatek VAT i jest nie zmienna do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
  2. Wynagrodzenie netto z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego będzie wynosiło 15% wynagrodzenia ryczałtowego netto (bez podatku VAT) za wykonanie dokumentacji technicznej.
  3. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.
  4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
  5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty.
 3. Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 

                                                     najniższa cena brutto spośród badanych ofert

liczba uzyskanych punktów = --------------------------------------------------------------- x 100

                                                                      cena brutto badanej oferty

 

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 100.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 1. Warunki płatności

Płatność za wykonanie dokumentacji technicznej nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego płatne będzie po zakończeniu i odebraniu protokołem odbioru robót budowlanych.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Karol Łomecki nr tel. 89 764 20 02, 662 278 069.

Radosław Płózka nr tel. 89 764 20 02, 570 931 979.

 1. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

Załączniki: