Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki

Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego”

ZAPYTANIE Ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego

Opracowanie stanowiło będzie załącznik do wniosku aplikacyjnego o uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Miejsce realizacji usługi: powiat bartoszycki, gminy: Bartoszyce, Sępopol, Bisztynek, Górowo Iławeckie.

Drogi przeznaczone do inwentaryzacji:

Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość

[w km]

1

1577N

Masuny - Masuńskie Włóki

2 914

2

1394N

Witki - Sępopol - Dzietrzychowo – Gierkiny

22 475

3

1320N

Żelazna Góra - Lelkowo - Kandyty - Górowo Iławeckie

15 650

4

1422N

Bisztynek - Frąknowo – Jeziorany

9 187

5

1386N

Kicina - Piasek - Bezledy – Łoskajmy

24 959

6

1999N

Dr. pow. 1320N – Dzikowo Iław.

1 700

7

1565N

dr woj. nr 512 (Park) - Judyty - dr pow. nr 1390N (Liski)

2 180

8

1354N

Glądy - Pieszkowo – Tolko

19 276

9

1400N

Krekole - Galiny – Maszewy

8 143

Łączna długość

106 484

 

Inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą należy objąć m. in. następujące grupy organizmów:

 1. porosty,
 2. drzewa i krzewy,
 3. bezkręgowce – ze szczególnym uwzględnieniem pachnicy dębowej,
 4. ptaki,
 5. nietoperze.

Zakres inwentaryzacji i waloryzacji:

 1. Informacje ogólne na temat zadrzewienia przydrożnego całego odcinka,
 2. Inwentaryzacja lichenologiczna całego zadrzewienia przydrożnego pod kątem występowania gatunków chronionych,
 3. Wykaz drzew wytypowanych do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych,
 4. Inwentaryzacja ornitologiczna,
 5. Rozpoznanie entomologiczne,
 6. Rozpoznanie chiropterologiczne,
 7. Warstwy GIS (plik. shp),
 8. Dokumentacja fotograficzna (utrwalona elektronicznie),
 9. Całość opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i wersji cyfrowej na ogólnodostępnym nośniku danych.
 1. Termin realizacji zamówienia

do dnia 24 lipca 2020r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczych i/lub waloryzacji przyrodniczych i/lub ocen oddziaływania na środowisko i/lub prognoz oddziaływania na środowisko i/lub monitoringów przyrodniczych w zakresie występowania chronionych gatunków porostów, owadów, ptaków i nietoperzy oraz ich siedlisk.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający żąda aby wykonawca dysponował zespołem składającym się co najmniej z:

   1. 1 osoby pełniącej funkcję kierownika zespołu, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub nauk leśnych oraz udokumentowany udział w wykonaniu co najmniej 2 inwentaryzacji przyrodniczych i/lub waloryzacji przyrodniczych i/lub ocen oddziaływania na środowisko i/lub prognoz oddziaływania na środowisko i/lub monitoringów przyrodniczych oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołami wykonującymi inwentaryzacje przyrodnicze i/lub waloryzacje przyrodnicze i/lub oceny oddziaływania na środowisko i/lub prognozy oddziaływania na środowisko i/lub monitoringi przyrodnicze, w ciągu ostatnich 3 lat, która kierować będzie zespołem wykonującym niniejszą inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą,
   2. 1 osoby, która posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie biologii lub leśnictwa oraz udokumentowane doświadczenie w dziedzinie botaniki i dendrologii oraz brała udział w wykonaniu co najmniej 2 inwentaryzacji i/lub waloryzacji botanicznych, w tym co najmniej 1 dendrologicznej, w okresie ostatnich 3 lat,
   3. 1 osoby, która posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie biologii lub leśnictwa oraz udokumentowane doświadczenie w dziedzinie ornitologii oraz brała udział w wykonaniu co najmniej 2 inwentaryzacji i/lub waloryzacji przyrodniczych, w okresie ostatnich 3 lat,
   4. 1 osoby, która posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie biologii lub leśnictwa oraz udokumentowane doświadczenie w dziedzinie entomologii oraz brała udział w wykonaniu co najmniej 2 inwentaryzacji i/lub waloryzacji przyrodniczych, w okresie ostatnich 3 lat,
   5. 1 osoby, która posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie biologii lub leśnictwa oraz udokumentowane doświadczenie w dziedzinie chiropterologii oraz brała udział w wykonaniu co najmniej 2 inwentaryzacji i/lub waloryzacji przyrodniczych, w okresie ostatnich 3 lat,
   6. 1 osoby, która posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie biologii lub leśnictwa oraz udokumentowane doświadczenie w dziedzinie lichenologii oraz brała udział w wykonaniu co najmniej 2 inwentaryzacji i/lub waloryzacji przyrodniczej, w okresie ostatnich 3 lat.

Dopuszcza się przedstawienie jednej osoby spełniającej kilka z w/w funkcji pod warunkiem, iż spełnia ona wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2)
 • Wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 3);
 • Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4).
 1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferty można składać pisemnie: listownie, osobiście lub drogą mailową na adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A,            11-200 Bartoszyce lub przesłać na adres: przetargi@zdpdabrowa.pl.

Oferty składane osobiście lub listownie, należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.9.2020

Wykonanie inwentaryzcji i waloryzacji przyrodniczej dla projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego”

Nie otwierać przed dniem  03.06.2020r.  godz. 14:00

Oferty składane drogą mailową: skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz wymagane oświadczenia należy przesłać na adres: przetargi@zdpdabrowa.pl, wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na wykonanie inwentaryzcji i waloryzacji przyrodniczej dla projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego”.

 1. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 2. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) lub przesłać na adres: przetargi@zdpdabrowa.pl do dnia: 03.06.2020r.  godz. 14:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 1. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną (cena brutto za wykonanie całości zamówienia).

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Karol Łomecki  nr tel. 89 764 20 02, 662 278 069

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, z uwzględnieniem  wartości końcowej podatku od towarów i usług – VAT.
 2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty.
 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć 
  na finansowanie zamówienia.
 1. Zamawiający nie dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego ani żadnych innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191).
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 3. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 poz. 1843 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.