Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje Ogólne

Ogłoszono przez Izabela Karpińska | wersja archiwalna

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

    

                                                                             Bartoszyce, dnia 04 maja 2020 r.

AB.Bg.6740.15.2017.RP

 

 

 

                                              Z A W I A D O M I E N I E

 

                                                o  wszczęciu  postępowania  

 

 

             Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. zawiadamia się, że zostało wszczęte na wniosek z dnia 27.04.2020r. (uzupełniony dnia 04.05.2020r.) Pana Patryka Basałygo, zam. ul. Bilitewskiego 7/1, 10-693 Olsztyn działającego z pełnomocnictwa PV SPV Sp. z o.o., ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław postępowanie w  sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr Bg-109/17 z dnia 30.05.2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą w miejscowości Maszewy, gm. Bartoszyce, dz. nr 95/5, 100, obręb 0041 Maszewy, jednostka ewidencyjna 280103_2 w zakresie zmiany typu kontenera stacji transformatorowej; ilości i mocy transformatorów, paneli fotowoltaicznych i inwerterów; typu konstrukcji wsporczych i ich rozmieszczenia; napięcia sieci NN, typu bramy wjazdowej i ogrodzenia oraz trasy linii kablowych należących do inwestora na działce objętej inwestycją.

Informuje się, że  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski.

W obecnej sytuacji nie jest możliwe zapoznanie się przez strony ze wszystkimi dokumentami w sprawie. Niemniej jednak strony postępowania mogą uzyskać informacje na temat postępowania, mogą uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne dodatkowe pisemne wyjaśnienia i dokumenty poprzez kontakt mailowy z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przez adres skrzypa.ewelina@powiat.bartoszyce.pl lub korespondencyjnie pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota- Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce lub za pośrednictwem platformy ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /powiatbartoszycki/SkrytkaESP, poprzez platformę
e-Obywatel
https://obywatel.gov.pl/ePUAP.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz.374 z późn. zm. ) zwanej „specustawą COVID-19”, bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego.

Dodatkowo pouczam, iż powyższych czynności można dokonać także w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, bowiem zgodnie z art. 15zzs ust.7 specustawy COVID-19 czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii są skuteczne.