Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje Ogólne

Ogłoszono przez Urszula Płózka | wersja archiwalna

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bartoszyckiego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY  DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU BARTOSZYCKIEGO

 

Starosta Bartoszycki na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2019. 1172 tekst jednolity) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) zaprasza przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) do zgłaszania kandydatur celem utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bartoszyckiego.

Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo – doradczymi starostów. Działają na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2019. 1172 tekst jednolity) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

 Do zakresu działania powiatowych rad należy:

1.  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2.  opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. ocena realizacji programów,

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kadencja rady trwa cztery lata.

Kandydaci na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bartoszyckiego muszą spełniać następujące warunki:

  1. uzyskać rekomendację organizacji pozarządowej, fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego
  2. posiadać wiedzę na temat środowiska osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu bartoszyckiego
  3. przyjąć warunki udziału w pracach Rady na zasadach nieodpłatności.

 

Propozycje kandydatów należy zgłaszać na formularzu  „Zgłoszenie kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bartoszyckiego”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Zgłoszenie kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bartoszyckiego  należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:                                             

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach,

ul. Limanowskiego 11

11-200 Bartoszyce

pokój nr 16

z dopiskiem:  „ Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bartoszyckiego”.

 

 Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 października 2019r.  Za datę złożenia zgłoszenia w przypadku wysłania drogą listowną, uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ostateczną decyzję o wyborze członków rady  wyłonionych w ramach złożonych zgłoszeń podejmie Starosta Bartoszycki.

Ogłoszenie o naborze  oraz formularz zgłoszenia można pobrać ze strony Biuletynu  Informacji  Publicznej:  https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/