Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje Ogólne

Ogłoszono przez Beata Terefeńko

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  uprzejmie informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce (tel. 89 762 11 60, pcprbart@poczta.onet.pl).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce (tel. 89 762 97 50, e-mail pcprbart@poczta.onet.pl).
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz ich przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zadań Administratora wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Rozporządzenia MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydanych na podstawie ich delegacji rozporządzeń wykonawczych (Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu, w którym zostały zebrane.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: instytucje przewidziane prawem.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Nie przewiduje się usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wykreślenia danych a także przenoszenia danych.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
Podstawa prawna: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 /RODO/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych