Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez Urszula Płózka

Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi

Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi.

Załączniki:

  1. Dwa egzemplarze projektu robót geologicznych.

 

Opłata

Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi nie podlega opłacie skarbowej.

  1. 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wniesiona na Konto Urzędu Miasta Bartoszyce Bank Millennium SA

Oddział Bartoszyce 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach lub przesłać pocztą na adres: Starostwa Powiatowego w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce. Informacje w sprawie można uzyskać w pok. nr 206, tel. (0-89)762 9722.

 

Termin załatwienia sprawy

  1. 30 dni na wydanie sprzeciwu przez organ w drodze decyzji.

 

Uwagi

Projekt robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi nie wymaga zatwierdzenia, podlega jedynie zgłoszeniu. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli
w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosił do niego sprzeciwu.

W przypadku wniesienia sprzeciwu od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2126)
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011r., poz. 1696 ze zm.)