Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez Urszula Płózka

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, sporządzony zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, z zastosowaniem klasyfikacji odpadów zawartej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

Wniosek na przetwarzanie odpadów zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;

3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;

7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona

 

Załączniki

  1. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania działką na terenie, której będą magazynowane odpady zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach.
  2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.
  3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 

Opłata

Opłata skarbowa wniesiona na konto Urzędu Miasta Bartoszyce

Bank Millennium SA

Oddział Bartoszyce

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w wysokości:

  1. 616 zł - za zezwolenie.
  2. 308 zł - za zmianę zezwolenia.
  3. 17 zł - za przedłożenie dokumentu udzielonego pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

 

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach lub przesłać pocztą na adres: Starostwa Powiatowego w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce. Informacje w sprawie można uzyskać w pok. nr 206, tel. (0-89)762 9722.

 

Termin załatwienia sprawy

  1. W ciągu miesiąca.
  2. W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923)

 

Załączniki: