Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez Urszula Płózka

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien spełniać wymagania określone
 w art. 42 ust.  1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach z zastosowaniem klasyfikacji odpadów zawartej Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

Wniosek na zbieranie odpadów zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem
i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Załączniki

  1. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania działką na terenie, której będą magazynowane odpady zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach.
  2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłata

Opłata skarbowa wniesiona na konto Urzędu Miasta Bartoszyce

Bank Millennium SA

Oddział Bartoszyce

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w wysokości:

  1. 616 zł - za zezwolenie.
  2. 308 zł - za zmianę zezwolenia.
  3. 17 zł - za przedłożenie dokumentu udzielonego pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

 

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach lub przesłać pocztą na adres: Starostwa Powiatowego w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce. Informacje w sprawie można uzyskać w pok. nr 206, tel. (0-89)762 9722.

 

Termin załatwienia sprawy

  1. W ciągu miesiąca.
  2. W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923).

 

Załączniki: