Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Remont mostu w ciągu DP 1581N w msc. Lwowiec”

ZAPYTANIE Ofertowe

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Remont mostu w ciągu DP 1581N w msc. Lwowiec”

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi robotami i pracami związanymi z remontem mostu w ciągu DP 1581N w msc. Lwowiec  w tym również robotami nie ujętymi w dokumentacji technicznej a niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadania.
 2. Zakres prac budowlanych objętych nadzorem określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania.
 3. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z póź. zm.) oraz postanowienia umowy (wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania) .

Ponadto do obowiązków Inspektora nadzoru będzie należało:

 • udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót,
 • skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonwczej odbioru robót budowlanych,
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał również obowiązek udziału w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym.
 1. Przewidywana wartość robót budowlanych objetych usługą nadzoru inwestorskiego wynosi ok. 420 tys zł brutto.
 2. Termin wykonania prac budowlanych objetych nadzorem: do dnia 31.10.2018r.
 3. Z dokumentacją robót objętych nadzorem można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/zamowienie/78/remont-mostu-w-ciagu-dp-1581n-w-msc.-lwowiec.html

2.  Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) powinien spełniać nastepujące kryteria:

 1. dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj: posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnosci mostowej lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz posiada doświadczenie  na stanowisku Inspektora Nadzoru / Kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na remoncie/przebudowie/budowie obiektu mostowego.
 2. osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia muszą być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego tj. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – do oferty należy dołączyć kopię zaświadczenia o przynależności.

3.  Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania usługi, w tym wszystkie koszty dojazdów.
 2. Cena za wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego jest ceną ryczałtową i jest nie zmienna przez cały okres obowiązywania umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru inwestorskiego lub wzrostu wynagrodzenia wykonawcy robót budowlaneych. Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.

4.  Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać:
  1.  Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

  1. Kopię uprawnień budowlanych,
  2. Kopię zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego,
  3. Wykaz osób.
 1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 4. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.343.2.10.2018

Inspektor nadzoru inwestorskiego

 „Remont mostu w ciągu DP 1581N w msc. Lwowiec”

Nie otwierać przed dniem 03.04.2018r.  godz. godz. 14:00

 

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.  Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11 – 200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 03.04.2018r.  do godz.  14ºº.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do zamawiającego.

6.  Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

7.  Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8.  Osoba upoważniona do kontaktu:

Karol Łomecki nr tel. 89 764 20 02, 662 278 069.

9.  Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl.

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

11.  Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 poz. 1579).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

Załączniki: