Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje Ogólne

Ogłoszono przez Urszula Płózka | wersja archiwalna

Zawiadomienie o wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

Bartoszyce, dnia 07.11.2016r.

AB.Bm.6740.252.2016.RP                                                                                                                      

 

 

Zawiadomienie

o wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), informuję, że w dniu 18.10.2016r. wpłynął do tut. Starostwa wniosek o pozwolenie na budowę dla zamierzenia pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bartoszycach przy ul. Leśnej, dz. nr 48/2, 48/3, 50, 56, 57, 58, obręb 0005, jednostka ewidencyjna 280101_1.

 

Inwestor:  Gmina Miejska Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.

 

Z treścią powyższego wniosku oraz dokumentacją sprawy można  zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce (pok. 324).