Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Załatwianie spraw

Ogłoszono przez Urszula Płózka

Wydział Komunikacji

Informacja

 

Starosta Bartoszycki informuje o obowiązku wynikającym z art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.


 art. 71 ust. 7

„ Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia”

 

78 ust. 2

„Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1)nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2)zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.”

 

 

Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 140mb ww. ustawy, który wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020r., naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu skutkować będzie nałożeniem przez starostę kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 

Art.  140mb.  

 „Kto:

1)będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.”