Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje Ogólne

Ogłoszono przez Beata Terefeńko | wersja archiwalna

OGŁOSZENIE KONKURSU Z DNIA 13.04.2016 r. O ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ W FORMIE WSPARCIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OGŁOSZENIE KONKURSU Z DNIA 13.04.2016 r. O ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ

W FORMIE WSPARCIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ

I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   Starosta powiatu bartoszyckiego zaprasza  organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu bartoszyckiego, co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia oferty do udziału  w otwartym konkursie ofert dotyczącym zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych         

   Rodzaj zadania objętego konkursem:

 „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem    i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych  i w różnych środowiskach.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Bartoszycach  ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce w pokoju  nr 16 , albo korespondencyjnie od dnia 13 kwietnia 2016 r.  do dnia 9 maja 2016 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty przesłanej drogą listowną uważa się datę stempla pocztowego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT NA  REALIZACJĘ ZADAŃ  Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz umieszczonym adresem zwrotnym Oferenta.

Formularze ofertowe a także szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz na stronie internetowej   Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego.

                                                                                                              Starosta             

                                                                                                               Wojciech Prokocki

 

Bartoszyce, dn. 13.04.2016 r.